Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

23/11/16

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 29-30/11ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 29/11/2016 από 11:00 μέχρι πέρας ωραρίου

και σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της δίκης και την

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11/2016 από 09:00 μέχρι πέρας ωραρίου


Το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ, σας καλεί να παραστείτε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης στην εκδίκαση της έφεσης στην πρωτόδικη καταδίκη της συναδέλφου μηχανικού Γενικού Γραμματέα της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ Κριστίνας Μακνέα, που απλά επιτέλεσε τα τυπικά υπηρεσιακά της καθήκοντα όπως ΟΦΕΙΛΕ. Τυχόν καταδικαστική απόφαση θα σημάνει δυσάρεστες περιπέτειες για την υπηρεσιακή της εξέλιξη και οικονομική εξόντωση με τη απαίτηση για αποζημίωση από τους “θιγόμενους”.
     Λέμε ΟΧΙ στην ποινικοποίηση της εργασίας μας
     Λέμε ΝΑΙ στην υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου από οποιαδήποτε πόστο
     Στεκόμαστε δίπλα σε όλους τους μηχανικούς που εμπλέκονται άδικα σε δικαστικές και πειθαρχικές περιπέτειες.

4/11/16

Επιστολή σε Υπηρεσιακό Συμβύλιο για τον ΟΕΥ Δήμου ΣιθωνίαςΑρ. Πρωτ. Οικ   26                                                         Θεσσαλονίκη,  20/10/2016

                                                                            ΠΡΟΣ
                                                                                     Μέλη Υπηρεσιακού Συμβουλίου
                                                                                     Νομού Χαλκιδικής
                                                                                     Δημαρχείο Πολυγύρου
                                                                                     Γραφείο Υπηρεσιακού Συμβουλίου
                                                                                     zavvou@gmail.com


