Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

15/10/19

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ Μ.Θ.


Αίτημα συνάντησης και προτάσεις αλλαγής Νομοθεσίας για θέματα συντήρησης του Οδικού Δικτύου
Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ, τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410
                                                                                      Αθήνα,  15-10-2019     

Αρ. Πρωτ.:    7942                                                                                                                                                                                Προς:
                                                          1. Υπουργό Υποδομών και  Μεταφορών 
                                                             κ. Καραμανλή Κ
                                                                               2. Υπουργό Εσωτερικών 
                                                                                 κ. Θεοδωρικάκο Τ.
  Κοιν.: 1.  Πρόεδρο και ΔΕ του ΤΕΕ
                                                                       2.  Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ                      

Θέμα: Αίτημα συνάντησης και προτάσεις αλλαγής Νομοθεσίας για θέματα         συντήρησης του Οδικού Δικτύου.

 Κύριοι Υπουργοί,  
Καθημερινά, ενημερωνόμαστε για κατηγορητήρια, κλίσεις σε απολογία, καταδικαστικές αποφάσεις πρώτου και δεύτερου βαθμού, συναδέλφων μας που απασχολούνται σε Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημοσίου.
Με αφορμή τις πρόσφατες καταδικαστικές Αποφάσεις Ποινικών Δικαστηρίων, για τις οποίες ενημερωθήκαμε, κατά του Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΜΕΘ  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναφέρονται σε  πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια, λόγω της μη επαρκούς συντήρησης του Οδικού Δικτύου, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι σε αυτού του είδους τις δικαστικές υποθέσεις,
ü  δεν λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό γεγονός,
ü  δεν ερευνάται η πραγματική κατάσταση που ευθύνεται για το αποτέλεσμα και
ü  οι αποφάσεις στηρίζονται σε μια ανεπαρκή νομοθεσία, για την οποία επί σειρά ετών, ζητάμε την αναπροσαρμογή της.
  Υπάλληλοι και προϊστάμενοι μηχανικοί εγκαλούνται, ως Φυσικά Πρόσωπα ενώπιον της Δικαιοσύνης, ποινικά αλλά και βάσει διατάξεων του Ν.3481/2006, για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια ή παράβαση καθήκοντος εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του Οδικού Δικτύου, χωρίς όμως καμία δική τους πραγματική και ουσιαστική ευθύνη.
       Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως, στα παλιά οδικά δίκτυα, μελετημένα για άλλους κυκλοφοριακούς φόρτους από αυτούς που δέχονται σήμερα, ελάχιστα συντηρημένα, με ανύπαρκτες έως ελάχιστες βελτιώσεις γεωμετρικών και τεχνικών χαρακτηριστικών.
       Όπως γνωρίζετε, ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης ενός έργου συντήρησης, που εντάσσεται σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, προσεγγίζει κατά μέσο όρο τους 30 μήνες και τα ποσά που διατίθενται δεν καλύπτουν ούτε κατ' ελάχιστο τις αντικειμενικές ανάγκες ενός οδικού δικτύου, που παρέμεινε κατά γενική ομολογία, για πολλά χρόνια χωρίς τακτική συντήρηση, λόγω μηδενικής έως ελάχιστης χρηματοδότησής του, κατά την επταετία 2010 -2016 .
      Επίσης, οι πολλές τροποποιήσεις του Ν.4412/2016 και οι μεγάλες εκπτώσεις στις δημοπρασίες, δημιουργούν δυσμενείς  συνθήκες κατά την άσκηση των καθηκόντων των μηχανικών, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την ποιότητα των έργων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
       Τα προγράμματα «Καλλικράτης» και  «Κλεισθένης» αναφέρονται πλημμελώς στην Τεχνική Αστυνόμευση και τον τρόπο ενημέρωσης (ιεραρχικά) σχετικά με τις φθορές οδών και τις αρμοδιότητες των αιρετών για την αντιμετώπισή τους, αφήνοντας περιθώριο για πολλαπλές ερμηνείες.
        Όλα τα αναφερόμενα, προσθέτοντας και το θέμα της Υποστελέχωσης (λόγω πολλών συνταξιοδοτήσεων και αναστολής προσλήψεων), επηρεάζουν αρνητικά, τη συνολική παραγωγή έργου. 
    Λαμβάνοντας υπό όψη τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας ορίσετε ημερομηνία συνάντησης ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει επί σειρά ετών, ο κλάδος μας, με επιπτώσεις στην ασφάλεια των πολιτών, στο Δημόσιο συμφέρον και στην ομαλή άσκηση των καθηκόντων μας.
Η ατζέντα συζήτησης από πλευράς μας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει θέματα, κάποια από τα οποία ανέδειξε και το ΤΕΕ όπως, τροποποίηση της Νομοθεσίας σχετικά με τον έλεγχο, την επίβλεψη συντήρησης και την πρόληψη των προβλημάτων οδικού δικτύου. 
Συγκεκριμένα διεκδικούμε:
·   Να τροποποιηθεί το άρθρο 7 του Ν.3481/06 που αναφέρεται στη συντήρηση του οδικού δικτύου, για το οποίο έχει αποδειχτεί στην πράξη και στα δικαστήρια η αδυναμία της αποτελεσματικής εφαρμογής του.
Ενδεικτικά , οι λόγοι που οδηγούν τους μηχανικούς ενώπιον της δικαιοσύνης, άδικα, είναι οι εξής:
§  Η μείωση δημοσίων δαπανών και διάθεσης πόρων για συντηρήσεις υποδομών,
§   η μείωση προσωπικού στις Τεχνικές Υπηρεσίες,
§   οι αποφάσεις των διοικήσεων για διαφορετικές προτεραιότητες,
§   η χωρική επέκταση των ΟΤΑ βάσει του «Καλλικράτη» το 2011,
§ η ασάφεια και η προχειρότητα του νόμου σχετικά με την συγκρότηση των συνεργείων παρακολούθησης και καταγραφής προβλημάτων,
§   η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (τεχνίτες),
§   η ασάφεια σχετικά με τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες,
·  να τροποποιηθεί το άρθρο 68 του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», ώστε ο υπάλληλος να ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, μόνο εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια.
·   να τροποποιηθεί το άρθρο 38 του Ν. 3528/2007 ώστε ο υπάλληλος να ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε θετική ζημιά την οποία προξένησε από δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με την προϋπόθεση ότι (πρώτα) θα αποφαίνεται ο φορέας στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος με τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση για δόλο ή βαριά αμέλεια (και κατόπιν να εξετάζεται η υπόθεση από το Ελεγκτικό Συνέδριο).
· σχετικά με την νομοθεσία για τους αγροτικούς δρόμους να σας ενημερώσουμε ότι δεν έχει ανανεωθεί εδώ και 50 χρόνια μεταφέροντας διαχρονικά, την ασάφεια και αδυναμία εφαρμογής της.
Ελπίζουμε σε μια συνάντηση μαζί σας το συντομότερο δυνατό ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε το τόσο σημαντικό και σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τον κλάδο μας και αφορά το Δημόσιο Συμφέρον και πρωτίστως την ασφάλεια των πολιτών.


Ερώτημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις και κρατήσεις υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στην προσωπική διαφορά13/10/19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ


ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ


 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
Αθήνα,   9-10-2019  
Αρ. Πρωτ. : 7934
                                                                Προς : Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα :   Εγγραφές μελών – Διαχείριση Συνδρομών

          Συνάδελφοι/σες
        Με το παρόν έγγραφο θέλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις διαδικασίες εγγραφής μελών και την ένταξη τους στον πόρο, καθώς και με τις διαδικασίες οικονομικής τακτοποίησης των μελών σας.
        Όσον αφορά τις εγγραφές μελών, αυτές από εδώ και στο εξής θα αποστέλλονται στην Ομοσπονδία κατόπιν ελέγχου από το ΔΣ της Α’ βάθμιας Ένωσης και με αναγραφή της ημερομηνίας αποδοχής της αίτησης. Η ημερομηνία αυτή θα είναι και η καθοριστική για την εγγραφή στο Μητρώο δικαιούχων του πόρου που διατηρεί το ΤΕΕ.
        Όσον αφορά τις συνδρομές των μελών προς τις Α’ Βάθμιες Ενώσεις και επειδή έχει αποδεδειγμένα διαπιστωθεί ότι αυτές για μια σειρά λόγους δεν αποδίδονται ορθά, σας καλούμε να προβείτε σε όλους τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε αυτές να εισπράττονται από τις Υπηρεσίες (ή με όποιον άλλο τρόπο θεωρείται εσείς πρόσφορο). Μέχρι τις αρχές Δεκέμβρη (όπου και θα συνεδριάσει το Γενικό Συμβούλιο) παρακαλούμε να μας αποστείλετε κατάλογο των οικονομικά τακτοποιημένων συναδέλφων μελών σας για το έτος 2018. Μη τακτοποιημένοι οικονομικά συνάδελφοι δε θεωρούνται ενεργά μέλη των Α’ βάθμιων ΕΜΔΥΔΑΣ και ως εκ τούτου δε μπορούν να είναι και δικαιούχοι του πόρου.
        Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.