Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

17/12/12Αρ.Πρωτ.: Οικ. 77

Θεσσαλονίκη  17/12/2012    Συμμετέχουμε στην 
24ωρη Πανελλαδική Απεργία της ΑΔΕΔΥ

την  ΤΕΤΑΡΤΗ  19  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012

·    Αντιστεκόμαστε στις απολύσεις εργαζομένων στο Δημόσιο με όποιο τρόπο και αν τις βαφτίζουνε.
·    Αντιστεκόμαστε στην πλήρη διάλυση του Δημοσίου με την χωρίς σχεδιασμό και μελέτη συρρίκνωσή του (μέσω αξιολόγησης δομών με μειώσεις που ξεπερνούν το 50-55 %) με μόνο στόχο την μνημονιακή λιτότητα. 
·    Αντιστεκόμαστε στην νέα φορολογική επίθεση που με τα πρόσθετα χαράτσια εξανεμίζουν ότι έχει απομείνει από τους πετσοκομμένους μισθούς μας.
·    Αντιστεκόμαστε στο καθεστώς ομηρίας και τρομοκρατίας που φέρνει στις Δημόσιες υπηρεσίες η αυστηροποίηση και διεύρυνση του πειθαρχικού δικαίου.


Μπορούμε να ανατρέψουμε τις καταστροφικές μνημονιακές πολιτικές.
Μπορούμε να ανατρέψουμε την τρικομματική κυβέρνηση.

ΟΛΟΙ  στην ΑΠΕΡΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12/2012
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  12:00 π.μ.


Για το Δ.Σ.
Η Γεν. ΓραμματέαςΚική Αραβίδου
Ο ΠρόεδροςΙωάννης Τσιωνάς

3/12/12Αρ.Πρωτ.: Οικ. 75

Θεσσαλονίκη  03/12/2012

Προς:
Κοιν.:

1.    Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
Δ/νση Διοίκησης
2.    Ελεγκτικό Συνέδριο

ü  Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη
ü  Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ& site
ü  TEE TKM & Τεχνογραφημα
ü  blog ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜΘέμα: Διαδικασία συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού από την Οικονομική   Επιτροπή του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με την υπ’αριθμ.504/22-10-12 απόφαση της, καθόρισε νέα ημερομηνία διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού έργου και συγκρότησε εκ νέου Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελούμενη από μέλη της. Ο αρχικός διαγωνισμός δεν πραγματοποιήθηκε καθώς δεν συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού λόγω της  αποχής των μελών της, διπλωματούχων μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων και εκπροσώπων του ΤΕΕ από Επιτροπές, κατόπιν σχετικών αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ και του Δ.Σ. της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ για αποχή των διπλωματούχων μηχανικών από όλες τις επιτροπές στο πλαίσιο κινητοποιήσεων που  διήρκεσαν από 8/10/2012 έως   11/11/2012.

Η ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ σαν πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που εκπροσωπεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Δημοσίους Υπαλλήλους στην Κεντρική Μακεδονία, διατυπώνει τις σοβαρές ενστάσεις της όσον αφορά στην μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για τη συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής, καθώς δεν λήφθηκαν υπόψη το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και οι εγκύκλιοι ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΟ/Φ18/ οικ.23243/23-11-2011 «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

Στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 υπάγονται αποκλειστικά τα συλλογικά όργανα της  Διοίκησης που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων για την επιλογή των μελών που συγκροτούν τα συλλογικά όργανα της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, προκειμένου να διαφυλαχθεί το αίσθημα διαφάνειας και αμεροληψίας στον ευαίσθητο αυτό τομέα δράσης των συγκεκριμένων συλλογικών οργάνων της διοίκησης. (υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Εφαρμόζεται δε, στα συλλογικά όργανα της διοίκησης, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 13,14 και 15 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α '/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», με πεδίο εφαρμογής του Νόμου αυτού το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Επισημαίνεται επίσης, ότι σύμφωνα με την ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.21700/ 19.09.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός συγκρότησης των εν λόγω οργάνων, δηλαδή η διατύπωση εμπεριστατωμένης και αμερόληπτης κρίσης καθώς και η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, κρίνεται σκόπιμο, κατά τη διενέργεια της προβλεπόμενης κλήρωσης, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις, να λαμβάνεται υπ’ όψη, από τις καθ’ ύλη αρμόδιες οργανικές μονάδες, η ανάγκη διασφάλισης του στοιχείου της γνώσης της διαδικασίας και του αντικειμένου. Θα πρέπει δηλαδή να λαμβάνεται υπ’ όψη αν τα πρόσωπα  μεταξύ των οποίων διενεργείται η κλήρωση διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου και να διατυπώσουν εμπεριστατωμένη, τεχνοκρατικά άρτια και αμερόληπτη κρίση.»
Επιπροσθέτως σημειώνουμε ότι όταν δεν συγκροτείται νόμιμα η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού οι εκδιδόμενες, βάσει των γνωμοδοτήσεων της, διοικητικές πράξεις πάσχουν ακυρότητας και η διαδικασία του διαγωνισμού καθίσταται νομικά πλημμελής.

Μετά τα παραπάνω η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη να συγκροτήσει Επιτροπή Διαγωνισμού από μέλη της, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους καθώς δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες που αναφέρονται στους παραπάνω νόμους και εγκυκλίους και συνεπώς δε διασφαλίζεται ο σκοπός της εφαρμογής τους και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για το Δ.Σ.
Η Γεν. ΓραμματέαςΚική Αραβίδου
Ο ΠρόεδροςΙωάννης Τσιωνάς

29/11/12Αρ.Πρωτ.: Οικ. 73

Θεσσαλονίκη  29/11/2012

Προς:

1.    Τις υπηρεσίες όπου υπηρετούν τα μέλη μας
2.    Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. & Αρμός
3.    ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα
4.    Συλλόγους Μηχανικών

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που προέκυψε από τις εκλογές στις 16.10.2012 είναι η εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.    Πρόεδρος:
Τσιωνάς Ιωάννης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος
2.    Αντιπρόεδρος:
Λέτσας Μάκης
Αρχιτέκτων Μηχ/κος
3.    Γεν. Γραμματέας:
Αραβίδου Κική
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος
4.    Ταμίας:
Μακνέα Χριστίνα
Χημικός Μηχανικός
5.    Αν. Γενικός Γραμματέας:
Χρίστογλου Γιώργος
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος
6.    Μέλος:
Ζηκοπούλου Ηλέκτρα
Αρχιτέκτων Μηχ/κος
7.    Μέλος:
Ζηκοπούλου Όλια
Πολιτικός Μηχ/κος
8.    Μέλος:
Μακρής Χρήστος
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος
9.    Μέλος:
Φουντουλίδου Λένα
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος


      Για το Δ.Σ.
H Γεν. Γραμματέας
Κική Αραβίδου

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Τσιωνάς