Αγαπητοί κύριοι/ες μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν. Χαλκιδικής,
η Ένωσή μας (ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ) εκπροσωπεί τους διπλωματούχους μηχανικούς που υπηρετούν στο ευρύτερο δημόσιο, οι οποίοι κατατάσσονται στην κατηγορία ΠΕ Μηχανικών, δεδομένης της αυξημένης (πενταετούς) διάρκειας σπουδών μηχανικού στα Πολυτεχνεία και στα Πολυτεχνικά Τμήματα, καθώς και του υψηλότατου επιπέδου τεχνικής ευθύνης, η οποία τους έχει αποδοθεί με την άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Στους σκοπούς της ΕΜΔΥΔΑΣ συμπεριλαμβάνονται η βελτίωση της λειτουργίας των Τεχνικών, και όλων γενικότερα, των Υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού και των Ανώνυμων Εταιριών του Δημοσίου.
Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σε ορισμένα σημεία τού υπό έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σιθωνίας, τα οποία κατά την άποψή μας εγκυμονούν συνέπειες δυσμενείς τόσο για τους δημότες όσο και για την περιοχή γενικότερα. Δεδομένου ότι η τελευταία τροποποίηση του Ο.Ε.Υ., με την με αρ. 51/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, θα εξεταστεί από το Συμβούλιό σας, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τις παρατηρήσεις και προτάσεις μας.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 40 του Ο.Ε.Υ., με τίτλο «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών», προβλέπονται οι ειδικότητες υπαλλήλων οι οποίοι μπορούν να προΐστανται στα επιμέρους τμήματα του Δήμου. Βάσει του Ν. 4369/2016, άρθρο 28, παρ.3., μπορούν να επιλεγούν προϊστάμενοι επιπέδου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. Στο άρθρο 18 του ίδιου νόμου αναφέρονται τα κριτήρια βάσει των οποίων θα κριθούν οι υποψήφιοι, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η γνώση του αντικειμένου και η επαγγελματική επάρκεια. Θεωρούμε ότι η επιλογή των ειδικοτήτων και του επιπέδου των δυνάμει προϊσταμένων πρέπει να είναι ανάλογα με τα παραπάνω και με τις απαιτήσεις της κάθε θέσης.
                Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης της θέσης του προϊσταμένου από ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Γεωτεχνικών, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων, ΔΕ Τεχνικών και ΔΕ Οδηγών! Όπως αναφέρεται στο μέρος 2, άρθρο 13 του Ο.Ε.Υ., το Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι αρμόδιο για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού, φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την εξασφάλιση αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, τη συντήρηση χώρων πρασίνου κ.ά. Το τμήμα έχει επίσης αρμοδιότητα σε θέματα πολιτικής προστασίας και ενεργειακής διαχείρισης κινητών και ακινήτων. Το γνωστικό αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας (πρόληψη και αντιμετώπιση), η υποχρεωτική εφαρμογή του ΕΣΔΑ (Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων – επικίνδυνων και μη) μέσω αυτοδιαχείρισης δημοτικών αποβλήτων, η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ (μελέτη, επίβλεψη) είναι σύνθετα τεχνικά αντικείμενα υψηλών απαιτήσεων που σχετίζονται απόλυτα με το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται στις Πολυτεχνικές Σχολές. Επίσης, στην παγκόσμια Agenda 2020 έχουν τεθεί υψηλοί στόχοι όσον αφορά στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και η αποτυχία εκπλήρωσής τους οδηγεί σε επιβολή μεγάλων προστίμων, τα οποία θα επιβαρύνουν τους δημότες. Σε ένα τέτοιο τμήμα, λοιπόν, προβλέπεται η δυνατότητα να τοποθετηθεί ως προϊστάμενος ένας υπάλληλος ΔΕ Διοικητικού – Γραμματέων και όχι ένας ΠΕ Μηχανικών! Παρακαλούμε να προτείνετε την τροποποίηση της απόφασης 51/2016 στο συγκεκριμένο σημείο και συγκεκριμένα την προσθήκη της ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών στους δυνάμενους να τοποθετηθούν σε θέση προϊσταμένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και μόνο εν ελλείψει αυτής να τοποθετούνται οι υπόλοιπες ειδικότητες.
Στο Τμήμα Τεχνικών – Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών προβλέπεται η κάλυψη θέσης ευθύνης επίσης αδιακρίτως από ΠΕ Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών, ΔΕ Τεχνικών και ΔΕ Οδηγών. Εξισώνεται έτσι ένας απόφοιτος πενταετών σπουδών σε Πολυτεχνική Σχολή με έναν κάτοχο επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης σε ένα τμήμα με βασικό ρόλο για την ανάπτυξη της περιοχής και την αξιοποίηση των πόρων. Ο προϊστάμενος του συγκεκριμένου τμήματος θα πρέπει να μπορεί να παρακολουθεί τη νομοθεσία των δημοσίων έργων, να την ερμηνεύει και να αποφασίζει σχετικά με το τεχνικό γνωστικό αντικείμενο του τμήματος.
Ανάλογες αναντιστοιχίες υπάρχουν και σε άλλα τμήματα στον συγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε ότι, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα υψηλή τεχνική κατάρτιση των μηχανικών ΠΕ, τα θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων μηχανικών είναι τα μόνα που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις τέτοιων τμημάτων αναφορικά με τη σύνταξη μελετών και την επίβλεψη κατασκευών.
Από τα παραπάνω κρίνουμε ιδιαίτερα σκόπιμο σε αυτές τις περιπτώσεις οι Δήμοι να αξιοποιούν τη δυνατότητα που υπάρχει και που έχει τονίσει επανειλημμένα το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στα ΔΟΑ/Φ13/180/οικ5725/18-6-2007 και ΔΟΑ/Φ13/620/21689/13-9-2013 έγγραφά του, να προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής προϊσταμένων με προβάδισμα των ΠΕ και, εν ελλείψει υπαλλήλων τέτοιας κατηγορίας, των ΤΕ και, εν ελλείψει τέτοιας κατηγορίας, των ΔΕ. Το ίδιο πιστεύουμε ότι πρέπει να συμβεί στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σιθωνίας και σας καλούμε, με το σημαντικό ρόλο σας κατά την εξέταση του συγκεκριμένου, αλλά και άλλων Ο.Ε.Υ., να επισημαίνετε στους Δήμους τη σημασία της ορθής επιλογής ειδικότητας και επιπέδου των προϊσταμένων.