Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

6/8/20

Εξώδικη Γνωστοποίηση : Απεργία-Αποχή των Διπλ. Μηχανικών του Ο.Α.Ε.Δ


ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1. Απεργία – Αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών του ΟΑΕΔ από τη Συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δη-μοπρασιών (ΜηΜΕΔ) καθώς και από το σύνολο των Τεχνικών Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν οι Διπλ. Μηχανικοί του ΟΑΕΔ (Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, Επιτροπές Εξέτασης Ενστάσεων του Ν4412/16, Ε-πιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών, Επιτρο-πές Παρακολούθησης και Παραλαβής πάσης φύσης Τεχνικών Δημοσίων Έργων, Επιτροπές πάσης φύσης μελετών Τεχνικών Δημοσίων Έργων μικρής κλίμακας και προϋπολογισμού, Ομάδες εργασίας έργων με χρηματοδότη ΕΣΠΑ, Τεχνικά Συμβούλια Δη-μοσίων Έργων) καθώς και πάσης φύσεως μετακινήσεων εκτός έδρας από 10/8/2020 έως 12/9/2020 καταρχάς και ανάλογα με τις εξελίξεις θα υπάρξει χρονική επέκταση.