Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

18/6/12Αρ.Πρωτ.: Οικ. 32

Θεσσαλονίκη 14/06/2012

Προς:
Πληροφορίες:
Αραβίδου Κυριακή
Τηλ.: 6974139357
          2310390120
email: aravidoukiki@yahoo.com
Κοιν.:

Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας

1.    Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. & Site
2.    blog Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.
3.    ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα
4.    Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλονίκης)


ΘΕΜΑ:    Προσφυγή κατά της υπ. Αριθμ. 63/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δέλτα, σύμφωνα με τα άρθρα 227 και  238  του Ν.3852/2010.


Με την υπ.αριθμ. 63/2012 απόφαση (που τροποποιεί την 376/2011 Αποφ.Δημοτικού Συμβουλίου), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δέλτα  ενέκρινε τη  Ψήφιση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) .

Ο  υπόψη τροποποιημένος Ο.Ε.Υ. του Δήμου Δέλτα όπως έχει συνταχθεί:

1. Εξαρτά τη δυνατότητα κάλυψης θέσης ευθύνης  από την σχέση εργασίας, καθώς δίνει τη δυνατότητα κατάληψης θέσης ευθύνης σε υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) αποκλείοντας μόνιμους υπαλλήλους με τα ίδια προσόντα.

Συγκεκριμένα :
§Στη Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Συντήρησης & Διαχείρισης Οχημάτων,  θέση ευθύνης  δεν μπορούν να καταλάβουν π.χ. οι ειδικότητες ΠΕ Μηχανολόγων αν είναι μόνιμοι υπάλληλοι ενώ μπορούν αν είναι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  (Ι.Δ.Α.Χ.).
§Ομοίως και για το Τμήμα Αποκομιδής & Ανακύκλωσης, Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων και Τμήμα Περιβάλλοντος.
§Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών , τη θέση ευθύνης  δεν μπορούν να καταλάβουν π.χ. οι ειδικότητες ΠΕ Μηχανολόγων αν είναι μόνιμοι υπάλληλοι ενώ μπορούν αν είναι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).
§Ομοίως και για το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

2. Δημιουργεί διακρίσεις και ανισότητες μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ καθώς αποκλείει την κατηγορία ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (κάθε ειδικότητας) από ορισμένα Τμήματα και  αποκλείει συγκεκριμένες  ειδικότητες του κλάδου ΠΕ Μηχανικών από τις Δ/νσεις.

Συγκεκριμένα:
§Στο Τμήμα Καθαριότητας & Πρασίνου μπορούν να καταλάβουν τη θέση ευθύνης οι ειδικότητες ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Γεωπόνων, ΔΕ Εποπτών καθαριότητας, ΔΕ Οδηγών, αποκλείονται όμως όλες οι ειδικότητες της κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .
§Στο Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης μπορούν μεταξύ άλλων, να καταλάβουν τη θέση ευθύνης οι ειδικότητες ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Γεωπόνων, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΔΕ Εποπτών καθαριότητας, ΔΕ Οδηγών, αποκλείονται όμως  από την κατηγορία ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ οι ειδικότητες των ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών και  ΠΕ  Αρχιτεκτόνων.

Σχετικά με το πρώτο (1ο) θέμα σας ενημερώνουμε ότι:
Με τη δυνατότητα που δίνει ο συγκεκριμένος Ο.Ε.Υ. για την κάλυψη θέσεων ευθύνης από υπαλλήλους ΠΕ ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αποκλείοντας μόνιμους υπαλλήλους με τα ίδια προσόντα, επιφυλάσσει άνιση μεταχείριση σε υπαλλήλους της ίδιας ειδικότητας με διαφορετική σχέση εργασίας, με το παράδοξο να αποκλείονται από την κατάληψη θέσεων ευθύνης οι μόνιμοι υπάλληλοι.
Η επιλεκτική κάλυψη θέσεων ευθύνης  από  την ίδια κατηγορία εκπαίδευσης, αποτελεί άνιση μεταχείριση μεταξύ ίσων καταστάσεων και παραβιάζει τη συνταγματική ισχύ της ισότητας (άρθρο 4 του συντάγματος), καθώς   πρέπει όλοι οι υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε  να έχουν  ίδιες και ίσες ευκαιρίες για την κάλυψη θέσης Προϊσταμένων, εφόσον με το επίπεδο σπουδών σαφώς δικαιούνται.

Σχετικά με το δεύτερο (2ο) θέμα σας ενημερώνουμε ότι :

Πρέπει να αρθούν οι ανισότητες και οι διακρίσεις μεταξύ υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ, ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες για την κάλυψη θέσεων ευθύνης, εφόσον με το επίπεδο σπουδών τους σαφώς δικαιούνται και καθώς δεν τίθενται περιορισμοί γνωστικού αντικειμένου.
 Με τον αποκλεισμό υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ εν γένει ή συγκεκριμένων ειδικοτήτων της κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, στερείται η δυνατότητα σε επιστημονικό προσωπικό να καταλάβει θέσεις ευθύνης που, λόγω επιπέδου σπουδών και γνωστικού αντικειμένου, σαφώς δικαιούται, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τη συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4 του Συντάγματος), πολλώ δε μάλλον όταν η δυνατότητα αυτή δίνεται σε υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ ή και ΔΕ.

