Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

24/2/09

14η συνεδρίαση Δ.Σ.

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2313-331275 Fax: 2310-243273 e-mail: emdydas@otenet.gr

Αρ.Πρωτ.: Οικ. 163 Θεσσαλονίκη 24/2/2009

Προς:

Μέλη Δ.Σ. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.

 Χρ. Μακρής
 Λ. Φουντουλίδου
 Ν. Ταχτσίδης
 Η. Ζηκοπούλου
 Α. Κουρούδη
 Κ. Αραβίδου
 Χ. Μακνέα
 Γ. Μανασσής
 Μ. Μαργαριτόπουλος


Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.


Καλείσθε στην 14η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 26/2/2009 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάγνωση – επικύρωση πρακτικών.
2. Ενημερώσεις. – Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός
3. Τρέχοντα θέματα
α. Ε.Υ.Α.Θ - προσκλήσεις σε απολογία
β. ΠΑ.ΜΑΚ. – έγγραφο συν. Δοϊνάκη
γ. Α.Π.Θ. – έγγραφο συν. ΜεντέΗ συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Ένωσης, Μανουσογιαννάκη 6, 2ος όροφος στη Θεσσαλονίκη.


Για το Δ.Σ.
Ο Γεν. Γραμματέας


Νίκος Ταχτσίδης
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Πρόεδρος


Χρήστος Κασ. Μακρής
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

13/2/09

13η συνεδρίαση Δ.Σ.

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2313-331275 Fax: 2310-243273 e-mail: emdydas@otenet.gr

Αρ.Πρωτ.: Οικ. 152 Θεσσαλονίκη 13/2/2009

Προς:

Μέλη Δ.Σ. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.

 Χρ. Μακρής
 Λ. Φουντουλίδου
 Ν. Ταχτσίδης
 Η. Ζηκοπούλου
 Α. Κουρούδη
 Κ. Αραβίδου
 Χ. Μακνέα
 Γ. Μανασσής
 Μ. Μαργαριτόπουλος


Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.


Καλείσθε στην 13η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 17/2/2009 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάγνωση – επικύρωση πρακτικών.

2. Ενημερώσεις. – Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός.


3. Τρέχοντα θέματα (Ε.Υ.Α.Θ – προσκλήσεις σε απολογία κλπ.)Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της Ένωσης, Μανουσογιαννάκη 6, 2ος όροφος στη Θεσσαλονίκη.


Για το Δ.Σ.
Ο Γεν. Γραμματέας


Νίκος Ταχτσίδης
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Πρόεδρος


Χρήστος Κασ. Μακρής
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

7/2/09

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση


Αρ.Πρωτ.Οικ.: 148

Θεσσαλονίκη 5/02/2009

Προς:Κοιν.:

Υπηρεσίες που υπηρετούν τα μέλη μαςΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα

ΤΕΕ & Ενημερωτικό δελτίο


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών της Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τα μέλη της Ένωσης σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Μαρτίου 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων 1ος όροφος της τέως 3ης ΠΥΔΕ - Στρωμνίτσης 53 Θεσσαλονίκη.

Βάσει του άρθρου 8 του καταστατικού της Ένωσης απαιτείται απαρτία των 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας,

η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

θα πραγματοποιηθεί οριστικά

την ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

και ώρα 10:30 π.μ.

στον 1ο όροφο, στην αίθουσα συνελεύσεων του κτιρίου της τέως 3ης ΠΥΔΕ Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη

η οποία θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ενημερώσεις από Δ.Σ. & Ομοσπονδία

2. α) Διοικητικός απολογισμός 2008 (Μάρτιος 2008 - Μάρτιος 2009)

β) Οικονομικός απολογισμός 2008 (Μάρτιος 2008 - Μάρτιος 2009)

γ) Έγκριση διοικητικού απολογισμού 2008

δ) Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2008

3. Έγκριση προϋπολογισμού 2009 (Μάρτιος 2009 - Μάρτιος 2010)

4. Παραπομπή συναδέλφων στην Γ.Σ.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να διευκολύνουν τους συναδέλφους ώστε να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.

Για το Δ.Σ.

Ο Γεν. Γραμματέας - Νίκος Ταχτσίδης, Πολιτικός Μηχανικός

Ο Πρόεδρος - Χρήστος Κασ. Μακρής, Αγρον. - Τοπογράφος Μηχανικός


6/2/09

Ο Ν.3518/2006 για το ΤΣΜΕΔΕ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 272

