Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

23/11/18

“Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (μηνιαία εισφορά ΕΤΑΑ, πόρος υπέρ πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ασφαλιστικές ρυθμίσεις για πληγέντες, ασφαλισμένοι ΤΠΔΥ, ιατροί εργασίας κ.α) “

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr                                                                                                                             
Αθήνα,  23/11/2018
Αρ. Πρωτ. : 7590                                    
Προς :    Α' βάθμιες Ενώσεις.
                            
Θέμα : Τροπολογίες στο Νομοσχέδιο «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις»

Συνάδελφοι
          Ενημερώνουμε ότι χθες κατά τη διάρκεια ψήφισης του Νομοσχεδίου του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών “Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις” κατατέθηκε και υπερψηφίστηκε η τροπολογία  1807/147 22.11.2018, με τίτλο: “Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (μηνιαία εισφορά ΕΤΑΑ, πόρος υπέρ πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ασφαλιστικές ρυθμίσεις για πληγέντες, ασφαλισμένοι ΤΠΔΥ, ιατροί εργασίας κ.α) “. Η τροπολογία αυτή -μεταξύ άλλων ρυθμίσεων- μας αφορά σε δύο επίπεδα:
          Α) Σε άρθρο της με τίτλο: «Εκκαθάριση της κράτησης της περ. β1 της παρ. 1 του άρθ. 7 του Ν.2326/1940 (Α’ 145)» αναφέρει ότι «Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη διαχείριση, διάθεση και κατανομή των εισπραχθέντων ποσών της κράτησης της περ. β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.2326/1940 (Α’ 145)». Θυμίζουμε ότι ο Ν.2166/93, άρθρο. 26, παρ. 34 θεσμοθέτησε τον πόρο 6 ο/οο προσθέτοντας στον ιδρυτικό Νόμο του ΤΣΜΕΔΕ (2326/1940) την παρ. β1. Στη συνέχεια με το Ν.4024/11 σταμάτησε η καταβολή του στους δικαιούχους ΔΥ Μηχανικούς και ο πόρος καταργήθηκε οριστικά με την παράγραφο 6α του άρθρου δεύτερου του ν. 4393/2016. Η νομοθέτηση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα  για την υλοποίηση της δέσμευσης της παρούσας κυβέρνησης, ότι μέρος του αποθεματικού του κατηργημένου πόρου 6 ο/οο θα αποδοθεί στους δικαιούχους Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς. Προφανώς έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο ακόμα (έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης κλπ) αλλά η Νομοθέτηση της εξουσιοδότησης αρμοδιοτήτων για την εκκαθάριση του, αποτελούσε προαπαιτούμενο.
          Β) Ορίζεται «από 1/1/2019 ως νέα βάση υπολογισμού του ποσού της μηνιαίας εισφοράς των πριν και μετά την 1η/1/1993 ασφαλισμένων έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και γιατρών, των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του πρώην ΕΤΑΑ, ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, αντί του μηνιαίου εισοδήματος τους που ισχύει σήμερα.» Αυτό έχει ως συνέπεια ότι οι κρατήσεις για το εφάπαξ του πρώην ΤΣΜΕΔΕ (4%) - από 1/1/2019 - για τους μονοσυνταξιούχους (προ 93) και για όλους τους μετά το 93 συναδέλφους θα γίνονται όχι επί των μεικτών μας αποδοχών, αλλά επί των 584 € του κατώτατου μισθού, ή όπως αυτό διαμορφωθεί από την κυβέρνηση. Η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει σε μικρή αύξηση των καθαρών μας αποδοχών.
Η εξέλιξη αυτή η οποία προέκυψε κατόπιν συνεχών και πολυετών παρεμβάσεων της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, δείχνει ότι μόνο μέσω της ενεργοποίησης του κλάδου μας μέσα από τις Α’ βάθμιες Ενώσεις και την Ομοσπονδία μας μπορούμε να έχουμε (μικρές έστω) επιτυχίες.
         