Έχοντας δικαίωμα και έννομο συμφέρον, ως πρωτοβάθμια συνδικαλιστική ένωση χιλίων εξακοσίων (1600) διπλωματούχων μηχανικών στην Κεντρική Μακεδονία και ως ο φορέας που εκπροσωπεί τους δώδεκα χιλιάδες Διπλωματούχους Μηχανικούς σε όλη τη χώρα για την διασφάλιση της αξιοκρατίας σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία και το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο, ζητούμε την ακύρωση  της υπ. αριθ. 63/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου  Δέλτα.


Με εκτίμηση,
Για την ΕΜΔΥΔΑΣ
Κεντρικής Μακεδονίας

Η Γεν. Γραμματέας              H Πρόεδρος 
Λένα Φουντουλίδου          Κική Αραβίδου

7/6/12

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011-2012


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ   ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Από  01.6.2011  έως  17.5.2012

Η περίοδος που διανύουμε σηματοδοτείται από τη μεγαλύτερη κρίση που έχει γνωρίσει η χώρα και από πρωτόγνωρες πολιτικοοικονομικές καταστάσεις . Δύο χρόνια μετά την προσφυγή της χώρας στο Δ.Ν.Τ. ζούμε την κατεδάφιση των κατακτήσεων των εργαζομένων, και την αφαίμαξη των δικαιωμάτων στην εργασία, στην ασφάλιση, στην υγεία, στην παιδεία.

Η σπατάλη, η ασυδοσία και η νεοφιλελεύθερη πολιτική των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών σε συνδυασμό με την παγκόσμια κρίση του καπιταλισμού και την εφαρμογή πολιτικών λιτότητας οδήγησαν την χώρα σε αδιέξοδο. Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν τη βύθισαν σε βαθιά ύφεση. Έγιναν περικοπές των δημόσιων δαπανών και πλήθους κοινωνικών παροχών και ταυτόχρονα αυξήθηκαν οι έμμεσοι φόροι, τα καύσιμα και το ΦΠΑ . Όλες οι θυσίες των εργαζομένων και των συνταξιούχων στο βωμό των τραπεζιτών, των αγορών, των κερδοσκόπων είναι στην ημερήσια διάταξη των κυβερνητικών μέτρων, χωρίς φυσικά να έχουν κάποιο αποτέλεσμα.

Οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ αρχικά και Παπαδήμου (συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ) στη συνέχεια κατ’εντολή της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. ,εμπορευματοποιούν όλα τα συλλογικά αγαθά και εκποιούν το δημόσιο πλούτο σε τιμή ευκαιρίας. Στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων όλα σήμερα έχουν πλέον ανατραπεί. Για πρώτη φορά στα χρονικά η ανεργία ξεπερνάει το 21%. Τέτοια ποσοστά ανεργίας είναι δυσβάστακτα για την οικονομία και την κοινωνία.

Οι εκτεταμένες αλλαγές στο ασφαλιστικό αποδιάρθρωσαν ακόμα περισσότερο το ήδη προβληματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, συσσώρευσαν συνταξιούχους και υποψήφιους συνταξιούχους, χωρίς σύνταξη και χωρίς εφ’ άπαξ. Στην ήδη δυσχερή θέση που βρίσκονταν τα ασφαλιστικά Ταμεία, έδωσε το τελικό χτύπημα το κούρεμα του χρέους που κούρεψε σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% το αποθεματικό τους, που η ΤτΕ είχε επενδύσει σε κρατικά ομόλογα. Για το ΤΣΜΕΔΕ αυτό σημαίνει τη μετατροπή του από ένα εύρωστο και δυναμικό Ταμείο σε προβληματικό. Η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ οδήγησε στην ολοκληρωτική διάλυση του ήδη προβληματικού συστήματος υγείας, όπου από 1η Ιουνίου 2012 επιδιώκουν να εντάξουν και το ΤΣΜΕΔΕ .

Όλα αυτά οδήγησαν στο εκλογικό αποτέλεσμα της 6ης Μαΐου με την καταβαράθρωση των δύο κομμάτων του δικομματισμού που εναλλάσσονταν τόσα χρόνια στην εξουσία, φτάνοντας τη χώρα στο αδιέξοδο και την άνοδο των αντιμνημονιακών δυνάμεων, δυστυχώς όμως και του ακραίου νεοναζιστικού σχηματισμού . Ο λαός στις εκλογές αυτές έστειλε ένα μήνυμα  και στο εσωτερικό πολιτικό σύστημα αλλά και στην  Ε.Ε.

