Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

18/7/12

Θεσσαλονίκη  18/07/2012


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την τελευταία 4ετία γινόμαστε μάρτυρες μιας συστηματικής προσπάθειας απαξίωσης της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (Ν.Α.Θ.) και υπαλλήλων της, τόσο μέσα από δημοσιεύματα στον Τύπο όσο και αναδημοσιεύσεις τους σε διάφορες ιστοσελίδες. Υπάρχει, όπως πληροφορούμαστε, σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα, στην οποία υπάλληλοι και Προϊστάμενοι της υπηρεσίας αυτής, κατηγορούνται για πλημμελή εκτέλεση  καθηκόντων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Υπενθυμίζουμε  ότι :
Για έργα προϋπολογισμού από 15.000 € μέχρι 45.000 €, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.3669/08 και το άρθρο 83 του Ν.2362/95 (που με την υπ’αριθμ.35130/739/9-8-10 απόφαση Υπουργού Οικονομικών έχει αναπροσαρμοσθεί στις 60.000 € χωρίς ΦΠΑ), μπορεί να διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός (με συνοπτική διαδικασία). Η απευθείας ανάθεση, ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή δημοσίου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία, οι προϋποθέσεις εφαρμογής της οποίας αναφέρονται στο άρθρο 28 του Ν.3669/08.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της τέως Ν.Α.Θ. (ΦΕΚ 392Β΄/95, όπως ίσχυε με τις τροποποιήσεις ),  αρμοδιότητα  των τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ήταν η μελέτη και εκτέλεση των τεχνικών έργων (συγκοινωνιακών, κτιριακών, υδραυλικών κ.α.). Ο προγραμματισμός των έργων ή η κατανομή των κονδυλίων δεν αποτελούσε σε καμία περίπτωση αρμοδιότητα της Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ.
Πριν και μετά από κάθε διαγωνισμό απαιτούνταν έγκριση της διακήρυξης δημοπρασίας και του αποτελέσματος του αντίστοιχα, με απόφαση της τ. Νομαρχιακής Επιτροπής, όπως και έλεγχος νομιμότητας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της τέως (κρατικής) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η τέως Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ. (με τα τμήματά της) αναλάμβανε την εκτέλεση του έργου, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας              H Πρόεδρος 
Λένα Φουντουλίδου          Κική Αραβίδου

3/7/12Αρ.Πρωτ.: Οικ. 34

Θεσσαλονίκη 20/06/2012 


Πληροφορίες:
Αραβίδου Κυριακή
Τηλ.: 6974139357
          2310390120
email: aravidoukiki@yahoo.com
Προς:                     Κοιν.:


Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του  Ν. 3463/2006.


1.    Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. & site
2.    blog Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.
3.    ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα

ΘΕΜΑ:    Προσφυγή κατά της υπ. Αριθ. 35450/17-5-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης σύμφωνα με τα άρθρα 238  του Ν.3852/2010 και 152 του Κ.Δ.Κ..

Με την υπ. 35450/17-5-2012 απόφαση ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης αποφάσισε την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου .

Ο υπόψη Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου όπως έχει συνταχθεί,

   καταργεί στην επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων το προβάδισμα μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, αφού με το «ή» αντί του ορθού «ή ελλείψει,», εξισώνει στην ουσία τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με τους απόφοιτους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με:

α) την ψήφιση του Ν.3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» ο οποίος αντικατέστησε ή τροποποίησε τα άρθρα 84 – 87, 157 – 162, 163 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007

β) την παράγραφο (δ) του άρθρου 51 του Ν.3905/2010 σύμφωνα με την οποία η διαδικασία και τα κριτήρια του Ν.3839/2010 εφαρμόζονται και για την επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Δήμων

έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο (α) αντικαθίστανται συγκεκριμένα άρθρα του  Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αλλά το άρθρο 97 (Προβάδισμα) του Κώδικα αυτού ούτε καταργείται ούτε τροποποιείται και συνεπώς παραμένει εν ισχύ.

Σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο (β) η διαδικασία και τα κριτήρια του Ν.3839/2010 εφαρμόζονται και για την επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Δήμων, δηλαδή ουσιαστικά αντικαθίστανται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 τα άρθρα 88 (Κριτήρια για το σχηματισμό της κρίσης) και 89 (Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων). Άρα το άρθρο 99 (Προβάδισμα) που ούτε καταργείται ούτε τροποποιείται, παραμένει εν ισχύ.

Τόσο το άρθρο 97 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. όσο και το άρθρο 99 του  Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων έχουν ανάλογη σύνταξη και στην παράγραφο (α) του καθενός αναφέρεται σαφώς ότι «Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και, τέλος, οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ». Ουσιαστικά βασιζόμενο στο ανωτέρω άρθρο, το ΥΠΕΣΔΑ εξέδωσε την υπ’αριθμ. ΔΟΑ/Φ.13/180/ΟΙΚ. 15725/18-6-2007 εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στους Ο.Ε.Υ. σχετικά με τους προϊσταμένους πρέπει να προβλέπουν δυνατότητα επιλογής ως προϊσταμένων υπαλλήλων κατά σειρά προτεραιότητας κατηγορίας ΠΕ, εφόσον φυσικά κρίνεται ότι οι λειτουργίες της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας απαιτούν γνωστική υποδομή πανεπιστημιακού επιπέδου και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ακολουθούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ  και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ακολουθούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ.

Η αδιάκριτη επιλογή Προϊσταμένων από όλες τις κατηγορίες αποτελεί ισότιμη μεταχείριση ανισότιμων καταστάσεων και παραβιάζει τη συνταγματική ισχύ της ισότητας (άρθρο 4 του συντάγματος) και επομένως πρέπει να προηγούνται για την κατάληψη θέσης Προϊσταμένου οι υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και μόνο αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ακολουθούν οι υπάλληλοι Τ.Ε. και στη συνέχεια οι υπάλληλοι Δ.Ε.

Επίσης σύμφωνα με το 235/2005 Πρακτικό Επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα κατηγορίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας.

Ειδικότερα για τις Τεχνικές Υπηρεσίες στον Ν.3316/22-2-2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 25 (διοίκηση σύμβασης μελέτης –παροχής υπηρεσιών), παρ.2 αναφέρεται: «Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν την τεχνική ικανότητα να επιβλέψουν τη μελέτη…. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα επιβλέποντα μπορεί να ασκήσει και ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.».

Από τη διάταξη αυτή καθίσταται σαφές ότι μόνο Μηχανικοί ΠΕ μπορούν να είναι επιβλέποντες σε μελέτες που εκπονούνται στις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων για την κατασκευή των έργων (συγκοινωνιακές, υδραυλικές, Ηλεκτρομηχανολογικές, Λιμενικών έργων κλπ), αλλά και σε  κάθε είδους μελέτες που εκπονούνται σε τεχνικές υπηρεσίες π.χ Πολεοδομίες (πολεοδομικές, χωροταξικές, τοπογραφικές, κτηματογραφήσεις, πράξεις εφαρμογής ,ρυθμιστικές, ρυμοτομικές, αρχιτεκτονικές, στατικές, τοπογραφίας, περιβαλλοντικές, ενεργειακές). Επιπλέον απορρέει με σαφήνεια ότι ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας πρέπει να έχει το δικαίωμα υπογραφής στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχει.
Στο άρθρο 2 παρ.2 του Ν.3316/2005 υπάρχουν όλες οι κατηγορίες μελετών, που μπορούν οι ΠΕ Μηχανικοί να επιβλέψουν, ανάλογα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Στο Κεφάλαιο Ε΄ «Οργάνωση Μητρώων», άρθρο 39 του ίδιου Νόμου (Εγγραφή στα μητρώα –κατηγορίες-Πιστοποιητικά-Αρμόδια Υπηρεσία) ,παρ.1 αναφέρεται: «Στο Μητρώο Μελετητών δικαιούνται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι τίτλου σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της Ελλάδας ή ισότιμου της αλλοδαπής…».
Μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών του Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, μπορούν να είναι μελετητές δημοσίων έργων και όπως προκύπτει από την παραπάνω παράγραφο, απαιτείται να είναι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Άλλωστε, όσον αφορά τις τεχνικές μελέτες, απαιτείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ για την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών.
Άλλωστε η Oλομέλεια του Συμβουλίου της Eπικρατείας, ακύρωσε κατά ένα μέρος το Προεδρικό Διάταγμα 318/94 που είχε καθορίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων TEI που ασχολούνται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών έργων.  Mε την απόφαση 678/05 το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η πλήρης επαγγελματική εξομοίωση μεταξύ των πτυχιούχων AEI και TEI, ενώ είναι συνταγματικά ανεκτή μόνο η μερική εξομοίωση και ακυρώνει την παρ.2 του άρθρου 1 του ΠΔ 318/94. Και τούτο διότι η πλήρης επαγγελματική εξομοίωση οδηγεί σε καταστρατήγηση του Συντάγματος, το οποίο επιβάλλει τη διάκριση των AEI από  τις σχολές που παρέχουν επαγγελματική ή άλλη ειδική εκπαίδευση και που επιτρέπει την άσκηση εκείνων μόνο των επαγγελματικών δικαιωμάτων που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με το περιεχόμενο και το επίπεδο των σπουδών τους.

