Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

9/12/17

Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 53, ΠΑΡ.7, ΤΟΥ Ν.4412/2016

Αναφορά στον πόρο 6 ‰, 

στα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων, σελίδα 13, παρ. 8.1 

Η κράτηση 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016

http://www.sate.gr/nea/2017PROTYPO_ANO.doc 

http://www.sate.gr/nea/2017PROTYPO_KATO.doc