Εκκρεμότητες σχετικά με ασφαλιστικά ζητήματα

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr             
                                                                                                                                         
Αθήνα, 23-11-2018
Αρ. Πρωτ. : 7589

Προς:   Πίνακα Αποδεκτών

Θέμα :  Εκκρεμότητες σχετικά με ασφαλιστικά ζητήματα των Διπλωματούχων Μηχανικών


          Κε Υπουργέ , κα Γεν. Γραμματέα, κε Διοικητά, κοι Διευθυντές
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως γνωρίζετε, αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικούς του Δημοσίου Τομέα. Απευθυνόμαστε σε εσάς σε συνέχεια της από 2/11/2018 επιστολής μας σχετικά με σειρά ασφαλιστικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι μας.
Α)      Παρά την παρέλευση 2,5 ετών από την ψήφιση του Ν.4387/16 και 1 έτους από την  Υπ. Αριθμ. Πρωτ.: Φ.1500/οικ.1681/119/2017 Εγκύκλιο «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 για πρόσωπα με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης», οι διατάξεις για δυνατότητα διαδοχικής ασφάλισης των πρώην διπλοσυνταξιούχων Μηχανικών παραμένουν ανενεργές. Οι συνάδελφοι μας ακόμα δε μπορούν να κάνουν χρήση της διαδοχικής ασφάλισης για το μη παράλληλο χρόνο που έχουν διανύσει στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ώστε να μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τις διατάξεις του Δημοσίου. Και αυτό παρά το γεγονός ότι αυτό μπορεί να γίνει σε όλα τα υπόλοιπα Ταμεία και παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει σχετικές δεσμεύσεις.
Β)       Επίσης έχει ανακύψει πρόσθετο θέμα σχετικά τους Δημοσίους Υπάλληλους Μηχανικούς που ήταν υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ και οι οποίοι είχαν προσληφθεί στο Δημόσιο κατά την περίοδο 1983 έως και 1992 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ) και στην συνέχεια μονιμοποιήθηκαν στο δημόσιο (έχοντας δηλαδή διπλή ασφάλεια Δημοσίου & ΤΣΜΕΔΕ). Με τις πράξεις μονιμοποίησης τους τα έτη αυτά αναφέρονται στα πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών ως έτη υπηρεσίας στο Δημόσιο, και έχουν αναγνωρισθεί μισθολογικά και Υπηρεσιακά. Όταν εκδόθηκαν οι πράξεις μονιμοποίησης δεν τέθηκε θέμα αναγνώρισης υπέρ Κυρίας Σύνταξης Δημοσίου γιατί μέχρι 1-1-1993 δεν υπήρχε καμία κράτηση υπέρ Κυρίας Σύνταξης. Πριν την εφαρμογή του Ν.4387/16 ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο (με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου) που είχε αναγνωρισθεί ως Δημόσια Υπηρεσία συνυπολογιζόταν κανονικά ως συντάξιμος για το Δημόσιο. Δεδομένου ότι οι Υπηρεσίες του πρώην Γ.Λ.Κ. δεν απαντούν σε σχετικά ερωτήματα και στις εφαρμοστέες εγκυκλίους δεν αναφέρεται κάτι σχετικό, παρακαλούμε όπως επιλυθεί το θέμα και ο  χρόνος αυτός που είναι αναγνωρισμένη Δημόσια Υπηρεσία να συνυπολογίζεται ως συντάξιμη στο Δημόσιο όπως ίσχυε μέχρι την εφαρμογή του ν. 4387/2016.
Γ)       Σε συνέχεια της από 20/4/2018 επιστολής μας σχετικά με το θέμα της μη απόδοσης εργοδοτικών εισφορών από τον πρώην ΟΕΚ. Δεδομένης της απάντησης του ΕΦΚΑ προς τον ΟΑΕΔ (καθολικού διαδόχου του ΟΕΚ) περί υποχρέωσης καταβολής εργοδοτικών εισφορών ύψους 13,33% από τον πρώην ΟΕΚ προς το πρώην ΤΣΜΕΔΕ υπέρ των  παλαιών ασφαλισμένων Μηχανικών του για  την επταετία 2007-2013 και επειδή η έρευνα, υπολογισμός και απόδοση των οφειλόμενων εισφορών μπορεί να εξελιχτεί  μια χρονοβόρα διαδικασία, που θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο την συνταξιοδότηση των συναδέλφων που ήδη παραμένουν εγκλωβισμένοι εδώ και 2 χρόνια από την ψήφιση του Ν. 4387/16 , ο οποίος άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης , με αποτέλεσμα να μειώνεται δραματικά σε σχέση με την δικαιούμενη λόγω της έλλειψης των εν λόγω εισφορών, προτείνουμε: για όσους συναδέλφους επείγονται να συνταξιοδοτηθούν άμεσα, η διαδικασία προσδιορισμού και απόδοσης της δικαιούμενης σύνταξής τους να αποδεσμευτεί από την προγενέστερη καταβολή των οφειλόμενων εργοδοτικών εισφορών και να υπολογισθεί στο ακέραιο, ωσάν να έχουν αυτές  καταβληθεί για όλες τις αποδοχές της επταετίας 2007-2013 που υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ  ( μηνιαίος μισθός , δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα , επίδομα αδείας και υπερωρίες ).
Δ)      Μετά από επικοινωνία με συναδέλφους μας πανελλαδικά (Περ. Στ. Ελλάδος, Δήμος Καβάλας, ΓΕΝ) που προσλήφθηκαν πρόσφατα ως Διπλωματούχοι Μηχανικοί στις Υπηρεσίες αυτές, ενημερωθήκαμε ότι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και όχι στο ΤΣΜΕΔΕ, όπως φαίνεται στα εκκαθαριστικά τους σημειώματα. Σύμφωνα την εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ. Φ.10043 / οικ.14224 / 430 της 31/3/2017, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που επαναλαμβάνεται και στην πρόσφατη εγκύκλιο 11 του ΕΦΚΑ (http://www.efka.gov.gr/_memos/files/EGK_11_2018.pdf) αναφέρεται σαφώς ότι είτε πρόκειται για παλαιούς ασφαλισμένους είτε για νέους, ο φορέας κύριας σύνταξης είναι πλέον ο ΕΦΚΑ με το καθεστώς του πρώην ΤΣΜΕΔΕ και συνεπώς για το φορέα αυτό θα πρέπει να πραγματοποιούνται κρατήσεις, και όχι για το ΙΚΑ. Ελπίζουμε ότι θα προβείτε σε κατάλληλες ενέργειες ώστε το πρόβλημα να επιλυθεί σύντομα, καθώς όλοι οι συνάδελφοι είναι ήδη ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς δημιουργείται πρόβλημα και με την ασφάλισή τους στον κλάδο υγείας του ταμείου, καθώς η μη ορθή καταβολή εισφορών στο ΕΦΚΑ/ΤΣΜΕΔΕ συνεπάγεται προβλήματα στην ασφαλιστική τους ικανότητα.
Ε)       Κατόπιν συναντήσεων μαζί σας, αλλά και με Υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΤΕΑΕΠ διαπιστώσαμε -και παρά τις σχετικές σας διαβεβαιώσεις- ότι ο υπολογισμός της Εφάπαξ Παροχής του πρώην ΤΣΜΕΔΕ για τους προ το 93 Μισθωτούς Μηχανικούς μέλη μας, γίνεται βάσει της παραγράφου 6 της Εγκυκλίου Φ.30043/59517/Δ.15-16/1001 (13/3/2018): “Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι, ως αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής μέχρι 31/12/1992, στους μισθωτούς/στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους νοούνται αυτές που προκύπτουν αν οι εκάστοτε μηνιαίες ασφαλιστέες για εφάπαξ παροχή αποδοχές/τιμές των ασφαλιστικών κατηγοριών, από την έναρξη ασφάλισής τους έως και την 31η/12/2013, αναπροσαρμοστούν ετησίως για το χρονικό διάστημα από το επόμενο, από αυτό που αφορούν έτος, μέχρι την 31η/12/2013, κατά τη μεταβολή του εκάστοτε μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, και εν συνεχεία προσδιοριστεί ο μέσος όρος τους. “ και όχι σύμφωνα με τη σαφή πρόβλεψη του Νόμου Ν.4387/16 : Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους 4% επί των αποδοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, υπέρ του κλάδου επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.“  αλλά και την παράγραφο 2 της ίδιας Εγκυκλίου: “Ειδικότερα, ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται, για μεν τους μισθωτούς, ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας“.   Επειδή καμία εγκύκλιος δε μπορεί να αντικαταστήσει άρθρα Νόμου και επειδή η διαφορά αυτή δημιουργεί διαφορές χιλιάδων ευρώ κατά τον υπολογισμό της Εφάπαξ παροχής σε βάρος των Μισθωτών Μηχανικών, σας καλούμε όπως αποκαταστήσετε άμεσα τη δυσλειτουργία αυτή, διορθώνοντας τη σχετική Εγκύκλιο.

          Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των θεμάτων αυτών.

Πίνακας Αποδεκτών

Αποδέκτες
1.    Υφ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αν. Πετρόπουλο
2.    Γεν. Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης κα Βρακά Στ.
3.    Διοικητή ΕΦΚΑ κο Σέμπο
4.    Γεν. Διευθύντρια Συντάξεων ΕΦΚΑ κα Γάτη
5.    Διευθ. Συντάξεων Δημοσίου κα Μπαγατέλα

Κοινοποίηση:
1.            Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων ΕΦΚΑ.
2.            Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ.


17/11/18

Ενημέρωση για τον πόρο

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
                                                                                                      Αθήνα,  13/11/2018
Αρ. Πρωτ. : 7576                          
Προς:  Α’ βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών).

Θέμα :  Πιστώθηκε η πρώτη δόση του πόρου 6‰ στους δικαιούχους.

Συνάδελφοι
Σε συνέχεια του από 5/11/2018 ενημερωτικού μας εγγράφου, ενημερώνουμε ότι χθες Δευτέρα 12/11 το απόγευμα πιστώθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ, η πρώτη δόση του πόρου για το πρώτο δίμηνο του 2018 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2018). Από τον πόρο παρακρατήθηκε 20% φορολογία καθώς και το 1/6 της ετήσιας συνδρομής μας προς το ΤΕΕ για όσους δεν το είχαμε εξοφλήσει (για το λόγο αυτό σε άλλους είναι 27 € και σε άλλους 38€ καθαρά). Όπως είχαμε ενημερώσει μεγάλο μέρος των προβλημάτων που συναντήσαμε αντιμετωπίστηκε και οι υπόλοιπες εκκρεμότητες θα παραπεμφθούν για επανεξέταση σε επόμενη καταβολή (μεταξύ αυτών και περιπτώσεις που παρακρατήθηκε από το ΤΕΕ συνδρομή που έχει ήδη εξοφληθεί). Η ελάχιστη αυτή επιτυχία του κλάδου μας οφείλεται στους συναδέλφους μας εκείνους που κράτησαν ζωντανές τις Ενώσεις μας, όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Χωρίς τη συνδρομή τους θα είχαμε διαλυθεί και η δυνατότητα διεκδικήσεων για τα τεράστια θέματα του κλάδου μας θα είχε ακυρωθεί οριστικά.
Υπενθυμίζουμε ότι το ύψος του πόρου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τη δική μας ενεργοποίηση, ώστε να μην υπάρχουν έργα που βαφτίζονται προμήθειες ή υπηρεσίες, έργα που διαφεύγουν του πόρου, υπόλογοι που δεν το παρακρατούν από τους εργολήπτες κατά την πληρωμή των λογαριασμών (φαινόμενα που καθημερινά διαπιστώνουμε).
Ενημερώνουμε τέλος, ότι σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του πόρου αποφασίστηκε η συγκεντρωτική καταβολή του για τα επόμενα τέσσερα δίμηνα (Μάρτιος – Οκτώβρης 2018) στους περίπου 8. 000 δικαιούχους, ως εξής (με εκτιμώμενη ημερομηνία καταβολής 12/12/2018 ή 12/1/2019):
Περίοδος
Ποσό Κατανομής
2ο Δίμηνο
270.000
3ο Δίμηνο
320.000
4ο Δίμηνο
362.000
5ο Δίμηνο
480.000
Συμπληρωματικό 1ου Διμήνου
2.145
Σύνολο
1.434.145

Συνάδελφοι συνεχίζουμε να δυναμώνουμε την ΕΜΔΥΔΑΣ, διεκδικώντας λύσεις για όλα τα μεγάλα θέματα του κλάδου (Ιδιωτικοποιήσεις, Νομική Κάλυψη, Προσλήψεις, Αποθεματικό του πόρου, Πλήρη αναγνώριση του Intergrated Master, Ασφαλιστικό, Διυπουργικός κλάδος και Κλαδικό Μισθολόγιο).
Συμμετέχουμε στην αυριανή (14/11) απεργία και στη συγκέντρωση μας στην Αττική στο Υπ. Εργασίας (Σταδίου 29) στις 10:30 για όλα τα παραπάνω.