Όσον αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους το Ενιαίο Μισθολόγιο-βαθμολογιο οδήγησε σε πλήρη ισοπέδωση μισθών και ειδικοτήτων, με τους μηχανικούς να μετράνε τις περισσότερες απώλειες καθώς δεν λήφθηκαν υπόψη ούτε οι 5-ετείς σπουδές, ούτε οι ποινικές ευθύνες που κουβαλάμε με την υπογραφή μας και η κατάθεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Οι κατακτήσεις μας που καταδείκνυαν τη διαφοροποίηση μας από τους άλλους κλάδους ( 6%ο ,7 %ο ,εκτός έδρας) δεν υπάρχουν πια.

Το πάγωμα των προσλήψεων με την επιβολή του μέτρου 10:1, οι εφεδρείες, το μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης,  οδήγησαν στην περαιτέρω υποβάθμιση των τεχνικών υπηρεσιών, που ήδη ήταν εξαιρετικά υποστελεχωμένες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία των υπηρεσιών να υλοποιήσουν το έργο τους.

Ο Καλλικράτης έδωσε το τελικό χτύπημα στη δημόσια διοίκηση. Η εφαρμογή του δικαιώνει απολύτως τις σοβαρές αντιρρήσεις μας καθώς επιβλήθηκε βίαια μεταφορά σωρείας αρμοδιοτήτων της κεντρικής κυβέρνησης προς τους νέους φορείς, χωρίς αντίστοιχη μεταφορά πόρων, με συνέπεια να επικρατεί χάος στις υπηρεσίες με δυσμενείς συνέπειες στους εργαζόμενους και στους συναλλασσόμενους πολίτες και εν τέλει στην Εθνική Οικονομία και όλα αυτά εν μέσω πρωτοφανούς κρίσης. Επίσης δεν ήταν έτοιμο το κράτος να προωθήσει νόμους και διατάγματα προκειμένου να μπορούν να ασκηθούν  οι νέες αρμοδιότητες από τους νεοσύστατους φορείς.

Όλη η υποβάθμιση του Δημοσίου Τομέα με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα, που τη βλέπαμε τα τελευταία χρόνια να γίνεται σταδιακά, τώρα έγινε δυναμικά με την ψήφιση πληθώρας νόμων πχ  ελεγκτές δόμησης , νέος ΓΟΚ. Και φυσικά δε θα σταματήσει εκεί.  Προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν ΑΕ του δημοσίου (Εγνατία, Κτηματολόγιο) αφού πρώτα έχουν μεταφέρει σε αυτές πληθώρα αντικειμένου από τις αντίστοιχες τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Συνάδελφοι,

Η σημερινή Γ.Σ. πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Ένωσης και παρουσιάζουμε το συνολικό έργο που παράχθηκε από το Δ.Σ.. Διευκρινίζουμε όμως ότι σήμερα καλείστε να εγκρίνετε τον απολογισμό δράσης του Δ.Σ. από την ημερομηνία ανάδειξης  του προεδρείου μέχρι σήμερα αλλά και να ορίσουμε ημερομηνία εκλογών.

Η συνέλευση αυτή έπρεπε να γίνει το Φεβρουάριο σύμφωνα με το καταστατικό αλλά όπως έχουμε ήδη ενημερώσει σε προηγούμενες ΓΣ υπήρχε η σύσταση από την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ να καθυστερήσει λόγω οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Επιπλέον, έπρεπε να προηγηθεί η καταστατική ΓΣ για να τροποποιηθούν τα άρθρα του καταστατικού ώστε να εναρμονίζεται με το καταστατικό της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ . Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ ήταν πρωτοπόρα σε αυτή τη διαδικασία καθώς έγκαιρα προχώρησε στην καταστατική ΓΣ (πρώτη σε όλη την Ελλάδα) αλλά και είμαστε από τις πρώτες Ενώσεις πανελλαδικά που κάνει εκλογοαπολογιστική συνέλευση.

Η δράση μας βασίσθηκε στις αποφάσεις των Συνεδρίων και των Γενικών Συνελεύσεων της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ .

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 18 τακτικές (ανά δεκαπενθήμερο) και 2 έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

  • Έκτακτη  13/10/2011 αποφάσεις για την αντίδρασης του κλάδου στο νομοσχέδιο για το μισθολόγιο/βαθμολόγιο
§  Τακτική 03-11-2011
§  Καταστατική Τακτική  23-2-12

Γενικά Συμβούλια
·         30/09/2011 στην Αθήνα το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
·         23/01/2012  κοινή συνεδρίαση Προεδρείων πρωτοβαθμίων στην Αθήνα με την  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ και στις 24/01/2012 Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

Συγκεντρώσεις μελών

8-12-2011 στη Δ/νση Αρχιτεκτονικού Δήμου Θεσσαλονίκης,  συνάντηση - ενημέρωση με εκπροσώπους της Δικηγορικής Εταιρείας του εργατολόγου  Αναστασίου Πετρόπουλου και συνεργατών για  προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα – εφεδρεία  και  μισθολογικά θέματα που προκύπτουν από τον Ν. 4024/2011.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Στις μέρες μας δεν πλήττονται μόνο οι μηχανικοί Δημόσιοι υπάλληλοι αλλά το σύνολο των εργαζομένων. Συμμετείχαμε σε (9) απεργίες και (7) στάσεις εργασίας που κήρυξαν οι Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, ΤΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ και καλέσαμε τα μέλη μας στις συγκεντρώσεις, πορείες και  άλλες δράσεις (καταλήψεις κλπ) που πραγματοποιήθηκαν.

Ματαιώσαμε 10 δημοπρασίες έργων ύψους 28.295.734,00 € συνολικά.

Οργανώσαμε κατάληψη στις 18/10/11 κατάληψη της Γ.Γ. Μακεδονίας – Θράκης σε συμπαράσταση των συναδέλφων μας που δεν πληρωνόταν και στις  20/10/2011 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης στους ημιυπαίθριους .

Συμμετείχαμε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 17/1/12 έξω από τα γραφεία του ΤΣΜΕΔΕ για το επικείμενο κούρεμα των αποθεματικών του.

Συμμετείχαμε σε συγκέντρωση στις 28/2/12 στον ΟΕΚ εναντίον της διάλυσης του ΟΕΚ και της Εργατικής Εστίας  για συμπαράσταση στους συναδέλφους. 

ΕΓΓΡΑΦΑ

o   Συμμετοχή στο 14ο Τακτικό και 4ο Καταστατικό Συνέδριο της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. 22-24 Ιουνίου 2011.

o   Τοποθέτηση υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών  της πρώην κρατικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΔΕ,ΔΕΣΕ,ΔΕΚΕ ) και της Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης(ΔΙΣΑ) σε υπηρεσίες της (αιρετής) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αρ.Πρωτ.: Οικ. 57 08/07/2011


o   Διευκόλυνση συμμετοχής υπαλλήλων σε Γενικές Συνελεύσεις κλαδικών συλλόγων Αρ.Πρωτ.: Οικ. 70 01/09/2011

o   Ανοικτή Επιστολή στον Πρωθυπουργό, με αφορμή τα εγκαίνια της 76ης Διεθνούς Έκθεσης Αρ.Πρωτ.: Οικ. 72 07/09/2011

o   Έγγραφο για την τοποθέτηση σε θέση Προϊσταμένου  του μέλους μας Γεωργίου Μόσχου, Ηλεκ/γου Μηχανικού, M.Eng., υπαλλήλου της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ. Αρ.Πρωτ.: Οικ. 73 15/09/2011
  • Έγγραφο για την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης στο Διοικητήριο Έδεσσας. Αρ.Πρωτ.: Οικ. 74 16/09/2011

o   Έγγραφο στον Περιφερειάρχη ξμε το οποίο επανερχόμαστε στο θέμα των μετακινήσεων των συναδέλφων μας από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αρ.Πρωτ.: Οικ. 81 29/09/2011

o   Έγγραφο προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για το (Κε.Δ.Α.Κ.), στο οποίο δε πληρώνονταν οι συνάδελφοι Αρ.Πρωτ.: Οικ. 88 17/10/2011

o   Έγγραφο προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ )και τους Δημάρχους της ΚΜ για τους υπό σύνταξη ΟΕΥ αλλά και για στήριξη στο μισθολόγιο/βαθμολόγιο
           Αρ.Πρωτ.: Οικ. 96 02/11/2011

o   Παρατηρήσεις επί του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ. Αρ.Πρωτ.: Οικ. 97 4/11/2011

o   Ερώτημα προς τη Νομική Υπηρεσία του ΤΕΕ για το αν είναι νόμιμη η ανάρτηση στο διαδίκτυο  μελετών που εκπονούνται από μηχανικούς δημοσίους υπαλλήλους (θέμα που προέκυψε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων). Αρ.Πρωτ.: Οικ. 100 11/11/2011

o   Ενημερωτικό έγγραφο για την κατάθεση της βεβαίωσης για την καταβολή του 7‰ για το μήνα Οκτώβριο του 2011, στις αρμόδιες υπηρεσίες  μισθοδοσίας ώστε να  συνυπολογιστεί στις αποδοχές μας, σύμφωνα με τον Ν.4024/2011. Αρ.Πρωτ.: Οικ. 103 09/12/2011

o   Έγγραφο  για την κατάταξη υπαλλήλων  στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αρ.Πρωτ.: Οικ. 108 12/12/2011

