Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

4/10/18

Επαναφορά του άρθρου για τη Νομική κάλυψη των μηχανικών

http://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2380:----331605------&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr                                                                                                                             
Αθήνα,  4/10/2018
Αρ. Πρωτ. : 7521                                    
Προς :    Α' βάθμιες Ενώσεις.
                            
Θέμα : Επαναφορά Διατάξεων του Ν.3316/05 για τη Νομική Κάλυψη Τεχνικών Υπαλλήλων.

Συνάδελφοι
          Ενημερώνουμε ότι χθες κατά τη διάρκεια ψήφισης του Νομοσχεδίου του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών “Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις ” κατατέθηκε και ψηφίστηκε τροπολογία 1769/36 3.10.2018 με τις υπογραφές του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών καθώς και του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, με τίτλο: “Τροποποίηση του ν.4412/2016 (Α΄147)“. Η τροπολογία αυτή -μεταξύ άλλων ρυθμίσεων- επαναφέρει τη νομική κάλυψη, που προϋπήρχε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του Ν3316/2005 “που εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκε στον Ν.4412/16 περί νομικής προστασίας των Δημοσίων Υπαλλήλων που απασχολούνται στη μελέτη και στην κατασκευή δημοσίων έργων”  όπως αναφέρει η Αιτιολογική Έκθεση. Η τροπολογία -δείτε στη σελίδα 8, παράγραφος 3 του συνδέσμου- αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (40) του άρθρου 377 του Ν.4412/14 (μη καταργούμενες διατάξεις του Ν.3316/05) ως εξής:
           “(40) του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), πλην των άρθρων 2Α, της παραγράφου 2 του άρθρου 11, της παραγράφου 1 του άρθρου 42 και των άρθρων 39 και 40 τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83.” (με έντονα η προσθήκη).
          Η εξέλιξη αυτή η οποία προέκυψε κατόπιν πολλαπλών παρεμβάσεων της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, με πιο πρόσφατη αυτή της 1/10/2018, αποτελεί επιτυχία για τον κλάδο μας (και όχι μόνο) μια και αποκαθιστά μια ρύθμιση την οποία είχαμε πετύχει με πολλούς αγώνες στο παρελθόν και ανοίγει το δρόμο για τη διεκδίκηση ευρύτερων λύσεων, όπως αυτές που έχουμε καταθέσει (εδώ και εδώ). Υπενθυμίζουμε την παράγραφο 1 του άρθρο4 42 του Ν.3316/2005:
          “1. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά τεχνικού υπαλλήλου, εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση του κυρίου του έργου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο της επιλογής του, για την υπεράσπιση του σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας, μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως και με αμοιβή που υπολογίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατώτερα όρια αμοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων. Το σύνολο της αμοιβής καταβάλλεται με την προσκόμιση των αποδείξεων καταβολής του οικείου δικηγορικού συλλόγου, εφόσον ο υπάλληλος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται με αμετάκλητη απόφαση. Οι αμοιβές και λοιπές απαραίτητες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τις πιστώσεις της μελέτης ή του έργου, άλλως καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του φορέα.
Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο υπάγεται ή από τον οποίο εποπτεύεται ο κύριος του έργου προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι λοιπές προϋποθέσεις ανάθεσης, οι καλυπτόμενες δαπάνες και υπηρεσίες, η διαδικασία καταβολής της αμοιβής και κάθε αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης λεπτομέρεια.”
          Σε εφαρμογή του υπενθυμίζουμε ότι είχαν εκδοθεί πληθώρα ΚΥΑ (ενδεικτικά εδώ).
        Συνάδελφοι, θα επανέλθουμε με νεώτερη και αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της, όπως η αναγκαία αναδρομικότητα της και άλλα ζητήματα.

Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων


http://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2381:2018-10-04-11-07-27&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr                                                                                                                             
Αθήνα,  4/10/2018
Αρ. Πρωτ. : 7522                                    
Προς :    Α' βάθμιες Ενώσεις.
                            