Αθώωση της συναδέλφου


10/11/18

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΡΙΤΗ 13/11/2018
                                                                                                                                                                                                                                                     Θεσσαλονίκη 8/11/2018
Αρ. Πρωτ. 164                                                                                             
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Στάση εργασίας την Τρίτη 13-11-2018 από 10.00 έως τέλος ωραρίου.

Το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ εκφράζει την απόλυτη συμπαράστασή του, ενόψει της εξ αναβολής συνεδρίασης του Εφετείου που επίκειται για την Τρίτη 13/11/2018, στη συνάδελφο και μέλος της ΕΜΔΥΔΑΣ, Μαρία Ιορδανίδου.
Η παραπάνω δικαστική περιπέτεια στην οποία έχει εμπλακεί η συνάδελφος μηχανικός αφορά πρωτόδικη καταδίκη, για ζήτημα που δεν άπτεται των υπηρεσιακών καθηκόντων της, όπως διαπίστωσε το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ σε συνεδρίαση του.

Παρά το εξαιρετικά δυσάρεστο συμβάν που συνέβη στο συγκεκριμένο σχολικό κτίριο πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή των δικαστικών αρχών, στο γεγονός ότι το ατύχημα συνέβη σε μη βατό -απαγορευμένο χώρο, δηλαδή σε μη επισκέψιμο από οποιονδήποτε, εκτός από εξουσιοδοτημένο άτομο ή συνεργείο. 

Καλούμε τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν σε βάθος τις υποθέσεις όσον αφορά τις αρμοδιότη-
τες και την κατανομή των ευθυνών γιατί η κάθε άδικη καταδίκη γίνεται τροχοπέδη στη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου τομέα.
Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην ποινικοποίηση της εργασίας των μηχανικών, στην «εύκολη» παραπομπή σε δικαστικές και κατά συνέπεια και σε πειθαρχικές διώξεις.
-Λέμε ΟΧΙ στην ποινικοποίηση της εργασίας μας
-Λέμε ΟΧΙ στις άδικες διώξεις υπαλλήλων για θέματα που δεν αποτελούν δική τους ευθύνη
-Λέμε ΟΧΙ στην “αμυντική” άσκηση των καθηκόντων των μηχανικών εξαιτίας αυτής της κατάστασης
Όλοι την Τρίτη , στα δικαστήρια . Στεκόμαστε δίπλα σε όλους τους μηχανικούς που εμπλέκονται άδικα σε δικαστικές και πειθαρχικές περιπέτειες. Γιατί στην αδικία, κανένας δεν πρέπει να είναι μόνος του!
 

5/11/18

Σχετικά με την καταβολή του πόρου 6‰ στους δικαιούχους

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
                                                                                                      Αθήνα,  5/11/2018
Αρ. Πρωτ. : 7559                          
Προς:  Α’ βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών).

Θέμα :  Σχετικά με την καταβολή του πόρου 6‰ στους δικαιούχους.

Συνάδελφοι
Σε συνέχεια του από 21/9/2018 ενημερωτικού μας εγγράφου, ενημερώνουμε ότι τα θεωρημένα εντάλματα πληρωμής έχουν οριστικά αποσταλεί προς καταβολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής. Η πιλοτική καταβολή τους στις 12/10, έδειξε πληθώρα (περίπου 250) προβλημάτων ταυτοποίησης μεταξύ του δικού μας Μητρώου και αυτού της ΕΑΠ. Μεγάλο μέρος τους αντιμετωπίστηκε και τα υπόλοιπα θα παραπεμφθούν για επανεξέταση σε επόμενη καταβολή. Κατόπιν την παραπάνω η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι τη Δευτέρα 12/11 ο πόρος θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη πιλοτική καταβολή η πρόταση μας στην αρμόδια Επιτροπή διαχείρισης του πόρου, θα είναι η συγκεντρωτική καταβολή του για τα επόμενα τέσσερα δίμηνα (Μάρτιος – Οκτώβρης 2018).
http://www.emdydas.gr/news-po/2185-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85-6%E2%80%B0-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82.html