21 Δεκεμβρίου 2006

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3518
Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντά ξεων
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιό−
τητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνι−
κής Προστασίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑΔΩΝ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 1
Αναδιάρθρωση και λειτουργία των κλάδων
1. Στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), που διέπεται από τις
διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
145 Α΄) και του ν. 915/1979 «Περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως της περί Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. νομοθεσίας» (ΦΕΚ
103 Α΄), όπως ισχύουν, λειτουργούν από την πρώτη του
επόμενου της δημοσίευσης του παρόντος μήνα οι κά−
τωθι κλάδοι που αναδιαρθρώνονται ως εξής:
α) κλάδος κύριας σύνταξης
β) κλάδος επικουρικής ασφάλισης
γ) κλάδος υγείας τεχνικών (Κ.Υ.Τ.)
δ) κλάδος εφάπαξ παροχών και
ε) κλάδος ειδικών παροχών.
2. Ο κλάδος υγείας τεχνικών (Κ.Υ.Τ.) εξακολουθεί να
διέπεται από τις κείμενες περί αυτού διατάξεις.
3. Κάθε κλάδος της παραγράφου 1 έχει πλήρη λογι−
στική και οικονομική αυτοτέλεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Άρθρο 2
Κατάργηση του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων
Παροχών − Ειδική Προσαύξηση
Ο Ειδικός Λογαριασμός Προσθέτων Παροχών (Ε.Λ.Π.Π.)
που συστήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 915/1979 καταργεί−
ται από την πρώτη του επόμενου της δημοσίευσης του
παρόντος μήνα. Η πρόσθετη σύνταξη του Λογαριασμού
αντικαθίσταται από την Ειδική Προσαύξηση, βαρύνει τον
κλάδο κύριας σύνταξης Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και καταβάλλεται
από αυτόν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα
άρθρα.
Η καταβολή των παροχών εφάπαξ του καταργούμενου
κλάδου βαρύνει το συνιστώμενο Κλάδο Εφάπαξ Παρο−
χών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα.
Το αποθεματικό του Ε.Λ.Π.Π. μεταφέρεται και επιμερί−
ζεται στον ισχύοντα κλάδο κύριας σύνταξης Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
και στους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ
Παροχών, που συνιστώνται με το νόμο αυτόν. Με απόφα−
ση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και αναλογιστική μελέτη,
καθορίζεται το ποσοστό επιμερισμού του μεταφερόμε−
νου αποθεματικού του προηγούμενου εδαφίου.
Mε την ίδια διαδικασία επιμερίζονται οι οφειλόμενες
εισφορές προς τον Ε.Λ.Π.Π. και εισπράττονται σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις του Ταμείου.

Άρθρο 3
Πρόσωπα που υπάγονται στην Ειδική Προσαύξηση
Στην Ειδική Προσαύξηση υπάγονται:
1. Υποχρεωτικά τα κάτωθι πρόσωπα:
α) Οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε..
β) Οι από 1.1.1993 και εφεξής ασφαλισμένοι του
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαετή ασφά−
λιση στον κλάδο κύριας σύνταξης και το 35ο έτος της
ηλικίας τους.
γ) Οι τακτικοί υπάλληλοι του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., καθώς και
οι υπάλληλοι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
(Τ.Ε.Ε.).
2. Προαιρετικά ύστερα από αίτησή τους:
α) Οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.,
που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ασφα−
λίζονται ή θα ασφαλισθούν μεταγενέστερα σε άλλο
φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδα−
πής ή στο Δημόσιο.
β) Οι από 1.1.1993 και εφεξής ασφαλισμένοι του
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει δεκαετή
ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης ή το 35ο έτος
της ηλικίας τους.

Άρθρο 4
Πόροι του κλάδου κύριας σύνταξης
Πόροι του κλάδου κύριας σύνταξης είναι:
1. Οι εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης, οι οποίες
ορίζονται ως εξής:

α) Ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992:
αα. Το ποσοστό μηνιαίας εισφοράς των ελευθέρων
επαγγελματιών ορίζεται σε ποσοστό 20% επί του ποσού
της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, κατά τις διατά−
ξεις του ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) και του π.δ. 124/1993
(ΦΕΚ 54 Α΄), όπως κάθε φορά διαμορφώνεται.
ββ. Το συνολικό ποσοστό εισφοράς των μισθωτών
ορίζεται σε ποσοστό 20% επί των κατά μήνα καταβαλ−
λόμενων αποδοχών, που δεν μπορεί να υπερβαίνουν το
τριπλάσιο του ποσού της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορί−
ας κατά τις διατάξεις του ν. 2084/1992 και του π.δ. 124/1993,
όπως κάθε φορά διαμορφώνεται και κατανέμεται κατά
6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε
βάρος των εργοδοτών.
Στις περιπτώσεις που διάταξη νόμου αποκλείει την
καταβολή εργοδοτικής εισφοράς, οι μισθωτοί ασφαλι−
σμένοι του Ταμείου καταβάλλουν το ποσό της μηνιαίας
εισφοράς, όπως αυτό ορίζεται για τους ελεύθερους
επαγγελματίες.
β) Ασφαλισμένοι από 1.1.1993:
αα. To ποσοστό μηνιαίας εισφοράς των ελευθέρων
επαγγελματιών ορίζεται σε ποσοστό 30% επί του ποσού
των ασφαλιστικών κατηγοριών κατά τις διατάξεις του
ν. 2084/1992 και του π.δ. 124/1993 και βαρύνει κατά 20%
τους ίδιους και κατά 10% το κράτος.
ββ. To συνολικό ποσοστό εισφοράς των μισθωτών ορί−
ζεται σε ποσοστό 20% επί των κατά μήνα καταβαλλό−
μενων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν
το οκταπλάσιο του ποσού της πρώτης ασφαλιστικής
κατηγορίας του ν. 2084/1992 και του π.δ. 124/1993, όπως
κάθε φορά διαμορφώνεται και κατανέμεται κατά 6,67%
σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος
των εργοδοτών.
Το ποσοστό εισφοράς του κράτους υπολογίζεται σε
ποσοστό 10% επί των κατά μήνα καταβαλλόμενων απο−
δοχών, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το διπλά−
σιο του ποσού της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας
του ν. 2084/1992 και του π.δ. 124/1993, όπως κάθε φορά
διαμορφώνεται.
Για τους υπαγομένους για πρώτη φορά στην ασφά−
λιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., οι καταβαλλόμενες εισφορές που
βαρύνουν μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους ασφα−
λισμένους, ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους
σε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, ορίζονται
για την πρώτη πενταετία ίσες προς το πενήντα τοις
εκατό (50%) των πιο πάνω αναφερομένων.
Για την καταβολή των μειωμένων αυτών εισφορών ο
ασφαλισμένος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 35 έτη.
2. Οι εισφορές της Ειδικής Προσαύξησης, οι οποίες
ορίζονται ως εξής:
Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 και από
1.1.1993 και εφεξής το ποσοστό εισφοράς των ελευ−
θέρων επαγγελματιών και των μισθωτών καθορίζεται
για μία πενταετία, από την πρώτη του επόμενου της
δημοσίευσης του παρόντος μήνα στο 12% του ποσού
της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας του ν. 2084/1992
και του π.δ. 124/1993, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται.
Μετά τη λήξη της πενταετίας, με απόφαση του Υπουρ−
γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από
αναλογιστική μελέτη αναπροσαρμόζεται το πιο πάνω
ποσοστό σταδιακά έως 20%.
Για τους από 1.1.1993 ασφαλισμένους, υπαγόμενους για
πρώτη φορά στην ασφάλιση, οι καταβαλλόμενες εισφο−
ρές στην Ειδική Προσαύξηση για την πρώτη πενταετία
ορίζονται στο 70% των πιο πάνω αναφερομένων.
3. Το μεταφερόμενο αποθεματικό του Ε.Λ.Π.Π. κατά
τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος.
4. Το σύνολο των μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος
λοιπών προβλεπόμενων πόρων του κλάδου κύριας σύ−
νταξης Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και του Ειδικού Λογαριασμού Πρό−
σθετων Παροχών (Ε.Λ.Π.Π.), εκτός του εδαφίου γ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 915/1979.

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις χορήγησης της Ειδικής Προσαύξησης
Το δικαίωμα για χορήγηση της Ειδικής Προσαύξησης
ασκείται εφόσον ο δικαιούχος:
α) Έχει καταστεί συνταξιούχος του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. λόγω
γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου.
β) Έχει καταβάλει την εισφορά που προβλέπεται στο
άρθρο 4 του παρόντος νόμου για το χρόνο ασφάλισης
στην Ειδική Προσαύξηση.

Άρθρο 6
Χρόνος ασφάλισης για την Ειδική Προσαύξηση
Ως χρόνος ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση λο−
γίζεται:
α) Ο χρόνος ασφάλισης από την πρώτη του επόμενου
της δημοσίευσης του παρόντος μήνα και εφεξής, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
β) Ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του
Ε.Λ.Π.Π..
Ο χρόνος αυτός μπορεί ύστερα από αίτηση του ασφα−
λισμένου, που υποβάλλεται μέσα σε ένα χρόνο από τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου, να θεωρηθεί ως χρό−
νος ασφάλισης στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, που
συνιστάται με τον παρόντα νόμο. Στην περίπτωση αυτή
δεν λαμβάνεται υπόψη για την Ειδική Προσαύξηση.

Άρθρο 7
Εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης
1. Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και εφόσον
συμμετέχων οργανισμός είναι το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., το ποσό
της σύνταξης προσαυξάνεται με το ποσό που προέρ−
χεται από την Ειδική Προσαύξηση και στο ύψος που
προσδιορίζεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η
απόδοση των οφειλόμενων ποσών στον απονέμοντα
οργανισμό γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 2 και 3 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄).
2. Στις περιπτώσεις που δεν χωρήσει ασφάλιση στην
Ειδική Προσαύξηση και υπάρχει ασφάλιση σε άλλους
φορείς επικουρικής ασφάλισης, μπορεί ο χρόνος που δι−
ανύθηκε στην ασφάλιση του Ε.Λ.Π.Π. να συνυπολογισθεί
από τους φορείς αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της
διαδοχικής ασφάλισης, όπως ισχύουν. Στην περίπτωση
αυτή συμμετέχων οργανισμός στη δαπάνη της σύνταξης
είναι ο κλάδος κύριας σύνταξης.

