Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

30/3/12


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 19

Θεσσαλονίκη  29/03/2012

Προς:Κοιν.:

1.    κ. Κάππα Βασίλειο,
Εντεταλμένο σύμβουλο Δημάρχου Θεσσαλονίκης

1.    κ. Ι. Μπουτάρη
Δήμαρχο Θεσσαλονίκης
2.    κ. Α. Κουράκη
Αντιδήμαρχο Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δικτύων
3.    Νομική Υπηρεσία Δήμου Θεσσαλονίκης
4.    Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. & site
5.    ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα


Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 1/10-1-12 εγγράφου μας και μετά τη συνάντηση που είχαμε την Δευτέρα 26-3-12, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με θέμα τον νέο  Ο.Ε.Υ του Δήμου Θεσσαλονίκης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στον Ν.3316/22-2-2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 25 (διοίκηση σύμβασης μελέτης –παροχής υπηρεσιών), παρ.2 αναφέρεται: «Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν την τεχνική ικανότητα να επιβλέψουν τη μελέτη…. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα επιβλέποντα μπορεί να ασκήσει και ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.».

Από τη διάταξη αυτή καθίσταται σαφές ότι μόνο Μηχανικοί ΠΕ μπορούν να είναι επιβλέποντες σε μελέτες που εκπονούνται στις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων για την κατασκευή των έργων (συγκοινωνιακές, υδραυλικές, Ηλεκτρομηχανολογικές, Λιμενικών έργων κλπ), αλλά και σε  κάθε είδους μελέτες που εκπονούνται σε τεχνικές υπηρεσίες π.χ Πολεοδομίες (πολεοδομικές, χωροταξικές, τοπογραφικές, κτηματογραφήσεις, πράξεις εφαρμογής ,ρυθμιστικές, ρυμοτομικές, αρχιτεκτονικές, στατικές, τοπογραφίας, περιβαλλοντικές, ενεργειακές). Επιπλέον απορρέει με σαφήνεια ότι ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας πρέπει να έχει το δικαίωμα υπογραφής στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχει.
Στο άρθρο 2 παρ.2 του Ν.3316/2005 υπάρχουν όλες οι κατηγορίες μελετών,που μπορούν οι ΠΕ Μηχανικοί να επιβλέψουν, ανάλογα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Στο Κεφάλαιο Ε΄ «Οργάνωση Μητρώων», άρθρο 39 του ίδιου Νόμου (Εγγραφή στα μητρώα –κατηγορίες-Πιστοποιητικά-Αρμόδια Υπηρεσία) ,παρ.1 αναφέρεται: «Στο Μητρώο Μελετητών δικαιούνται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι τίτλου σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της Ελλάδας ή ισότιμου της αλλοδαπής…».
Μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών του Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, μπορούν να είναι μελετητές δημοσίων έργων και όπως προκύπτει από την παραπάνω παράγραφο, απαιτείται να είναι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Άλλωστε, όσον αφορά τις τεχνικές μελέτες, απαιτείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ για την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων/Γ.Γ.Δ.Ε./Δ15 www.ypex-mele.gr .

Άλλωστε η Oλομέλεια του Συμβουλίου της Eπικρατείας, ακύρωσε κατά ένα μέρος το Προεδρικό Διάταγμα 318/94 που είχε καθορίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων TEI που ασχολούνται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών έργων.
Mε την απόφαση 678/05 το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η πλήρης επαγγελματική εξομοίωση μεταξύ των πτυχιούχων AEI και TEI, ενώ είναι συνταγματικά ανεκτή μόνο η μερική εξομοίωση και ακυρώνει την παρ.2 του άρθρου 1 του ΠΔ 318/94. Και τούτο διότι η πλήρης επαγγελματική εξομοίωση οδηγεί σε καταστρατήγηση του Συντάγματος, το οποίο επιβάλλει τη διάκριση των AEI από  τις σχολές που παρέχουν επαγγελματική ή άλλη ειδική εκπαίδευση και που επιτρέπει την άσκηση εκείνων μόνο των επαγγελματικών δικαιωμάτων που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με το περιεχόμενο και το επίπεδο των σπουδών τους. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΤΕΙ καθορίζονται έκτοτε από τα Βασιλικά ή Προεδρικά διατάγματα, που καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των υπομηχανικών.

Μετά τα παραπάνω, είναι προφανές ότι σε Τεχνικές Υπηρεσίες που ασχολούνται είτε με Δημόσια Έργα, είτε με Πολεοδομικά / Χωροταξικά/ Αρχιτεκτονικά/ Τοπογραφικά/ Ηλεκτρολογικά/ Μηχανολογικά θέματα και εν γένει με θέματα μελετών του Ν.3316/05, δεν μπορούν να προΐσταται υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, καθώς από το νόμο δεν έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα να υπογράφουν και να ελέγχουν μελέτες, τις οποίες όμως θα έχουν δικαίωμα να υπογράφουν και να ελέγχουν μηχανικοί Π.Ε  υφιστάμενοι τους.

