Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

28/8/17

Πρόγραμμα συλλογής δηλώσεων 6‰Θα ανακοινωθούν και επιπλέον τοποθεσίες εκτος Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση

Δικαιολογητικά για 6‰

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι η διανομή του πόρου 6‰ που προβλέπεται στο άρθρο 51§7θ του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147Α), θα διανεμηθεί με εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην Υ.Α. ΥΠΟΜΕΔΙ ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12-6-2017 (ΦΕΚ 2235Β). Για το σκοπό αυτό, για κάθε μέλος μας που επιθυμεί να συμπεριληφθεί στους καταλόγους δικαιούχων σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, η ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ, πρέπει να διαβιβάσει στην ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ τα εξής:
1. Απογραφικό Δελτίο Μέλους (επισυνάπτεται και έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ, με την επισήμανση «Σεπτέμβριος 2017» στον τίτλο).
2. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού (ή άλλη εκτύπωση μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής) με εμφανή τον αριθμό IBAN, όπου το όνομα του μέλους θα εμφανίζεται ως ο πρώτος ή ο μοναδικός δικαιούχος του λογαριασμού.
3. Πρόσφατη βεβαίωση υπηρεσίας (όχι άνω του τριμήνου πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών), στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά, και όχι αποκλειστικά, τα παρακάτω:
 Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
 Κλάδος και Ειδικότητα
 Εργασιακή σχέση (μόνιμος υπάλληλος ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε οργανική ή προσωποπαγή θέση)
 Ημερομηνία πρόσληψης (ή μετάταξης) στο Δημόσιο σε ειδικότητα ΠΕ Μηχανικού
 Εάν βρίσκεται εν υπηρεσία ή σε ειδικό καθεστώς όπως σε αργία, σε άδεια άνευ αποδοχών, σε απόσπαση κτλ.
4. Τεκμηρίωση ταμειακής ενημερότητας ως μέλους της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ για την περίοδο από το 2012 ή τυχόν μεταγενέστερη εγγραφή τους μέχρι και το τέλος του 2017. Η ταμειακή ενημερότητα των μελών τεκμηριώνεται κατά περίπτωση από το σύνολο των αποδείξεων κατάθεσης και των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας, τα οποία υποδεικνύουν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η συνδρομή παρακρατείται από τη μισθοδοσία του υπαλλήλου. Οπότε,
 για την περίοδο που δεν υπάρχει παρακράτηση μέσω μισθοδοσίας απαιτούνται αποδεικτικά κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό ή απόδειξη κατάθεσης στον/στην Ταμία της ΕΜΔΥΔΑΣ
 για την περίοδο που υπάρχει παρακράτηση μέσω μισθοδοσίας απαιτούνται βεβαιώσεις αποδοχών από τις οποίες να προκύπτει η παρακράτηση υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ
H κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας (Π.Ο.). Τα δικαιολογητικά, που μπορούν να υποβάλλονται είτε ατομικά, είτε ομαδικά θα ελέγχονται επί τόπου. Εάν τα έντυπα είναι ελλιπή, θα επιστρέφονται στον παραδίδοντα για επανυποβολή.
Ειδικά σε ό,τι αφορά την ταμειακή ενημερότητα των μελών αναφέρεται ότι:
1. Όσοι οφείλουν εισφορές για το διάστημα 2012 έως σήμερα (σύνολο οφειλής 6 x 30 = 180 €), θα θεωρηθούν ταμειακά ενήμεροι για όλο το παραπάνω διάστημα καταβάλλοντας το ποσό των 50 €.
2. Όσοι τακτοποιήθηκαν οικονομικά έως και το έτος 2015, προσερχόμενοι στις εκλογές του 2016 (σύνολο οφειλής 2 x 30 = 60 €), θα θεωρηθούν ταμειακά ενήμεροι για όλο το παραπάνω διάστημα καταβάλλοντας το ποσό των 40 €.
3. Όσοι είναι τακτοποιημένοι έως και το 2016, θα θεωρηθούν ταμειακά ενήμεροι για όλο το παραπάνω διάστημα με το ποσό των 30 € για το έτος 2017.
4. Όσοι καταβάλλουν τη συνδρομή τους μέσω μισθοδοσίας, δεν χρειάζεται να τεκμηριώσουν εκ των προτέρων της εξόφληση των υπόλοιπων μηνών ως το τέλος του έτους.