Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

9/12/17

Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 53, ΠΑΡ.7, ΤΟΥ Ν.4412/2016

Αναφορά στον πόρο 6 ‰, 

στα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων, σελίδα 13, παρ. 8.1 

Η κράτηση 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016

http://www.sate.gr/nea/2017PROTYPO_ANO.doc 

http://www.sate.gr/nea/2017PROTYPO_KATO.doc 

28/8/17

Πρόγραμμα συλλογής δηλώσεων 6‰Θα ανακοινωθούν και επιπλέον τοποθεσίες εκτος Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση

Δικαιολογητικά για 6‰

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι η διανομή του πόρου 6‰ που προβλέπεται στο άρθρο 51§7θ του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147Α), θα διανεμηθεί με εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην Υ.Α. ΥΠΟΜΕΔΙ ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12-6-2017 (ΦΕΚ 2235Β). Για το σκοπό αυτό, για κάθε μέλος μας που επιθυμεί να συμπεριληφθεί στους καταλόγους δικαιούχων σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, η ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ, πρέπει να διαβιβάσει στην ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ τα εξής:
1. Απογραφικό Δελτίο Μέλους (επισυνάπτεται και έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ, με την επισήμανση «Σεπτέμβριος 2017» στον τίτλο).
2. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού (ή άλλη εκτύπωση μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής) με εμφανή τον αριθμό IBAN, όπου το όνομα του μέλους θα εμφανίζεται ως ο πρώτος ή ο μοναδικός δικαιούχος του λογαριασμού.
3. Πρόσφατη βεβαίωση υπηρεσίας (όχι άνω του τριμήνου πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών), στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά, και όχι αποκλειστικά, τα παρακάτω:
 Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
 Κλάδος και Ειδικότητα
 Εργασιακή σχέση (μόνιμος υπάλληλος ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε οργανική ή προσωποπαγή θέση)
 Ημερομηνία πρόσληψης (ή μετάταξης) στο Δημόσιο σε ειδικότητα ΠΕ Μηχανικού
 Εάν βρίσκεται εν υπηρεσία ή σε ειδικό καθεστώς όπως σε αργία, σε άδεια άνευ αποδοχών, σε απόσπαση κτλ.
4. Τεκμηρίωση ταμειακής ενημερότητας ως μέλους της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ για την περίοδο από το 2012 ή τυχόν μεταγενέστερη εγγραφή τους μέχρι και το τέλος του 2017. Η ταμειακή ενημερότητα των μελών τεκμηριώνεται κατά περίπτωση από το σύνολο των αποδείξεων κατάθεσης και των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας, τα οποία υποδεικνύουν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η συνδρομή παρακρατείται από τη μισθοδοσία του υπαλλήλου. Οπότε,
 για την περίοδο που δεν υπάρχει παρακράτηση μέσω μισθοδοσίας απαιτούνται αποδεικτικά κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό ή απόδειξη κατάθεσης στον/στην Ταμία της ΕΜΔΥΔΑΣ
 για την περίοδο που υπάρχει παρακράτηση μέσω μισθοδοσίας απαιτούνται βεβαιώσεις αποδοχών από τις οποίες να προκύπτει η παρακράτηση υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ
H κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας (Π.Ο.). Τα δικαιολογητικά, που μπορούν να υποβάλλονται είτε ατομικά, είτε ομαδικά θα ελέγχονται επί τόπου. Εάν τα έντυπα είναι ελλιπή, θα επιστρέφονται στον παραδίδοντα για επανυποβολή.
Ειδικά σε ό,τι αφορά την ταμειακή ενημερότητα των μελών αναφέρεται ότι:
1. Όσοι οφείλουν εισφορές για το διάστημα 2012 έως σήμερα (σύνολο οφειλής 6 x 30 = 180 €), θα θεωρηθούν ταμειακά ενήμεροι για όλο το παραπάνω διάστημα καταβάλλοντας το ποσό των 50 €.
2. Όσοι τακτοποιήθηκαν οικονομικά έως και το έτος 2015, προσερχόμενοι στις εκλογές του 2016 (σύνολο οφειλής 2 x 30 = 60 €), θα θεωρηθούν ταμειακά ενήμεροι για όλο το παραπάνω διάστημα καταβάλλοντας το ποσό των 40 €.
3. Όσοι είναι τακτοποιημένοι έως και το 2016, θα θεωρηθούν ταμειακά ενήμεροι για όλο το παραπάνω διάστημα με το ποσό των 30 € για το έτος 2017.
4. Όσοι καταβάλλουν τη συνδρομή τους μέσω μισθοδοσίας, δεν χρειάζεται να τεκμηριώσουν εκ των προτέρων της εξόφληση των υπόλοιπων μηνών ως το τέλος του έτους.

