Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

11/4/12


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 22

Θεσσαλονίκη  11/04/2012

Προς:

 κ. Θύμιο Ν. Σώκο
 Γενικό Γραμματέα   
 Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 Μακεδονίας – Θράκης

κ.Γενικέ ,
Η ΕΜΔΥΔΑΣ Κ.Μ. έλαβε γνώση της μετακίνησης του συναδέλφου υπαλλήλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης πολιτικού μηχανικού Χρήστου Μαμαρίκα  από τη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας Υδατικών Πόρων της Διεύθυνσης Υδάτων, υπηρεσία στην οποία είχε τοποθετηθεί το Φεβρουάριο του 2011, κατόπιν της προβλεπόμενης από το Νόμο διαδικασίας (κρίσης, αξιολόγησης και επιλογής) με βάση τα προσόντα, την εμπειρία του και την ειδίκευση που διαθέτει.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν έγγραφες επισημάνσεις, σχετικά με τη στελεχιακή αποδυνάμωση της υπηρεσίας, καθώς και την υποβάθμιση και αδρανοποίηση του τομέα της παρακολούθησης των υδάτων της Κεντρικής Μακεδονίας. Η μη λειτουργία των σταθμών, η απομάκρυνση του αρμόδιου για την παρακολούθησή τους υπαλλήλου , η παράτυπη και ακατανόητη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε αναρμόδιες Υπηρεσίες αλλά και η μη ορθολογική διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συνδέονται με την παρακολούθηση και προστασία των υδάτων στην Περιφέρειά μας, δημιουργούν τεράστια προβλήματα σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα .
 Για τα θέματα αυτά υπήρξαν δημοσιεύματα και στον τοπικό τύπο  (Αγγελιοφόρος , Κυριακή 8-4-12) , όπου γινόταν αναφορά σε κακοδιαχείριση στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά και σε μετακινήσεις-απομακρύνσεις υπαλλήλων της υπηρεσίας.

κ.Γενικέ,
μετά τα παραπάνω ζητάμε άμεσα μια συνάντηση μαζί σας προκειμένου να διευκρινιστούν τα θέματα που ανέκυψαν με τη  μετακίνηση του συναδέλφου και γενικότερα την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας              H Πρόεδρος 
Λένα Φουντουλίδου          Κική Αραβίδου
 

Αρ.Πρωτ.: Οικ. 20

               Θεσσαλονίκη  11/04/2012

Προς:

1.     Κ.Διονύσιο Ψωμιάδη,
Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
2.     κ.Απόστολο Τζιτζικώστα, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
3.    κ.Απόστολο Γιάντση,
       Γεν.Δ/ντη Αναπτυξιακού
       Προγραμματισμού ,Περιβάλλοντος
       & Υποδομων

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών       
             Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Λάβαμε γνώση για το απαράδεκτο γεγονός της μη καταβολής των οφειλομένων αποζημιώσεων για τις  εκτός έδρας μετακινήσεις της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε., εκτέλεσε τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες έργα, τα οποία πρόβαλε έντονα  για επικοινωνιακούς λόγους , η πρώην Νομαρχία Θεσσαλονίκης και σήμερα  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα έργα αυτά αφορούσαν το σύνολο  του νομού Θεσσαλονίκης και συνεπώς απαιτούνταν αποζημίωση των εκτός έδρας μετακινήσεων που έγιναν  από τους συναδέλφους υπάλληλους, που δραστηριοποιούνταν στον έλεγχο και την επίβλεψη τους. Οι αποζημιώσεις αυτές των δεδουλευμένων υπηρεσιών των υπαλλήλων δεν καταβλήθηκαν ποτέ, τη στιγμή που  άλλες υπηρεσίες του ίδιου φορέα αποζημιωνόταν για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων τους.
Μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη»,  στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης εκτός από την αρμοδιότητα για τις μελέτες, τις επιβλέψεις , την κατασκευή των έργων ,την τεχνική αστυνόμευση  και  συντήρηση του Επαρχιακού δικτύου και του ηλεκτροφωτισμού της Π.Ε., ανατέθηκε πληθώρα άλλων αντικειμένων στο επίπεδο της Π.Ε., όταν ταυτόχρονα είχαμε μείωση των τεχνικών υπαλλήλων λόγω συνταξιοδοτήσεων και εφεδρειών. Οι επιπλέον αρμοδιότητες αφορούν την τεχνική αστυνόμευση  και  συντήρηση του εθνικού Οδικού Δικτύου και των φωτεινών σηματοδοτών, τον αποχιονισμό κατά τους χειμερινούς μήνες του οδικού δικτύου, την αντιπλημμυρική προστασία  κ.α. . 
Είναι λοιπόν προφανές ότι αν δεν εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση  και δεν γίνει άμεσα η κατανομή των πόρων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσ/νικης  στα πλαίσια των καθηκόντων τους , κατά προτεραιότητα σε σχέση με άλλες διοικητικής φύσης υπηρεσίες της Περιφέρειας,  θα δημιουργηθεί ένα ανυπέρβλητο πρόβλημα, καθώς θα αδυνατούν να εκτελέσουν την πληθώρα των αντικειμένων που τους έχουν ανατεθεί. 


Για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας              H Πρόεδρος 
Λένα Φουντουλίδου          Κική Αραβίδου