Άρθρο 8
Ποσό κύριας σύνταξης και Ειδικής Προσαύξησης
1. α) Το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που χο−
ρηγεί το Ταμείο λόγω γήρατος και αναπηρίας στους
ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 (παλαιούς ασφαλισμέ−
νους), ορίζεται σε 816 € για 35 έτη ασφάλισης. Για κάθε
έτος ασφάλισης και μέχρι τα 35 έτη υπολογίζεται ένα
τριακοστό πέμπτο (1/35) του πιο πάνω ποσού. Για κάθε
έτος πέραν των 35 και μέχρι τα 45 η σύνταξη προσαυ−
ξάνεται κατά ένα τριακοστό πέμπτο (1/35).
β) Με τον ίδιο πιο πάνω τρόπο αναπροσαρμόζονται
αναλόγως από την 1.1.2006 και οι συντάξεις των ήδη
συνταξιούχων.
2.α) Το ποσό της ειδικής προσαύξησης προσδιορίζεται
από τη σχέση:
40 – Δ
Σ = 1,33 Χ Β Χ ――――――−
40
όπου Σ είναι το ύψος της ειδικής προσαύξησης, Β το
ύψος του ποσού της κύριας σύνταξης ασφαλισμένου
μέχρι 31.12.1992 (παλαιού ασφαλισμένου) για ίσο χρόνο
ασφάλισης με το διανυθέντα στην ειδική προσαύξηση
και Δ ο διανυθείς χρόνος ασφάλισης σε άλλο φορέα
κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, μετά την υπαγωγή
στην κύρια ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε..
Χρόνος απονομής της ειδικής προσαύξησης είναι ο
χρόνος απονομής της κύριας σύνταξης.
Ασφαλισμένοι του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που μέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος και πριν την έναρξη της ασφάλι−
σής τους σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημό−
σιο έχουν διανύσει υπερδεκαετή χρόνο ασφάλισης στον
καταργούμενο Ε.Λ.Π.Π., για το χρόνο αυτόν και μόνον,
αποκτούν δικαίωμα αυτοτελούς υπολογισμού του τμή−
ματος αυτού στην Ειδική Προσαύξηση χωρίς τον υπο−
λογισμό του μετέπειτα διανυθέντος χρόνου ασφάλισης
σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.
β) Από την 1.1.2006 οι καταβαλλόμενες από τον Ε.Λ.Π.Π.
παροχές επανυπολογίζονται σύμφωνα με τον τρόπο
υπολογισμού της Ειδικής Προσαύξησης. Εφόσον τα ήδη
χορηγούμενα ποσά είναι μεγαλύτερα, αυτά εξακολου−
θούν να καταβάλλονται.
Οι διατάξεις περί κατωτάτων ορίων της κύριας σύντα−
ξης δεν εφαρμόζονται επί της Ειδικής Προσαύξησης.

Άρθρο 9
Οικονομική επιβάρυνση
1. Από την πρώτη του επόμενου της δημοσίευσης του
παρόντος μήνα, τα ποσά των συντάξεων του Ε.Λ.Π.Π.,
που ήδη καταβάλλονται, βαρύνουν τον κλάδο κύριας
σύνταξης Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε..
2. Κάθε δαπάνη, που προκύπτει από μεταφορά στον
κλάδο επικουρικής ασφάλισης του χρόνου, που έχει
διανυθεί στην ασφάλιση του Ε.Λ.Π.Π. μέχρι την πρώτη
του επόμενου της δημοσίευσης του παρόντος μήνα,
βαρύνει τον κλάδο κύριας σύνταξης Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε..

Άρθρο 10
Αναπροσαρμογή βάσης υπολογισμού
εισφορών και παροχών
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί−
ας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και αναλογιστική μελέτη,
μπορεί να καθορίζονται ίδια ή διαφορετικά ποσά επί
των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές και οι παροχές
του κλάδου κύριας σύνταξης του Ταμείου, καθώς και
της Ειδικής Προσαύξησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 11
Σκοπός
Σκοπός του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης είναι η
παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος,
αναπηρίας και θανάτου στα κατά τα επόμενα άρθρα
αναφερόμενα πρόσωπα, καθώς και στα μέλη των οικο−
γενειών τους.

Άρθρο 12
Διοίκηση − Διαχείριση
1. Τη διοίκηση και τη διαχείριση του Κλάδου Επικου−
ρικής Ασφάλισης ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο του
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το
Ταμείο αυτό.
2. Οι εργασίες του Κλάδου εκτελούνται από το προ−
σωπικό του Ταμείου. Η συμμετοχή του Κλάδου στις
δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου καθο−
ρίζεται σε ποσοστό 13% επί του συνόλου αυτών.
3. Τα θέματα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης,
κατάρτισης ισοζυγίων, προϋπολογισμών, ισολογισμών,
απολογισμών, διενέργειας προμηθειών και επενδύσεων
του Κλάδου διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες δια−
τάξεις του Ταμείου και της γενικότερης νομοθεσίας.