Θέμα : Σχετικά με την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων

Συνάδελφοι
          Με το παρόν έγγραφο σας κοινοποιούμε την με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.64/198/ 31973 28/9/2018 απάντηση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο με Αριθ. Πρωτ. 7494/10.9.2018 έγγραφο μας. Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου που απευθύνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού:
          “Με την παρ. 2 του άρθρου 30 του Υ.Κ. επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) η επιτακτική υπηρεσιακή ανάγκη, δηλαδή ανεπίδεκτη αναβολής λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της και β) η αδυναμία κάλυψής της με άλλο τρόπο, δηλαδή η ανυπαρξία ή πρόσκαιρη αδυναμία αρμόδιου υπαλλήλου για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη. Η παρ. 3 του άρθρου 30 του Υ.Κ. θέτει απαράβατα όρια διάρκειας της ανάθεσης. Η ανάθεση δεν επιτρέπεται να αποτελέσει καταστρατήγηση των διατάξεων για άλλες υπηρεσιακές μεταβολές (λχ μετάταξη). Γι’ αυτόν τον λόγο, εκτός της υποχρέωσης η απόφαση των προϊσταμένων να είναι «αιτιολογημένη», η παρ. 3 προβλέπει τη δυνατότητα στο αρμόδιο όργανο για ανάθεση «έως δύο (2) μήνες», υπό την έννοια εντός του ίδιου έτους. Η διάρκεια των δύο μηνών θα πρέπει να υπολογίζεται αθροιστικά και όχι κάθε φορά δύο μήνες. Αλλιώς, η εξαίρεση των παρ. 2-3 θα ανατρέπει τον κανόνα της παρ. 1. Πέρα από δύο μήνες και «έως έξι (6) μήνες ακόμη», απαιτείται να προηγηθεί «αιτιολογημένη» γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η πρόσθετη διάρκεια των έξι μηνών θα πρέπει να υπολογίζεται όπως των δύο μηνών (Βλ. Α. Τάχος – Ι. Συμεωνίδης «Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα», Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2007, Γ’ Έκδοση, σελ. 357).
          Όπως είναι προφανές, με τις ανωτέρω διατάξεις προστατεύεται ο υπάλληλος από την κατ’ επανάληψη ανάθεση σ’ αυτόν παράλληλων καθηκόντων διαφορετικού κλάδου ή ειδικότητας. Άλλωστε η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων αποτελεί εξαιρετικό μέτρο προσωρινής θεραπείας των υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δέον όπως καλύπτονται με άλλες διοικητικές διαδικασίες. Δυνάμει των ανωτέρω, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, οι διατάξεις του άρθρου 30 του Υ.Κ. δε συνιστούν τη νομιμοποιητική βάση για την άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε διαφορετικές οργανικές μονάδες του ίδιου φορέα.
          Το Υπουργείο Πολιτισμού ως το μόνο αρμόδιο να εκτιμήσει τις υπηρεσιακές του ανάγκες, παρακαλείται να μεριμνήσει για την στελέχωση των υπηρεσιών του με πάγιο τρόπο έτσι ώστε κατά το δυνατόν να αποφεύγεται για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν η εφαρμογή αυτής της διοικητικής πρακτικής ιδίως σε περιπτώσεις που οι οργανικές μονάδες που καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του ο υπάλληλος βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους.”
          Το έγγραφο αυτό δικαιώνει τη θέση μας και ανοίγει δρόμο, ώστε με παρεμβάσεις μας να προστατευθούν οι συνάδελφοι μας, που λόγω της τεράστιας υποστελέχωσης των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, κινδυνεύουν ή και γίνονται λάστιχο για να υπηρετήσουν πολλαπλές αναθέσεις καθηκόντων κατόπιν εντολών των πολιτικών τους προϊσταμένων. Μόνη λύση οι προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας.
2/10/18

Αίτημα Συνάντησης με τον Υπ. Υποδομών και Μεταφορών για Νομική Κάλυψη

https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2374:2018-10-01-09-41-49&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23
Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            

Αρ. Πρωτ.: 7517                                       Αθήνα, 1-10-2018
         Προς: Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
.                   Κο Σπίρτζη Χρ.
                    