28/7/17

Συνδρομές παρελθόντων ετών

Με αφορμή πολλά ηλεκτρονικά μηνύματα και τηλέφωνα σχετικά με οφειλές παρελθόντων ετών σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ ισχύουν τα παρακάτω:
Όσοι οφείλουν εισφορές για το διάστημα 2012 έως σήμερα (σύνολο όφειλής 180 €) θα θεωρηθούν ταμειακά ενήμεροι καταβάλλοντας το ποσό των 50 €.
Όσοι τακτοποιήθηκαν οικονομικά έως και το έτος 2015 στις εκλογές του 2016 (σύνολο οφειλής 60 €) θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 40 €.
Όσοι είναι τακτοποιημένοι έως και το 2016 θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 30€ για το έτος 2017.
Η καταβολή των παραπάνω συνδρομών μπορεί να γίνεται άμεσα με χρήση της παρακράτησης μέσω μισθοδοσίας ή απευθείας κατάθεση στην Τράπεζα.
Για προσωπική ενημέρωση αποστολή email στο kmemdydas@gmail.com

4/7/17

Ενημέρωση για το 6‰Μετά από πολύμηνη αναμονή από την ημερομηνία της νομοθέτησης του πόρου εκδόθηκε η σχετική υπουργική απόφαση του ΥΠΟΜΕΔΙ.

Σε όλο αυτό το διάστημα υπήρξαν συνεχείς προσπάθειες της ΕΜΔΥΔΑΣ, με το κύριο βάρος να πέφτει στο Προεδρείο και το ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για την θετική αυτή κατάληξη, Θετική επίσης ήταν και η συμβολή του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη μετά από ενημερωτική συνάντηση με το προεδρείο της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ τον Απρίλιο.


Σας ενημερώνουμε ότι θα λάβετε αναλυτικές οδηγίες για την αποστολή στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου κα του ΙΒΑΝ, τις αμέσως επομενες μέρες.

Προς το παρόν δεν είναι απαραίτητο να αποστέλνετε στοιχεία ώστε να τακτοποιηθείτε με μία μόνο αποστολή στοιχείων και να διευκολύνετε τη διαχείριση των στοιχείων σας.

27/4/17

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρ.Πρωτ.: Οικ. 25 Θεσσαλονίκη 24/04/2017


Προς: 1. Υπηρεσίες που υπηρετούν μέλη μας
   2. ΤΕΕ/ΤΚΜ
Κοιν.: ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ & site
    ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ. blog


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Το Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών της Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ) καλεί τα μέλη της Ένωσης σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 στις 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων 1ος όροφος της τέως 3ης ΠΥΔΕ, Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη.


Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία (άρθρο 8 του καταστατικού), θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών, χωρίς νέα πρόσκληση η


ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 10:30 π.μ.
στον 1ο  όροφο, στην αίθουσα συνελεύσεων του κτιρίου της τέως 3ης ΠΥΔΕ, Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ


1. α) Διοικητικός απολογισμός Μάιος 2016 – Απρίλιος 2017
β) Οικονομικός απολογισμός Μάιος 2016 – Απρίλιος 2017
γ) Έγκριση διοικητικού απολογισμού
δ) Έγκριση οικονομικού απολογισμού
2. Έγκριση προϋπολογισμού
3. Ενημέρωση από το Προεδρείο της Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ, τον αντιπρόεδρο Κ. Σάσσαλο και τον ΓΓ Δ. Πετρόπουλο, για τα τρέχοντα θέματα.


Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να διευκολύνουν τους συναδέλφους ώστε να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.


Η Γεν. Γραμματέας
signa_Kristina.png
Ο Πρόεδρος
signaIT.png
   Κριστίνα Μακνέα     ιωάννης τσιωνάς

25/4/17

Δείτε την ημερίδα για το ασφαλιστικό


Δείτε το βίντεο από την ημερίδα για το ασφαλιστικό που διοργανώθηκε από την ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ με ομιλητές τους Κ. Μακέδο και Π. Μούζιο στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 3/4/2017.