Άρθρο 13
Ασφαλιστέα πρόσωπα
1. Στην ασφάλιση του Κλάδου υπάγονται υποχρεω−
τικά:
α) οι από 1.1.1993 και εφεξής ασφαλισμένοι του κλάδου
κύριας σύνταξης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.,
β) οι μέχρι 31.12.1992 μισθωτοί που είναι ασφαλισμένοι
του κλάδου κύριας σύνταξης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., εφόσον
δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό φορέα,
γ) οι μέχρι 31.12.1992 ελεύθεροι επαγγελματίες που
είναι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρι−
κό φορέα και δεν έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό
έτος της ηλικίας τους, κατά την έναρξη λειτουργίας
του κλάδου.
2. Στον Κλάδο ασφαλίζονται προαιρετικά μετά από
αίτησή τους οι μέχρι 31.12.1992 ελεύθεροι επαγγελματίες
που είναι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης
του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικου−
ρικό φορέα, οι οποίοι έχουν ηλικία άνω των πενήντα και
έως πενήντα πέντε ετών κατά την έναρξη λειτουργίας
του κλάδου.

Άρθρο 14
Πόροι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
Οι πόροι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης είναι:
1. Τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές που ορίζονται
ως εξής:
α) Ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992:
αα) Το συνολικό ποσοστό εισφοράς των μέχρι 31.12.1992
μισθωτών ορίζεται σε ποσοστό 6% επί των κατά μήνα
καταβαλλόμενων αποδοχών, που δεν μπορεί να υπερ−
βαίνουν το τριπλάσιο του ποσού της 1ης ασφαλιστικής
κατηγορίας του ν. 2084/1992 και του π.δ. 124/ 1993, όπως
κάθε φορά διαμορφώνεται και κατανέμεται, 3% σε βάρος
των ασφαλισμένων και 3% σε βάρος των εργοδοτών.
ββ) Το ποσοστό εισφοράς των μέχρι 31.12.1992 ασφαλι−
σμένων ελευθέρων επαγγελματιών ορίζεται σε ποσοστό
6% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας
του ν. 2084/1992 και του π.δ. 124/1993, όπως κάθε φορά
διαμορφώνεται.
β) Ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993:
αα) Το συνολικό ποσοστό εισφοράς των μετά την
1.1.1993 μισθωτών ορίζεται σε ποσοστό 6% επί των
κατά μήνα καταβαλλόμενων πάσης φύσεως αποδοχών,
οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο
του ποσού της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας του
ν.2084/1992, όπως ισχύει και κατανέμεται, 3% σε βάρος
των ασφαλισμένων και 3% σε βάρος των εργοδοτών.
ββ) Το ποσοστό εισφοράς των μετά την 1.1.1993 ασφα−
λισμένων ελευθέρων επαγγελματιών ορίζεται σε ποσο−
στό 6% επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών
του ν. 2084/1992 και του π.δ. 124/1993, όπως κάθε φορά
διαμορφώνεται.
Για τους υπαγόμενους για πρώτη φορά στην ασφάλιση
οι καταβαλλόμενες εισφορές που βαρύνουν τους μισθω−
τούς και αυτοαπασχολούμενους ασφαλισμένους στον
Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης ορίζονται για την πρώτη
πενταετία ίσες προς το πενήντα τοις εκατό (50%) των
αναφερομένων στο παρόν άρθρο. Για την καταβολή των
μειωμένων αυτών εισφορών ο ασφαλισμένος δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) έτη.
2. Οι εισφορές των μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένων
και το μεταφερόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του
παρόντος, αποθεματικό του καταργούμενου Ε.Λ.Π.Π.,
για την κάλυψη ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μέχρι
31.12.1992 ασφαλισμένων.
3. Οι δωρεές, τα κληροδοτήματα, οι τόκοι και οι πρό−
σοδοι περιουσίας των κεφαλαίων και της περιουσίας
του Κλάδου, καθώς και τα έσοδα που προέρχονται από
νόμιμη αιτία.

Άρθρο 15
Χρόνος ασφάλισης
1. Χρόνος ασφάλισης είναι:
α) Ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ασφαλιστι−
κές εισφορές από την ίδρυση του Κλάδου Επικουρικής
Ασφάλισης και εφεξής.
β) Ο χρόνος ασφάλισης ο οποίος αναγνωρίζεται σύμ−
φωνα με τα άρθρα 40 και 47 του ν. 2084/1992, όπως
ισχύουν.
γ) Ο χρόνος για τον οποίο έχουν καταβάλει ασφα−
λιστικές εισφορές οι μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένοι
στον Ε.Λ.Π.Π..
δ) Ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του
Ε.Λ.Π.Π. από τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους, ο
οποίος μεταφέρεται στον κλάδο μετά από αίτησή τους
που υποβάλλεται μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευση
του παρόντος και εφόσον δεν έχει θεωρηθεί χρόνος
ασφάλισης για την Ειδική Προσαύξηση του κλάδου κύ−
ριας σύνταξης.
2. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί μέχρι την
ισχύ του παρόντος στην ασφάλιση άλλων φορέων επι−
κουρικής ασφάλισης, συνυπολογίζεται, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, στον
Κλάδο.