o   Παρατηρήσεις επί του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αρ.Πρωτ.: Οικ. 1 10/1/2012

o   Έγγραφο για την διατήρηση της Τεχνικής Υποδιεύθυνσης Θεσσαλονίκης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  στο νέο οργανόγραμμα του φορέα  Αρ.Πρωτ.: Οικ. 4 19/01/2012

o   καταγγελία της ενέργειας της κυβέρνησης να καταργήσει τη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης, Αρ.Πρωτ.: Οικ. 10 24/02/2012
o   παρατηρήσεις για το σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ.» και ειδικότερα για το άρθρο 341 το οποίο αφορά την αναδιοργάνωση των τμημάτων του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης Αρ.Πρωτ.: Οικ. 17 26/03/2012

o   έγγραφο για τον νέο  Ο.Ε.Υ του Δήμου Θεσσαλονίκης, μετά από τη συνάντηση με το σύμβουλο του Δημάρχου Αρ.Πρωτ.: Οικ. 19 29/03/2012

o   Αποζημίωση εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Αρ.Πρωτ.: Οικ. 20 11/04/2012

o   Πρόταση προς τους Δημάρχους της ΚΜ για τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των Τεχνικών Δ/νσεων στους νέους Ο.Ε.Υ. των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού. Αρ.Πρωτ.: Οικ. 21 11/04/2012

o   Έγγραφο προς τον ΓΓ  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θρακης για συνάντησης για θέματα της Δ/νσης Υδάτων και τη μετακίνηση του συναδέλφου πολιτικού μηχανικού Χρήστου Μαμαρίκα  Αρ.Πρωτ.: Οικ. 22 11/04/2012

o   Έγγραφο προς τον ΓΓ  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θρακης για τη λειτουργία της Δ/νσης Υδάτων και τη μετακίνηση του συναδέλφου πολιτικού μηχανικού Χρήστου Μαμαρίκα  Αρ.Πρωτ.: Οικ. 22 11/04/2012

Στη διάρκεια αυτής της θητείας εκδοθήκαν 3 ψηφίσματα :
§  Ψήφισμα για το ΤΕΕ (σχετικά με το Νόμο για το μισθολόγιο –βαθμολόγιο) 3/11/11
§  Ψήφισμα- κάλεσμα προς το σύνολο των συνδικαλιστικών οργανώσεων και την προσφυγή σε εκλογές 3/11/11
§  ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Ο.Ε.Κ.) και ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.) 23/02/2012

Το ΔΣ πραγματοποίησε συναντήσεις τόσο με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Θεσσαλονίκης για θέματα των συναδέλφων μηχανικών, όσο  και με τον σύμβουλο του Δημάρχου Θεσσαλονίκης.
Στηρίξαμε με την παρουσία μας την συμμετοχή μας ως μάρτυρες υπεράσπισης σε δικαστήρια και στα Πειθαρχικά συμβούλια πολλούς συναδέλφους μηχανικούς τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στις άλλες ΠΕ (Χαλκιδική, Πιερία, Πέλλα κλπ).

Συνάδελφοι,

Τα συνδικάτα είναι σε αναδίπλωση μετά από την επίθεση που δέχθηκαν αυτό το διάστημα από τα ΜΜΕ και από διάφορους πολιτικούς κύκλους , οι οποίοι επιχείρησαν να προσδώσουν μια αρνητική εικόνα των συνδικάτων στην κοινωνία. Βέβαια πρέπει να δούμε και τα λάθη των συνδικάτων καθώς υπήρξαν δυσλειτουργίες και στο συνδικαλιστικό κίνημα, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα στη χώρα μας. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι μόνο με την ύπαρξη συγκροτημένων και συσπειρωμένων δυνάμεων μπορούμε να αποτελέσουμε ανάχωμα στη σαρωτική επίθεση που δέχονται τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις μας.   

Είναι όμως βέβαιο ότι το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να βγει από την αναδίπλωση. Πρέπει να αλλάξει προσανατολισμό και να ανακτήσει την χαμένη αξιοπιστία και την αυτοπεποίθηση του. Για να το επιτύχει αυτό πρέπει να γίνει σημείο αναφοράς και να συσπειρώσει γύρω του ευρείες κοινωνικές δυνάμεις.

Εμείς σαν απερχόμενο ΔΣ θέλουμε να είμαστε όλοι δίπλα στο νέο ΔΣ που θα προκύψει από τις εκλογές και να το στηρίξουμε. Μόνο με την παρουσία όλων μας μπορούμε να αγωνιστούμε για να ξανακατακτήσουμε ότι τόσο βάρβαρα μας αφαίρεσαν .


