Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

9/6/16

Ανακοίνωση-καταγγελία ΠΚΜ

Ανακοίνωση-καταγγελία
Καταγγέλλουμε την προκλητική στάση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διότι τη Δευτέρα 6/6/2016 κατά τη συζήτηση έγκρισης του Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), παρά τα επανειλημμένα αιτήματα των μελών του Δ.Σ. ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ, αρνήθηκε να δώσει το λόγο σε εκπρόσωπο της Ένωσής μας για να διατυπώσει τις απόψεις μας ενώπιον των Περιφερειακών Συμβούλων. Οι προτάσεις μας μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στον εξορθολογισμό και τη βελτίωση του ΟΕΥ.
Με τον τρόπο αυτό απαξιώνει πλήρως το ρόλο των μηχανικών του Δημοσίου και του επίσημου συνδικαλιστικού τους φορέα.
Σημειώνουμε ότι στην Περιφέρεια ΚΜ υπηρετεί μεγάλος αριθμός διπλωματούχων μηχανικών, μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ.


για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας
Κριστίνα Μακνέα
Ο Πρόεδρος
signaIT.png
ιωάννης τσιωνᾶς

Παρατηρήσεις επί του ΟΕΥ της ΠΚΜ

Αρ. Πρωτ. 14 Θεσσαλονίκη, 25/ 5 /2016

ΠΡΟΣ: Γρ. Εκτελεστικού Γραμματέα ΚΜ
Βασ. Όλγας 198
Θεσσαλονίκη

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του ΟΕΥ της ΠΚΜ

Σας αποστέλλουμε παρατηρήσεις της Ένωσης μας ως προς το Σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ:

Α. ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ:

Σε ισχύ για την βαθμολογική κατάταξη και επιλογή προϊσταμένων είναι σήμερα ο Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών…», με τον οποίο αντικαθίστανται κάποια άρθρα του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», και του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και  Κοινοτικών υπαλλήλων». Ωστόσο τόσο το άρθρο 97 με θέμα «Προβάδισμα» του Ν. 3528/2007, όσο και το αντίστοιχο άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 παραμένουν σε ισχύ και σύμφωνα με το  άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 προβλέπεται:

«…. Το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ….» Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, ο νομοθέτης έχει προβλέψει προβάδισμα στην κατηγορία υπαλλήλων ΠΕ, συνεπώς οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στο ΤΜΗΜΑ Γ «Προϊστάμενοι Οργανικών
1
Μονάδων» και ειδικότερα στα άρθρα 48 – 50, πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα επιλογής ως προϊσταμένων, των υπαλλήλων εκείνων που λόγω κατηγορίας (ΠΕ έναντι ΤΕ) έχουν προβάδισμα. Για την εκπλήρωση της παραπάνω απαίτησης του νόμου, πρέπει να αντικατασταθεί η χρήση του διαζευκτικού «ή» με την ρύθμιση «… προΐσταται υπάλληλος κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ ….. και ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδων και ειδικοτήτων ΤΕ ….».
Β. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Σε πολλά Τμήματα τεχνικού αντικειμένου προβλέπονται ως Προϊστάμενοι Τμήματος και κατηγορίες υπαλλήλων εκτός της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, όπως ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού κλπ. Τα Τμήματα αυτά είναι:
 Τμήμα Κατασκευών Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ ΠΚΜ
 Τμήμα Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ ΠΚΜ
 Τμήμα Συντηρήσεων Έργων Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ ΠΚΜ
 Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ ΠΕ
 Τμήμα Έργων Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ ΠΕ
 Τμήμα Εποικισμού και Αναδασμού της Δνσης Πολιτικής Γης ΠΚΜ
 Τμήμα Τοπογραφίας της Δνσης Πολιτικής Γης ΠΚΜ
 Τμήμα Πολιτικής Γης των ΠΕ της Δνσης Πολιτικής Γης ΠΚΜ