Θέμα: Αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για θέματα Νομικής και Τεχνικής φύσεως του Κλάδου των Μηχανικών Δημοσίου.

Κε Υπουργέ,
      Παρακαλούμε να μας ορίσετε ημερομηνία συνάντησης ώστε να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό την υλοποίηση της δέσμευσης σας σχετικά με την επαναφορά της Νομικής Κάλυψης των Διπλωματούχων Μηχανικών. Η ατζέντα συζήτησης από πλευράς μας περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα κάποια από τα οποία αναφέρονται και σε σχετική επιστολή του ΤΕΕ:
1.    Τροποποίηση της Νομοθεσίας σχετικά με τον έλεγχο, την επίβλεψη συντήρησης και την πρόληψη των προβλημάτων των δημοσίων οδών, των αντιπλημμυρικών έργων, των παιδικών χαρών κλπ.
Συγκεκριμένα,
·        σχετικά με τον Ν.3481/06 για την συντήρηση του οδικού δικτύου, έχει αποδειχτεί στην πράξη και στα δικαστήρια ότι δεν μπορεί πλέον να εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Ο καταλογισμός ευθυνών στους μηχανικούς του δημοσίου είναι ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε το σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο μας και ευθύνεται για την αμυντική πλέον άσκηση καθηκόντων των περισσότερων υπαλλήλων. Η μείωση δημοσίων δαπανών και διάθεσης πόρων για συντηρήσεις υποδομών, η μείωση προσωπικού στις Τεχνικές Υπηρεσίες, οι αποφάσεις των διοικήσεων για διαφορετικές προτεραιότητες, η χωρική επέκταση των Δήμων βάσει του «Καλλικράτη» το 2011, η ασάφεια και η προχειρότητα του νόμου σχετικά με την συγκρότηση των συνεργείων παρακολούθησης και καταγραφής προβλημάτων, η μη τήρηση της ιεραρχίας ενημέρωσης και αποφάσεων στους περισσότερους ΟΤΑ, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (τεχνίτες), η ασάφεια σχετικά με τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες, οδηγούν σε διώξεις των μελών μας με αποτέλεσμα την παράκαμψη του προβλήματος και των πραγματικών υπευθύνων.
Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι η ευθύνη λειτουργεί ιεραρχικά και ότι οι λακκούβες δεν είναι προσωπικές, του υπάλληλου. Λακκούβες υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, τα έργα γίνονται χωρίς εντατική επίβλεψη καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα καθημερινής επίβλεψης (λόγω έλλειψης προσωπικού και ανύπαρκτων αποζημιώσεων για τα εκτός έδρας), ενώ οι μεγάλες εκπτώσεις έως και 70% πολλές φορές, έχουν επίπτωση στην ποιότητα.
·     να τροποποιηθεί το άρθρο 68 του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», ώστε ο υπάλληλος να ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, μόνο εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια.
·   να τροποποιηθεί το άρθρο 38 του Ν. 3528/2007 ώστε ο υπάλληλος να ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε θετική ζημιά την οποία προξένησε από δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με την προϋπόθεση ότι (πρώτα) θα αποφαίνεται ο φορέας στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος με τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση για δόλο ή βαριά αμέλεια (και κατόπιν το Ελεγκτικό Συνέδριο).
·       σχετικά με την νομοθεσία για τους αγροτικούς δρόμους να σας ενημερώσουμε ότι δεν έχει ανανεωθεί εδώ και 50 χρόνια μεταφέροντας διαχρονικά, την. ασάφεια και αδυναμία εφαρμογής της.
2.    Νομική Κάλυψη  Μηχανικών ΠΕ.
Προτείνουμε να προστεθεί στον Ν. 4412/2016 μια βελτιωμένη εκδοχή του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 3316/05 όπως: «Αν ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά υπαλλήλου Διπλ. Μηχανικού στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων του, επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του Φορέα όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο της επιλογής του, για την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας και μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως και με πλήρη κάλυψη της αμοιβής του. Το σύνολο της αμοιβής καταβάλλεται με την προσκόμιση των αποδείξεων πληρωμής του δικηγόρου για κάθε πράξη του, εφόσον ο υπάλληλος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται με αμετάκλητη απόφαση. Οι αμοιβές και λοιπές απαραίτητες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τις πιστώσεις της μελέτης ή του έργου, σε διαφορετική περίπτωση καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του φορέα.»
       Σας ενημερώνουμε επιπρόσθετα ότι ακόμα και η ελλιπής επαναφορά με το Ν.4555/17 της Νομικής κάλυψης για τους μηχανικούς των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού συναντά διάφορα προσκόμματα και δεν υλοποιείται.
  
Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.Επαναφορά Προσωπικής διαφοράς σε συνάδελφο που μετατάχθηκε από ΟΤΑ

https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2377:2018-10-01-10-48-19&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

Παράνομος και λανθασμένος τρόπος υπολογισμού του Εφάπαξ σε Μισθωτούς Μηχανικούς

https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2375:2018-10-01-10-35-48&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

Αίτημα συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών για θέματα του Κλάδου των Μηχανικών Δημοσίου

https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2373:2018-10-01-09-35-10&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr                                                 
        Αθήνα, 1/10/2018.
Αρ. Πρωτ. :. 7514                                   
              Προς :    Υπουργό Εσωτερικών κ.  Αλέξη Χαρίτση

Θέμα : Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών για θέματα του Κλάδου των Μηχανικών
          Δημοσίου.
Κύριε Υπουργέ,
   Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι το ανώτερο όργανο των Διπλωματούχων Μηχανικών που δραστηριοποιούνται στον Δημόσιο Τομέα με επιστημονικό και συνδικαλιστικό χαρακτήρα. Tο εργασιακό – επιστημονικό αντικείμενο των χιλιάδες μελών μας, καλύπτει μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων του Δημοσίου και των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού.
      Παρακαλούμε να μας ορίσετε ημερομηνία συνάντησης για να σας ενημερώσουμε για τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν τον Κλάδο μας. Η ατζέντα συζήτησης από πλευράς μας περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:
  • Υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και αναγκαίες προσλήψεις
  • Ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του «Κλεισθένη» όπως: η μη εφαρμογή των προβλέψεων του σχετικά με τη Νομική Κάλυψη, η επαναφορά της προσωπικής διαφοράς και τα προσκόμματα που συναντάμε, η ανάθεση σε ΑΕ αρμοδιοτήτων Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών.
  • Ζητήματα εφαρμογής του Ν.4495/17 “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”, όπως η στελέχωση των Παρατηρητηρίων Δόμησης.
  • Εκτός Έδρας Μετακινήσεις.
  • Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους επιβλέποντες Μηχανικούς σε έργα και για τους διενεργούντες αυτοψιών ετοιμόρροπων ή επί τόπου φυσικών καταστροφών.
  • Οργανισμοί Υπηρεσιών και προβάδισμα κατηγοριών.
  • Συλλογική Σύμβαση για μηχανικούς του δημοσίου τομέα. Προσχώρηση της Ομοσπονδίας μας στις ΕΣΣΕ που υπέγραψε το Υπουργείο σας.
Συμμετοχή μας σε κινητοποιήσεις για το ανθυγιεινό επίδομα


https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2376:2018-10-01-10-43-13&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23