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17/05/2012

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος


Αραβίδου Κική
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

6/6/12Αρ.Πρωτ.:Οικ.30

Θεσσαλονίκη  30/05/2012


Πληροφορίες:
Αραβίδου Κυριακή
Τηλ.: 6974139357
          2310390120
email:aravidoukiki@yahoo.com

Προς:

Κοιν.:
Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας

1.    Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. & site
2.    blog Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.
3.    ΤΕΕ/ΤΚΜ &Τεχνογράφημα


ΘΕΜΑ:    Προσφυγή κατά της υπ. Αριθ. 739/9-5-2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τα άρθρα 227 και  238  του Ν.3852/2010.


Με την υπ. 739/9-5-2012 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ενέκρινε τη  Ψήφιση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) .

Ο υπόψη Ο.Ε.Υ. του Δήμου Θεσσαλονίκης όπως έχει συνταχθεί,

1.   Καταργεί στην επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων το προβάδισμα μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, αφού με το «ή» αντί του ορθού «ή ελλείψει,», εξισώνει στην ουσία τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με τους απόφοιτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

2.   Δημιουργεί διακρίσεις και ανισότητες μεταξύ ειδικοτήτων κλάδου ΠΕ καθώς στα παρακάτω τμήματα καταγράφει ορισμένες ειδικότητες μηχανικών αποκλείοντας ειδικότητες όπως των Χημικών Μηχανικών, των Ηλεκτρονικών Μηχανικών, καθώς και νέες ειδικότητες Μηχανικών των Πολυτεχνείων της χώρας όπως ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Περιβάλλοντος, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παραγωγής και Διοίκησης. 
Συνεπώς ή θα πρέπει στα συγκεκριμένα τμήματα να προστεθούν και  οι ειδικότητες των Χημικών ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Ηλεκτρονικών ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, καθώς και οι νέες ειδικότητες Μηχανικών των Πολυτεχνείων της χώρας, όπως ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Περιβάλλοντος, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παραγωγής και Διοίκησης ή το ορθότερο να προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται στα συγκεκριμένα τμήματα, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ εν γένει.
Συγκεκριμένα στα

·           Αυτοτελές Τμήμα  Πολιτικής Προστασίας μπορούν να προΐστανται, ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (Φυσικών), ΠΕ  ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΠΕ  ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ Πολιτικών/ Τοπογράφων/ Αρχιτεκτόνων/ Η-Μ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ και αποκλείονται οι υπόλοιπες ειδικότητες της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών
·           Στη Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, μπορούν να προΐστανται ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ,ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΠΕ Πολιτικών/ Τοπογράφων/ Αρχιτεκτόνων/ Η-Μ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (Μαθηματικών) και αποκλείονται οι υπόλοιπες ειδικότητες της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών
·           Στη Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών στο Τμήμα Ενεργειακού και Βιοκλιματικού Σχεδιασμού μπορούν να προΐστανται ΠΕ Πολιτικών/ Τοπογράφων/ Αρχιτεκτόνων/ Η-Μ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και αποκλείονται οι υπόλοιπες ειδικότητες της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών
·           Στη Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών στο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τεχνικών Έργων, μπορούν να προΐστανται ΠΕ Πολιτικών/ Τοπογράφων/ Αρχιτεκτόνων/Η-Μ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και αποκλείονται οι υπόλοιπες ειδικότητες της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών
·           Στη Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών απορριμμάτων μπορούν να προΐστανται ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, ΠΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, Πε Βιολόγων, ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων ), ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων), ΤΕ Μηχανικών (Μηχ/γων υπομηχανικών) και αποκλείονται οι υπόλοιπες ειδικότητες Μηχανικών.


Ακόμη
  • Στη Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος μπορούν να προΐστανται ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Δασολόγων, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ΠΕ Καθηγητών (Φυσικών), ΠΕ Βιολόγων, Πε Κτηνιάτρων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας και αποκλείεται η ειδικότητα των ΠΕ Αρχιτεκτόνων, της οποίας τα επαγγελματικά δικαιώματα άπτονται του αντικειμένου
  • Ομοίως και στο Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Αστικού Περιβάλλοντος της άνω Δ/νσης μπορούν να προΐστανται ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Δασολόγων, , ΠΕ Καθηγητών (Φυσικών), Κτηνιάτρων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας και αποκλείεται η ειδικότητα των ΠΕ Αρχιτεκτόνων, της οποίας τα επαγγελματικά δικαιώματα άπτονται του αντικειμένου


Σχετικά με το πρώτο (1ο) θέμα σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με:

α) την ψήφιση του Ν.3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» ο οποίος αντικατέστησε ή τροποποίησε τα άρθρα 84 – 87, 157 – 162, 163 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007

β) την παράγραφο (δ) του άρθρου 51 του Ν.3905/2010 σύμφωνα με την οποία η διαδικασία και τα κριτήρια του Ν.3839/2010 εφαρμόζονται και για την επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Δήμων

έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο (α) αντικαθίστανται συγκεκριμένα άρθρα του  Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αλλά το άρθρο 97 (Προβάδισμα) του Κώδικα αυτού ούτε καταργείται ούτε τροποποιείται και συνεπώς παραμένει εν ισχύ.

Σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο (β) η διαδικασία και τα κριτήρια του Ν.3839/2010 εφαρμόζονται και για την επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Δήμων, δηλαδή ουσιαστικά αντικαθίστανται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 τα άρθρα 88 (Κριτήρια για το σχηματισμό της κρίσης) και 89 (Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων). Άρα το άρθρο 99 (Προβάδισμα) που ούτε καταργείται ούτε τροποποιείται, παραμένει εν ισχύ.

Τόσο το άρθρο 97 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. όσο και το άρθρο 99 του  Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων έχουν ανάλογη σύνταξη και στην παράγραφο (α) του καθενός αναφέρεται σαφώς ότι «Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και, τέλος, οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ». Ουσιαστικά βασιζόμενο στο ανωτέρω άρθρο, το ΥΠΕΣΔΑ εξέδωσε την υπ’αριθμ. ΔΟΑ/Φ.13/180/ΟΙΚ. 15725/18-6-2007 εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στους Ο.Ε.Υ. σχετικά με τους προϊσταμένους πρέπει να προβλέπουν δυνατότητα επιλογής ως προϊσταμένων υπαλλήλων κατά σειρά προτεραιότητας κατηγορίας ΠΕ, εφόσον φυσικά κρίνεται ότι οι λειτουργίες της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας απαιτούν γνωστική υποδομή πανεπιστημιακού επιπέδου και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ακολουθούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ  και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ακολουθούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ.

Η αδιάκριτη επιλογή Προϊσταμένων από όλες τις κατηγορίες αποτελεί ισότιμη μεταχείριση ανισότιμων καταστάσεων και παραβιάζει τη συνταγματική ισχύ της ισότητας (άρθρο 4 του συντάγματος) και επομένως πρέπει να προηγούνται για την κατάληψη θέσης Προϊσταμένου οι υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και μόνο αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ακολουθούν οι υπάλληλοι Τ.Ε. και στη συνέχεια οι υπάλληλοι Δ.Ε.

Επίσης σύμφωνα με το 235/2005 Πρακτικό Επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα κατηγορίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας.

Ειδικότερα για τις Τεχνικές Υπηρεσίες στον Ν.3316/22-2-2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 25 (διοίκηση σύμβασης μελέτης –παροχής υπηρεσιών), παρ.2 αναφέρεται: «Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν την τεχνική ικανότητα να επιβλέψουν τη μελέτη…. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα επιβλέποντα μπορεί να ασκήσει και ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.».

Από τη διάταξη αυτή καθίσταται σαφές ότι μόνο Μηχανικοί ΠΕ μπορούν να είναι επιβλέποντες σε μελέτες που εκπονούνται στις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων για την κατασκευή των έργων (συγκοινωνιακές, υδραυλικές, Ηλεκτρομηχανολογικές, Λιμενικών έργων κλπ), αλλά και σε  κάθε είδους μελέτες που εκπονούνται σε τεχνικές υπηρεσίες π.χ Πολεοδομίες (πολεοδομικές, χωροταξικές, τοπογραφικές, κτηματογραφήσεις, πράξεις εφαρμογής ,ρυθμιστικές, ρυμοτομικές, αρχιτεκτονικές, στατικές, τοπογραφίας, περιβαλλοντικές, ενεργειακές). Επιπλέον απορρέει με σαφήνεια ότι ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας πρέπει να έχει το δικαίωμα υπογραφής στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχει.
Στο άρθρο 2 παρ.2 του Ν.3316/2005 υπάρχουν όλες οι κατηγορίες μελετών, που μπορούν οι ΠΕ Μηχανικοί να επιβλέψουν, ανάλογα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Στο Κεφάλαιο Ε΄ «Οργάνωση Μητρώων», άρθρο 39 του ίδιου Νόμου (Εγγραφή στα μητρώα –κατηγορίες-Πιστοποιητικά-Αρμόδια Υπηρεσία) ,παρ.1 αναφέρεται: «Στο Μητρώο Μελετητών δικαιούνται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι τίτλου σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της Ελλάδας ή ισότιμου της αλλοδαπής…».
Μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών του Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, μπορούν να είναι μελετητές δημοσίων έργων και όπως προκύπτει από την παραπάνω παράγραφο, απαιτείται να είναι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Άλλωστε, όσον αφορά τις τεχνικές μελέτες, απαιτείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ για την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών.
Άλλωστε η Oλομέλεια του Συμβουλίου της Eπικρατείας, ακύρωσε κατά ένα μέρος το Προεδρικό Διάταγμα 318/94 που είχε καθορίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων TEI που ασχολούνται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών έργων.  Mε την απόφαση 678/05 το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η πλήρης επαγγελματική εξομοίωση μεταξύ των πτυχιούχων AEI και TEI, ενώ είναι συνταγματικά ανεκτή μόνο η μερική εξομοίωση και ακυρώνει την παρ.2 του άρθρου 1 του ΠΔ 318/94. Και τούτο διότι η πλήρης επαγγελματική εξομοίωση οδηγεί σε καταστρατήγηση του Συντάγματος, το οποίο επιβάλλει τη διάκριση των AEI από  τις σχολές που παρέχουν επαγγελματική ή άλλη ειδική εκπαίδευση και που επιτρέπει την άσκηση εκείνων μόνο των επαγγελματικών δικαιωμάτων που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με το περιεχόμενο και το επίπεδο των σπουδών τους.