Άρθρο 16
Προϋποθέσεις απονομής παροχών
1. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
και αναπηρίας είναι οι οριζόμενες στα άρθρα 24, 25
και 26 του ν. 2084/1992, όπως ισχύουν, και εφόσον οι
ασφαλισμένοι έχουν δικαιωθεί κύριας σύνταξης από
το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε..
2. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου,
καθώς και τα δικαιούμενα πρόσωπα είναι οι οριζόμενες
από το άρθρο 27 του ν. 2084/1992 και το άρθρο 62 του
ν. 2676/1999, όπως ισχύουν.
3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος για την
απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τους μέχρι
31.12.1992 ασφαλισμένους, απαιτείται η πραγματοποίηση
πέντε τουλάχιστον ετών στην ασφάλιση του Κλάδου,
από την ίδρυσή του. Μετά τη συμπλήρωση της πε−
νταετίας τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης αυξάνονται
προοδευτικά σε δεκαπέντε με την προσθήκη ενός έτους
για κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από το 2011.

Άρθρο 17
Καθορισμός ποσού σύνταξης
Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης γήρατος, ανα−
πηρίας και θανάτου υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 34 του ν. 2084/1992, όπως ισχύουν. Για τις
συντάξεις λόγω θανάτου εφαρμόζονται και οι διατάξεις
του άρθρου 62 του ν. 2676/1999, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

Άρθρο 18
Σκοπός
Σκοπός του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών είναι η χορή−
γηση εφάπαξ παροχής στα πρόσωπα που είναι ασφα−
λισμένα ή σε περίπτωση θανάτου στα μέλη της οικο−
γένειάς τους.

Άρθρο 19
Διοίκηση − Διαχείριση
1. Τη διοίκηση και διαχείριση του Κλάδου ασκεί το Δι−
οικητικό Συμβούλιο του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της νομοθεσίας που διέπουν το Ταμείο αυτό.
2. Οι εργασίες του Κλάδου εκτελούνται από το προ−
σωπικό του Ταμείου. Η συμμετοχή του Κλάδου στις
δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του καθορίζεται σε
ποσοστό 8% του συνόλου.
3. Τα θέματα λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης,
κατάρτισης ισοζυγίων, προϋπολογισμών, ισολογισμών,
απολογισμών διενέργειας προμηθειών και επενδύσεων
του Κλάδου διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του
Ταμείου και της γενικότερης νομοθεσίας.

Άρθρο 20
Ασφαλιστέα πρόσωπα
Στην ασφάλιση του Κλάδου υπάγονται υποχρεωτικά:
α) οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα
πρόνοιας για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος με εξαίρε−
ση την ασφάλιση στο Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε.),
β) οι μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένοι στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε..

Άρθρο 21
Πόροι του Κλάδου
Οι πόροι του Κλάδου είναι:
1. Τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές, που ορίζο−
νται ως εξής:
α. Ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992:
αα) Προκειμένου περί μισθωτών, εισφορά του ασφα−
λισμένου σε ποσοστό 4% του ασφαλιστέου μισθού του
κλάδου κύριας σύνταξης. Το ποσοστό αυτό μπορεί να
αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται
ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινω−
νικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.).
ββ) Προκειμένου περί ελευθέρων επαγγελματιών, ει−
σφορά του ασφαλισμένου 4% στην ασφαλιστική κλάση
που ασφαλίζεται για τον κλάδο κύριας σύνταξης.
β. Ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993:
αα) Προκειμένου περί μισθωτών, εισφορά του ασφα−
λισμένου σε ποσοστό 4% επί των κατά μήνα κατα−
βαλλόμενων πάσης φύσεως αποδοχών που δεν μπορεί
να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο της 1ης ασφαλιστικής
κατηγορίας του ν. 2084/1992 και του π.δ. 124/1993, όπως
κάθε φορά διαμορφώνεται.
ββ) Προκειμένου περί ελευθέρων επαγγελματιών, ει−
σφορά του ασφαλισμένου 4% στην ασφαλιστική κλάση
που ασφαλίζεται για τον κλάδο κύριας σύνταξης.
2. Το μεταφερόμενο από τον Ε.Λ.Π.Π. αποθεματικό, σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.
3. Το σύνολο των μέχρι την έναρξη λειτουργίας του
νέου κλάδου εισφορών που έχουν καταβληθεί για τον
κλάδο εφάπαξ βοηθήματος από τους μετά την 1.1.1993
ασφαλισμένους του Ταμείου.
4. Τα ποσά των παραγράφων 2 και 3 μεταφέρονται
στον εν λόγω Κλάδο με διαπιστωτική πράξη του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με το
άρθρο 2 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 22
Χρόνος ασφάλισης
Χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο είναι:
α) ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ασφαλι−
στικές εισφορές,
β) ο χρόνος ασφάλισης στον Ε.Λ.Π.Π.,
γ) ο χρόνος που έχει αναγνωρισθεί για την εφάπαξ
παροχή στον Ε.Λ.Π.Π..
Για όσους υπήχθησαν μετά την 1.1.1993 στην ασφάλιση
κύριας σύνταξης Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ο χρόνος της ασφάλισης
αυτής λογίζεται αυτοδίκαια ως χρόνος που διανύθηκε
στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών χωρίς την
καταβολή νέων εισφορών με την προϋπόθεση ότι αυτές
έχουν καταβληθεί στον καταργούμενο Ε.Λ.Π.Π..

