Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

2/10/18

Αίτημα Συνάντησης με τον Υπ. Υποδομών και Μεταφορών για Νομική Κάλυψη

https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2374:2018-10-01-09-41-49&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23
Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            

Αρ. Πρωτ.: 7517                                       Αθήνα, 1-10-2018
         Προς: Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
.                   Κο Σπίρτζη Χρ.
                    

Θέμα: Αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για θέματα Νομικής και Τεχνικής φύσεως του Κλάδου των Μηχανικών Δημοσίου.

Κε Υπουργέ,
      Παρακαλούμε να μας ορίσετε ημερομηνία συνάντησης ώστε να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό την υλοποίηση της δέσμευσης σας σχετικά με την επαναφορά της Νομικής Κάλυψης των Διπλωματούχων Μηχανικών. Η ατζέντα συζήτησης από πλευράς μας περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα κάποια από τα οποία αναφέρονται και σε σχετική επιστολή του ΤΕΕ:
1.    Τροποποίηση της Νομοθεσίας σχετικά με τον έλεγχο, την επίβλεψη συντήρησης και την πρόληψη των προβλημάτων των δημοσίων οδών, των αντιπλημμυρικών έργων, των παιδικών χαρών κλπ.
Συγκεκριμένα,
·        σχετικά με τον Ν.3481/06 για την συντήρηση του οδικού δικτύου, έχει αποδειχτεί στην πράξη και στα δικαστήρια ότι δεν μπορεί πλέον να εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Ο καταλογισμός ευθυνών στους μηχανικούς του δημοσίου είναι ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε το σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο μας και ευθύνεται για την αμυντική πλέον άσκηση καθηκόντων των περισσότερων υπαλλήλων. Η μείωση δημοσίων δαπανών και διάθεσης πόρων για συντηρήσεις υποδομών, η μείωση προσωπικού στις Τεχνικές Υπηρεσίες, οι αποφάσεις των διοικήσεων για διαφορετικές προτεραιότητες, η χωρική επέκταση των Δήμων βάσει του «Καλλικράτη» το 2011, η ασάφεια και η προχειρότητα του νόμου σχετικά με την συγκρότηση των συνεργείων παρακολούθησης και καταγραφής προβλημάτων, η μη τήρηση της ιεραρχίας ενημέρωσης και αποφάσεων στους περισσότερους ΟΤΑ, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (τεχνίτες), η ασάφεια σχετικά με τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες, οδηγούν σε διώξεις των μελών μας με αποτέλεσμα την παράκαμψη του προβλήματος και των πραγματικών υπευθύνων.
Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι η ευθύνη λειτουργεί ιεραρχικά και ότι οι λακκούβες δεν είναι προσωπικές, του υπάλληλου. Λακκούβες υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, τα έργα γίνονται χωρίς εντατική επίβλεψη καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα καθημερινής επίβλεψης (λόγω έλλειψης προσωπικού και ανύπαρκτων αποζημιώσεων για τα εκτός έδρας), ενώ οι μεγάλες εκπτώσεις έως και 70% πολλές φορές, έχουν επίπτωση στην ποιότητα.
·     να τροποποιηθεί το άρθρο 68 του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», ώστε ο υπάλληλος να ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, μόνο εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια.
·   να τροποποιηθεί το άρθρο 38 του Ν. 3528/2007 ώστε ο υπάλληλος να ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε θετική ζημιά την οποία προξένησε από δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με την προϋπόθεση ότι (πρώτα) θα αποφαίνεται ο φορέας στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος με τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση για δόλο ή βαριά αμέλεια (και κατόπιν το Ελεγκτικό Συνέδριο).
·       σχετικά με την νομοθεσία για τους αγροτικούς δρόμους να σας ενημερώσουμε ότι δεν έχει ανανεωθεί εδώ και 50 χρόνια μεταφέροντας διαχρονικά, την. ασάφεια και αδυναμία εφαρμογής της.
2.    Νομική Κάλυψη  Μηχανικών ΠΕ.
Προτείνουμε να προστεθεί στον Ν. 4412/2016 μια βελτιωμένη εκδοχή του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 3316/05 όπως: «Αν ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά υπαλλήλου Διπλ. Μηχανικού στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων του, επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του Φορέα όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο της επιλογής του, για την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας και μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως και με πλήρη κάλυψη της αμοιβής του. Το σύνολο της αμοιβής καταβάλλεται με την προσκόμιση των αποδείξεων πληρωμής του δικηγόρου για κάθε πράξη του, εφόσον ο υπάλληλος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται με αμετάκλητη απόφαση. Οι αμοιβές και λοιπές απαραίτητες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τις πιστώσεις της μελέτης ή του έργου, σε διαφορετική περίπτωση καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του φορέα.»
       Σας ενημερώνουμε επιπρόσθετα ότι ακόμα και η ελλιπής επαναφορά με το Ν.4555/17 της Νομικής κάλυψης για τους μηχανικούς των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού συναντά διάφορα προσκόμματα και δεν υλοποιείται.
  
Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.