Στα τμήματα αυτά πρέπει να αφαιρεθούν όλες οι κατηγορίες που δεν είναι τεχνικής κατεύθυνσης.
Επίσης για το Τμήμα Σχεδιασμού - Προγραμματισμού της ΔΤΕ ΠΚΜ στις θέσεις ευθύνης δίνεται η δυνατότητα να προΐσταται και υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, και άλλες ειδικότητες Διοικητικών – Οικονομικών, γεγονός που θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα στη λειτουργία του, καθώς έχει έντονο τεχνικό αντικείμενο (ανάμεσα σε άλλα και απαλλοτριώσεις), το οποίο έγινε μεγάλη προσπάθεια να «χαθεί» μέσα στην πληθώρα των διοικητικών/γραφειοκρατικών αρμοδιοτήτων. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι οι απαλλοτριώσεις αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης βαρύτητας αφού η εμπειρία έχει αποδείξει ότι αποτελούν πανελλαδικά το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ομαλή εκτέλεση των έργων, όταν υπάρχει χρηματοδότηση φυσικά. Είναι προφανές ότι ένας Προϊστάμενος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα τόσο εξειδικευμένο τεχνικό αντικείμενο τέτοιας σημασίας, πέρα από το πρακτικό πρόβλημα της μη νόμιμης δυνατότητας έγκρισης μελετών κτηματολογίου απαλλοτρίωσης μέσω της υπογραφής του.
Σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο Τμήμα, με την πληθώρα διοικητικών αντικειμένων που
ουσιαστικά ανήκουν σε άλλες Δ/νσεις, θα πρέπει να μετατραπεί σε Τμήμα Σχεδιασμού και
2
Απαλλοτριώσεων με κύρια αρμοδιότητα το σχεδιασμό/προγραμματισμό για την εκτέλεση των
έργων και την εκπόνηση των μελετών, την έγκριση των κυκλοφοριακών μελετών και ρυθμίσεων
αλλά και το σύνολο των ενεργειών για την συντέλεση των απαλλοτριώσεων, αντικείμενου
εξαιρετικής σημασίας για την πορεία των έργων, το οποίο υποβαθμίζεται με τη συγκεκριμένη
διάρθρωση της Δ/νσης. Στο τμήμα αυτό πρέπει να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ
Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών) ή ελλείψει αυτών, ΤΕ Μηχανικών
αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Τέλος, λόγω ειδικότερων διατάξεων νόμου (Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής
προστασίας και λοιπές διατάξεις»), στα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας η πρόβλεψη ότι μπορεί
να προϊσταται υπάλληλος όλων των κλάδων και ειδικοτήτων έρχεται σε αντίθεση με την
ισχύουσα νομοθεσία. Για τις θέσεις αυτές προβλέπονται συγκεκριμένοι κλάδοι και ειδικότητες
που μετά από εκπαίδευση θεωρούνται ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας και δύναται να
προΐστανται Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας. Η ρύθμιση πρέπει να γίνει ως εξής: «Στα Τμήματα
Πολιτικής Προστασίας προΐσταται υπάλληλος κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ (Γεωλόγων,
Δασολόγων, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών, Χημικών
Μηχανικών και Χημικών) σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις νόμου».
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
α) Παρατηρείται δημιουργία πολλών τμημάτων με αντίστοιχες θέσεις ευθύνης, χωρίς προφανή
ανάγκη, με δεδομένη την έλλειψη του προσωπικού και την αδυναμία στελέχωσης.
β) Στο Τμήμα Σχεδιασμού – Προγραμματισμού έχει παραληφθεί η αναφορά στις Προμήθειες, ενώ
έχει γίνει αναφορά στα γενικά στοιχεία των αρμοδιοτήτων της ΔΤΕ ΠΚΜ (παρ. 2 του άρθρου 15).
γ) Το Τμήμα Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας, καθώς πρόκειται για περιβαλλοντικούς ελέγχους,
πρέπει να ανήκει στη Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
δ) Για το Τμήμα Εργαστηρίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ, καθώς πρόκειται για Τμήμα
χωρίς ιδιαίτερο αντικείμενο, παρά μόνο την παρακολούθηση της νομοθεσίας, προτείνεται η
κατάργηση του.
ε) Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, να γίνει μετονομασία του Τμήματος Σχεδιασμού –
Προγραμματισμού σε Τμήμα Σχεδιασμού και Απαλλοτριώσεων με κύρια αρμοδιότητα το
σχεδιασμό/προγραμματισμό για την εκτέλεση των έργων και την εκπόνηση των μελετών, την
έγκριση των κυκλοφοριακών μελετών και ρυθμίσεων αλλά και το σύνολο των ενεργειών για την
συντέλεση των απαλλοτριώσεων.
3
στ) Όσον αφορά στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σχετικά με την
Πολιτική Προστασία, ορίζεται το Τμήμα Σχεδιασμού – Προγραμματισμού, σύμφωνα με την πργ.
(ε) να είναι αρμόδιο για την εκτέλεση ενεργειών που απορρέουν από τα οικεία σχέδια, μετά
από ειδική εντολή της Αυτοτελούς Δ/νης Διαχείρισης Κρίσεων (να διορθωθεί ο τίτλος της
Υπηρεσίας, δηλ. από Αυτοτελής Δ/νση Διαχείρισης Κρίσεων σε Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας), αντί του ορθού Τμήματος Συντήρησης Έργων Δομών Περιβάλλοντος που είναι
αρμόδιο για την συντήρηση των υδραυλικών έργων και κατ’ επέκταση (;) για την αντιπλημμυρική
προστασία της ΠΚΜ, και άρα αρμόδιο για την εκτέλεση ενεργειών που απορρέουν από τα
οικεία σχέδια, μετά από ειδική εντολή της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας.
ζ) Αντίστοιχη πρόβλεψη πρέπει να προστεθεί και στις Υποδιευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Π.Ε.,
δηλ. η αρμοδιότητα για την εκτέλεση ενεργειών που απορρέουν από τα οικεία σχέδια, μετά
από ειδική εντολή της Αυτοτελούς Δ/νης Πολιτικής Προστασίας.
Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Λόγω αυξημένων αρμοδιοτήτων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης σε περιφερειακό επίπεδο