Άρθρο 23
Προϋποθέσεις χορήγησης και υπολογισμός
εφάπαξ παροχών
1. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση εφάπαξ παροχών
αποτελούν:
α) Ο χρόνος ασφάλισης του ασφαλισμένου στο νέο
Κλάδο και ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στον
Ε.Λ.Π.Π., ο οποίος συνολικά δεν μπορεί να είναι μικρό−
τερος από δέκα (10) έτη.
β) Η συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από το
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε..
γ) Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, η εφά−
παξ παροχή καταβάλλεται στα μέλη της οικογένειας με
βάση τις διατάξεις των άρθρων 38 και 56 του ν.2084/1992
και του άρθρου 16 του ν. 2556/1997, όπως ισχύουν, εφό−
σον ο θανών είχε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον πέντε
έτη.
2. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται ύστερα από
γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Σ.Κ.Α.) και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης,
καθορίζεται ο υπολογισμός και το ύψος του εφάπαξ
βοηθήματος. Σε κάθε περίπτωση, για το τμήμα του
χρόνου που θα διανυθεί από την ισχύ του παρόντος
στην ασφάλιση του Κλάδου, το εφάπαξ βοήθημα θα
υπολογίζεται με τις διατάξεις που ισχύουν για τους
ασφαλισμένους από 1.1.1993.
Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Λ.Π.Π..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Άρθρο 24
Σκοπός
1. Σκοπός του Κλάδου Ειδικών Παροχών είναι η χο−
ρήγηση στους ασφαλισμένους του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ειδικών
Παροχών σύμφωνα με τον Κανονισμό της παραγράφου
2.
2. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας, που εκδίδεται μετά την εκπόνη−
ση αναλογιστικής μελέτης και ύστερα από γνώμη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., καταρτίζεται
Κανονισμός με τον οποίο καθορίζονται οι παροχές του
Κλάδου, οι προϋποθέσεις, το είδος, η έκταση, το ύψος
αυτών, η έναρξη λειτουργίας του, οι πόροι του Κλάδου,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρ−
μογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 25
Διοίκηση − Διαχείριση
1. Τη διοίκηση και τη διαχείριση του Κλάδου ασκεί το
Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με τις
διατάξεις που διέπουν το Ταμείο αυτό.
2. Οι εργασίες του Κλάδου εκτελούνται από το προ−
σωπικό του Ταμείου. Η συμμετοχή του Κλάδου στις
δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου καθορί−
ζεται σε ποσοστό επί του συνόλου αυτών. Με απόφαση
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας ορίζεται το ποσοστό ύστερα από πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε..
3. Τα θέματα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης,
κατάρτισης ισοζυγίων, προϋπολογισμών, ισολογισμών,
απολογισμών, διενέργειας προμηθειών και επενδύσεων
του Κλάδου διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του
Ταμείου και της γενικότερης νομοθεσίας.

Άρθρο 26
Ασφαλιστέα πρόσωπα
Στην ασφάλιση του Κλάδου Ειδικών Παροχών υπά−
γονται υποχρεωτικά όλοι οι ασφαλισμένοι του κλάδου
κύριας σύνταξης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε..