Τέλος σας κάνουμε γνωστό ότι η Ένωση μας είναι σε κάθε περίπτωση, αποφασισμένη να προασπίσει τα δίκαια αιτήματα, την αξιοπρέπεια, την επαγγελματική και επιστημονική υπόσταση των μηχανικών μελών της με οποιοδήποτε πρόσφορο συνδικαλιστικό και νομικό μέσο. 

Για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας              H Πρόεδρος 
Λένα Φουντουλίδου          Κική Αραβίδου

28/3/12


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους που λαμβάνουν βεβαιώσεις του ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με το ποσό του Οκτωβρίου 2011, του πόρου 6‰, να μην τις καταθέσουν στους     εκκαθαριστές τους, με δεδομένο ότι το ζήτημα του πόρου παραμένει ανοιχτό. Όταν οριστικοποιηθεί θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

27/3/12


                                               
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, συμμετέχει στην στάση εργασίας που έχει προκηρύξει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 από τις 11.30 μέχρι τη λήξη του ωραρίου διεκδικώντας :

Ένα Δημόσιο, δωρεάν και ποιοτικό Σύστημα Υγείας, προσβάσιμο από το σύνολο των πολιτών, χωρίς χαράτσια, περιορισμούς και αποκλεισμούς.   

Όλοι στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας :
·         Για την Αττική στις 12.00 στην Πλ. Μαβίλη
·         Για τη Θεσσαλονίκη στις 12.00 στο άγαλμα του Βενιζέλου  (Πλ. Αριστοτέλους)

26/3/12


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 17

Θεσσαλονίκη  26/03/2012

Προς:


Κοιν.:

1.     κ. Ρέππα Δημήτριο
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2.     κ. Ρόβλια Ντίνο
Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3.     κ.Τζωρτζάκη Παντελή Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4.     Βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων

·         Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
·         ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα
·         blog Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.


Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ.» που κατατέθηκε στη Βουλή, στο άρθρο 341 το οποίο αφορά την αναδιοργάνωση των τμημάτων του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης παρατηρήσαμε το εξής:

Το Τμήμα «Ανανέωσης και αντιγραφής βιβλίων μεταγραφών» (το οποίο μάλιστα εδώ και χρόνια δεν έχει καμιά αρμοδιότητα ούτε κάποιον υπάλληλο καθώς έχει προχωρήσει η μηχανογράφηση της υπηρεσίας και η πλήρης ψηφιοποίηση του χειρόγραφου αρχείου) μετονομάζεται σε «Τμήμα Μηχανογράφησης και Αρχείου».

 Στο τμήμα αυτό χωρίς να ληφθεί υπόψη το προβάδισμα κατηγοριών καθορίζεται προϊστάμενος υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού (!), ενώ στην υπηρεσία είναι διορισμένος από το 2009  υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής (ο οποίος μάλιστα είναι και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος) .

Είναι προφανές ότι το παραπάνω άρθρο αποτελεί κατάφορη αδικία σε βάρος των υπαλλήλων υψηλών τυπικών προσόντων και ειδικότερα του υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, συναδέλφου μας ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών, που ήδη υπηρετεί στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης και τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε με την μηχανογράφηση του με εξαιρετικά αποτελέσματα. 

Θεωρούμε λοιπόν ότι εκτός από το νομικό θέμα που προκύπτει, καθώς είναι προφανώς αντισυνταγματικό να στερείται η δυνατότητα σε επιστημονικό προσωπικό να καταλάβει θέσεις ευθύνης που, λόγω επιπέδου σπουδών και γνωστικού αντικειμένου, σαφώς δικαιούται, προκύπτει και θέμα ηθικής τάξης και δεοντολογίας, καθώς είναι αδιανόητο να αποκλείεται η κάλυψη θέσεων ευθύνης από υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε. και να δίνεται αυτή τη δυνατότητα σε αποφοίτους Λυκείου.

Μετά τα παραπάνω σας καλούμε να τροποποιήσετε το άρθρο 341 έτσι ώστε στο Τμήμα Μηχανογράφησης και Αρχείου να προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών και ελλείψει αυτών, ΠΕ Διοικητικού.  

Για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας              H Πρόεδρος 
Λένα Φουντουλίδου          Κική Αραβίδου

14/3/12


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 10

Θεσσαλονίκη  24/02/2012Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ καταγγέλλει την ενέργεια της κυβέρνησης να καταργήσει τη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης, σε μια περίοδο που θα μπορούσε να προσφέρει σε τομείς όπως η διαφύλαξη του περιβάλλοντος και του πολιτισμού, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η ενδυνάμωση των ελέγχων σε θέματα ποιότητας προϊόντων.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της Γενικής Γραμματείας, οι οποίοι περιέρχονται εν μέσω γενικευμένης κρίσης σε δυσχερή και αβέβαιη θέση.

Είναι πεποίθησή μας ότι πρέπει να υπάρχει κυβερνητική εκπροσώπηση στην Θεσσαλονίκη και ότι ο συντονιστικός και επιτελικός ρόλος της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης πρέπει να ενισχυθεί όσο ποτέ.

Για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας              H Πρόεδρος 
Λένα Φουντουλίδου          Κική Αραβίδου