Μετά τα παραπάνω, είναι προφανές ότι σε Τεχνικές Υπηρεσίες που ασχολούνται είτε με Δημόσια Έργα, είτε με Πολεοδομικά / Χωροταξικά/ Αρχιτεκτονικά/ Τοπογραφικά/ Ηλεκτρολογικά/ Μηχανολογικά θέματα και εν γένει με θέματα μελετών του Ν.3316/05, δεν μπορούν να προΐσταται υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, καθώς από το νόμο δεν έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα να υπογράφουν και να ελέγχουν μελέτες, τις οποίες όμως θα έχουν δικαίωμα να υπογράφουν και να ελέγχουν μηχανικοί Π.Ε  υφιστάμενοι τους.

Υπενθυμίζουμε ότι
·         στην Περιφέρεια Κρήτης, η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 έκανε δεκτή την από 8-10-2008 κοινή προσφυγή της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ανατολικής Κρήτης, του Τ.Ε.Ε. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, ΓΕΩΤΕΕ & ΟΕΕ και ακύρωσε την 603/28-7-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου κατά το μέρος που με ανάλογες λογικές εξίσωνε τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με τους απόφοιτους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
·         ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης έκανε δεκτή την από 08-05-2009 προσφυγή της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ανατολικής Κρήτης και ακύρωσε την με αρ. 98/04-03-09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Αλικαρνασσού, που τροποποιούσε τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου.
  • στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου,  η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Νομού Δωδεκανήσου με την υπ’αριθ. 36/2011 απόφαση της ,έκανε δεκτή την 45/ 8-11-2011 προσφυγή της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου και ακύρωσε την υπ’αριθμ.10130/3-10-2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που αρχικά απέρριψε την προσφυγή της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου σχετικά με τη με αρ. 386/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου που παρομοίως εξίσωνε τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με τους απόφοιτους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Έχοντας δικαίωμα και έννομο συμφέρον, ως πρωτοβάθμια συνδικαλιστική ένωση χιλίων εξακοσίων (1600) διπλωματούχων μηχανικών στην Κεντρική Μακεδονία και ως ο φορέας που εκπροσωπεί τους δώδεκα χιλιάδες Διπλωματούχους Μηχανικούς σε όλη τη χώρα για την διασφάλιση της αξιοκρατίας σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία και το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο, ζητούμε την ακύρωση  της υπ. αριθ. 35450/17-5-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης.


Με εκτίμηση,
Για την ΕΜΔΥΔΑΣ
Κεντρικής Μακεδονίας
Η Γεν. Γραμματέας              H Πρόεδρος 
Λένα Φουντουλίδου          Κική Αραβίδου