Μετά τα παραπάνω, είναι προφανές ότι σε Τεχνικές Υπηρεσίες που ασχολούνται είτε με Δημόσια Έργα, είτε με Πολεοδομικά / Χωροταξικά/ Αρχιτεκτονικά/ Τοπογραφικά/ Ηλεκτρολογικά/ Μηχανολογικά θέματα και εν γένει με θέματα μελετών του Ν.3316/05, δεν μπορούν να προΐσταται υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, καθώς από το νόμο δεν έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα να υπογράφουν και να ελέγχουν μελέτες, τις οποίες όμως θα έχουν δικαίωμα να υπογράφουν και να ελέγχουν μηχανικοί Π.Ε  υφιστάμενοι τους.

Υπενθυμίζουμε ότι
·         στην Περιφέρεια Κρήτης, η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 έκανε δεκτή την από 8-10-2008 κοινή προσφυγή της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ανατολικής Κρήτης, του Τ.Ε.Ε. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, ΓΕΩΤΕΕ & ΟΕΕ και ακύρωσε την 603/28-7-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου κατά το μέρος που με ανάλογες λογικές εξίσωνε τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με τους απόφοιτους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
·         ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης έκανε δεκτή την από 08-05-2009 προσφυγή της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ανατολικής Κρήτης και ακύρωσε την με αρ. 98/04-03-09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Αλικαρνασσού, που τροποποιούσε τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου.
  • στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου,  η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Νομού Δωδεκανήσου με την υπ’αριθ. 36/2011 απόφαση της ,έκανε δεκτή την 45/ 8-11-2011 προσφυγή της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου και ακύρωσε την υπ’αριθμ.10130/3-10-2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που αρχικά απέρριψε την προσφυγή της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου σχετικά με τη με αρ. 386/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου που παρομοίως εξίσωνε τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με τους απόφοιτους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σχετικά με το δεύτερο (2ο) θέμα σας ενημερώνουμε ότι :

Θα πρέπει να αρθούν οι ανισότητες και οι διακρίσεις μεταξύ υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ, ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες για την κάλυψη θέσεων ευθύνης, εφόσον με το επίπεδο σπουδών τους σαφώς δικαιούνται και καθώς δεν τίθενται περιορισμοί γνωστικού αντικειμένου. Πολλώ δε μάλλον, όταν πολλές από τις ειδικότητες που αποκλείονται έχουν κοινά επαγγελματικά δικαιώματα με άλλες ειδικότητες, που τους δίνεται η δυνατότητα να τοποθετηθούν στις συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης (π.χ. Χημικοί Μηχανικοί με Μηχανικούς Περιβάλλοντος και Μηχανολόγους Μηχανικούς).
 Συνεπώς θα πρέπει στα συγκεκριμένα τμήματα ή να προστεθούν αναλυτικά όλες οι ειδικότητες που αποκλείονται ή το ορθότερο να αναγράφεται ότι μπορούν να προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

Όσον αφορά στη Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος  και στο Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Αστικού Περιβάλλοντος της Δ/νσης αυτής, με τον αποκλεισμό υπαλλήλων ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων, στερείται η δυνατότητα σε επιστημονικό προσωπικό να καταλάβει θέσεις ευθύνης που, λόγω επιπέδου σπουδών και γνωστικού αντικειμένου, σαφώς δικαιούται, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τη συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4 του Συντάγματος).

Έχοντας δικαίωμα και έννομο συμφέρον, ως πρωτοβάθμια συνδικαλιστική ένωση χιλίων εξακοσίων (1600) διπλωματούχων μηχανικών στην Κεντρική Μακεδονία και ως ο φορέας που εκπροσωπεί τους δώδεκα χιλιάδες Διπλωματούχους Μηχανικούς σε όλη τη χώρα για την διασφάλιση της αξιοκρατίας σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία και το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο, ζητούμε την ακύρωση  της υπ. αριθ. 739/9-5-2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 


Με εκτίμηση,
Για την ΕΜΔΥΔΑΣ
Κεντρικής Μακεδονίας

Για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας              H Πρόεδρος 
Λένα Φουντουλίδου          Κική Αραβίδου