Άρθρο 27
Ρύθμιση λοιπών θεμάτων
1. Για την είσπραξη των εισφορών των Κλάδων Επι−
κουρικής Ασφάλισης, Εφάπαξ και Ειδικών Παροχών
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας
που διέπει τον κλάδο κύριας σύνταξης. Οι διατάξεις της
νομοθεσίας που διέπουν τον κλάδο κύριας σύνταξης
εφαρμόζονται και για τα λοιπά θέματα των Κλάδων
του προηγούμενου εδαφίου τα οποία δεν ρυθμίζονται
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.), καταρτίζεται
ο Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών των Κλάδων
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών και καθο−
ρίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
των διατάξεων που αφορούν τους Κλάδους αυτούς.
3. Από την έναρξη λειτουργίας των νέων Κλάδων κα−
ταργείται κάθε άλλη αντίθετη διάταξη πλην του εδαφί−
ου β΄ της παρ.1 του άρθρου 34 του ν. 915/1979.
4. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 7 του α.ν. 2326/
1940 (ΦΕΚ 145 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Εργολήπτης δεν γίνεται δεκτός σε δημοπρασία
οποιουδήποτε Τεχνικού Έργου, εάν δεν συνυποβάλει
στις επιτροπές δημοπρασίας βεβαίωση του Ταμείου
περί καταβολής ή διακανονισμού των οφειλόμενων
ασφαλιστικών εισφορών. Οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής
ενημερότητας ισχύουν για έξι (6) μήνες για τους ελεύ−
θερους επαγγελματίες και τέσσερις (4) μήνες για τις
εταιρείες που απασχολούν μισθωτούς μηχανικούς.
6. Δεν επιτρέπεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου, των
δήμων και κοινοτήτων, των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, που
προβλέπονται από το άρθρο 12 του π.δ.178/2000 (ΦΕΚ
165 Α΄), η θεώρηση ή έγκριση μελετών, προϋπολογισμών,
εκθέσεων, γνωματεύσεων, που εκδίδονται από μετόχους
του Ταμείου, αν δεν προσαχθεί η κατά την παράγραφο
5 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.»
5. α) Ασφαλισμένοι του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που ασκούν το
επάγγελμά τους στην αλλοδαπή, δύνανται με αίτησή
τους να ασφαλιστούν στο Ταμείο για το χρόνο της
απασχόλησής τους αυτής καταβάλλοντας τις εισφορές
που προβλέπονται για τους απασχολούμενους στην
ημεδαπή μηχανικούς. Οι επιπλέον εισφορές που κατα−
βλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 6 του α.ν.
2326/ 1940, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με
το άρθρο 5 παρ.1 του ν. 915/1979 (ΦΕΚ 103 Α΄), θεωρού−
νται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και αναζητούνται,
εφόσον δεν παρεγράφησαν, τυχόν δε οφειλόμενες ή
βεβαιωθείσες δεν καταβάλλονται.
β) Οι προβλεπόμενοι στις διατάξεις των παραγράφων
3α και 5 του άρθρου 33 του ν. 915/1979 περιορισμοί για
την υπαγωγή των ασφαλισμένων μηχανικών στην ασφά−
λιση του Ε.Λ.Π.Π. και τη χορήγηση στους συνταξιούχους
παροχών του Ε.Λ.Π.Π. δεν έχουν εφαρμογή στους ασφα−
λισμένους ή συνταξιούχους που έχουν ασφαλιστεί και
σε φορείς κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής ή λαμβά−
νουν σύνταξη και από τους φορείς αυτούς. Οι ως άνω
διατάξεις καταλαμβάνουν και εκκρεμείς ή απορριφθεί−
σες από το Ταμείο αιτήσεις των ανωτέρω ασφαλισμέ−
νων, που αφορούν στην υπαγωγή τους στην ασφάλιση
του Ε.Λ.Π.Π. ή στη χορήγηση σε αυτούς παροχών του
Ε.Λ.Π.Π.. Από τις αιτήσεις αυτές οι αρμόδιες Διευθύνσεις
του Ταμείου εξετάζουν ή επανακρίνουν οίκοθεν, από την
πρώτη του επόμενου της δημοσίευσης του παρόντος
μήνα, τις αιτήσεις των μηχανικών που έχουν καταβάλλει
εισφορές για την ασφάλισή τους στον Ε.Λ.Π.Π. και από
την ίδια ημερομηνία επέρχονται τα οικονομικά αποτε−
λέσματα. Οι ασφαλισμένοι που δεν κατέβαλαν εισφορές
για την ασφάλισή τους στον Ε.Λ.Π.Π., κατά το χρόνο που
ήταν ασφαλισμένοι και σε φορέα κύριας ασφάλισης της
αλλοδαπής, δύνανται με αίτησή τους να ζητήσουν την
αναγνώριση του χρόνου αυτού ως χρόνου ασφάλισης
στον Ε.Λ.Π.Π., με την καταβολή των ανάλογων εισφορών.
Το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εισφορών αυτών
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ.
του Ταμείου.
6. Το τέταρτο εδάφιο της περ. α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 7 του α.ν. 2326/1940, όπως έχει αντικατα−
σταθεί με το άρθρο 6 του ν. 915/1979, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Το Δημόσιο και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι
επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής υποχρεούνται σε
παρακράτηση και απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισφο−
ρών των ασφαλισμένων και του εργοδότη εντός του
επόμενου μήνα εκείνου που κατέστησαν απαιτητές οι
αντίστοιχες αποδοχές ή αμοιβές, συνυποβαλλομένων
των σχετικών αναλυτικών καταστάσεων σε ηλεκτρονική
μορφή ή μαγνητικό μέσο.»
7. Προσαυξάνεται η σύνταξη των μέχρι 31.12.2004 συ−
νταξιοδοτηθέντων, από τον Ειδικό Λογαριασμό Προ−
σθέτων Παροχών (Ε.Λ.Π.Π.) του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., για κάθε
έτος ασφάλισης επιπλέον των 40 ετών κατά 1/40 και
μέχρι τα 45 έτη.