(κατάρτιση ειδικών σχεδίων ΠΚΜ, μνημονίων ενεργειών, κηρύξεων περιοχών σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, συντονισμός δράσεων των Τμημάτων των 7 Περιφερειακών Ενοτήτων,
προμηθειών και άλλων διοικητικών-οικονομικών θεμάτων που αφορούν όλα τα Τμήματα),
απαιτείται η δημιουργία ενός Τμήματος με περιοχή ευθύνης όλη την ΠΚΜ, όπως
προβλέπεται στο Ν. 3013/2002, με την ονομασία που ορίζεται από τον Νόμο, δηλ. “Τμήμα
Σχεδιασμού και Πρόληψης”.
Με βάση τα παραπάνω προτείνονται οι εξής διορθώσεις / συμπληρώσεις:
Άρθρο 5
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας (ΠΚΜ)
1. Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγονται οι αρμοδιότητες που ασκεί η
Περιφέρεια στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως:
α) Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής της
περιφέρειας.
4
β) Η ευθύνη για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το
σκέλος που τα οικεία προγράμματα, μέτρα και δράσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο περιφέρειας.
γ) Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας,
προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασμό πολιτικής
προστασίας από τη Διυπουργική Επιτροπή.
δ) Η υποβολή εισήγησης στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση
απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις
τοπικών καταστροφών.
ε) Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές
καταστροφές μικρής έντασης.
στ) Ο σχεδιασμός και η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των
καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η διάθεση και ο συντονισμός της
δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή.
ζ) Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και του
δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την
αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.
η) Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και κινητών και
ακινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄).
θ) Η συμμετοχή στην εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων,
στο σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή τους.
ι) Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
ια) Η συμμετοχή στο συντονισμό και στην αξιοποίηση των εναέριων και επίγειων μέσων, στο
πλαίσιο συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, για τη δασοπυρόσβεση.
2. Την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας απαρτίζουν τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
β) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
γ) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
δ) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
ε) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
στ) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
ζ) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
η) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ. [νέο τμήμα]
5
3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε. διέπονται σε ότι αφορά τη
διάρθρωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες τους από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις.
Ειδικότερα, έργο των Τμημάτων είναι:
α) Η εισήγηση για τις ενδεδειγμένες μεθόδους χειρισμού των θεμάτων και μέτρων πολιτικής προστασίας που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή ραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές, που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου.
Τροποποίηση της πργ αυτής, καθώς η εισήγηση για τις ενδεδειγμένες μεθόδους χειρισμού
θεμάτων είναι αρμοδιότητα των ειδικών μελών του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας,
που καλούνται ανάλογα με το είδος μιας καταστροφής, σύμφωνα με την νομοθεσία της Πολιτικής
Προστασίας και τις εγκυκλίους της ΓΓΠΠ. Προτείνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
(Ν. 3013/2002) να αντικατασταθεί το (α) ως εξής:
α) Ο σχεδιασμός και η οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης
των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που αποβλέπουν στην προστασία
της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης),
τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και
λοιπές καταστροφές.
β) Ο συντονισμός και η κατεύθυνση των ενεργειών όλων γενικά των πολιτικών δυνάμεων μέσα
στο νομό, για την επίτευξη των σκοπών της πολιτικής προστασίας.
4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ είναι:
α) Η εκπόνηση των ειδικών σχεδίων πρόληψης ανά κατηγορία κινδύνου και μνημονίων
ενεργειών, λαμβάνοντας μέτρα ετοιμότητας και αναλαμβάνοντας δράσεις πρόληψης,
ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης.
β) Η διοικητική και λειτουργική υποστήριξη των δράσεων της Διεύθυνσης σε επίπεδο
Περιφέρειας και του Προϊσταμένου της Αυτοτελούς Διεύθυνσης.
Ε. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η έλλειψη καταγραφής των άμεσων αναγκών της Περιφέρειας σε προσωπικό ανά ειδικότητα,
στερεί από τον Οργανισμό το στρατηγικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα.
Προτείνεται επίσης, ως ρύθμιση η κατάργηση των προσωποπαγών θέσεων και η μετατροπή τους
σε οργανικές θέσεις για να αποφευχθεί η αποδυνάμωση των υπηρεσιών καθώς κάθε
προσωποπαγής θέση καταργείται με την αποχώρηση του κατέχοντα.

Για το Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ
Η Αντιπρόεδρος                                         Η Γεν. Γραμματέας
Κουρούδη Κατερίνα                                   Μακνέα Κριστίνα Ηλέκτρα