Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

23/11/18

Εκκρεμότητες σχετικά με ασφαλιστικά ζητήματα

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr             
                                                                                                                                         
Αθήνα, 23-11-2018
Αρ. Πρωτ. : 7589

Προς:   Πίνακα Αποδεκτών

Θέμα :  Εκκρεμότητες σχετικά με ασφαλιστικά ζητήματα των Διπλωματούχων Μηχανικών


          Κε Υπουργέ , κα Γεν. Γραμματέα, κε Διοικητά, κοι Διευθυντές
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως γνωρίζετε, αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικούς του Δημοσίου Τομέα. Απευθυνόμαστε σε εσάς σε συνέχεια της από 2/11/2018 επιστολής μας σχετικά με σειρά ασφαλιστικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι μας.
Α)      Παρά την παρέλευση 2,5 ετών από την ψήφιση του Ν.4387/16 και 1 έτους από την  Υπ. Αριθμ. Πρωτ.: Φ.1500/οικ.1681/119/2017 Εγκύκλιο «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 για πρόσωπα με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης», οι διατάξεις για δυνατότητα διαδοχικής ασφάλισης των πρώην διπλοσυνταξιούχων Μηχανικών παραμένουν ανενεργές. Οι συνάδελφοι μας ακόμα δε μπορούν να κάνουν χρήση της διαδοχικής ασφάλισης για το μη παράλληλο χρόνο που έχουν διανύσει στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ώστε να μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τις διατάξεις του Δημοσίου. Και αυτό παρά το γεγονός ότι αυτό μπορεί να γίνει σε όλα τα υπόλοιπα Ταμεία και παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει σχετικές δεσμεύσεις.
Β)       Επίσης έχει ανακύψει πρόσθετο θέμα σχετικά τους Δημοσίους Υπάλληλους Μηχανικούς που ήταν υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ και οι οποίοι είχαν προσληφθεί στο Δημόσιο κατά την περίοδο 1983 έως και 1992 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ) και στην συνέχεια μονιμοποιήθηκαν στο δημόσιο (έχοντας δηλαδή διπλή ασφάλεια Δημοσίου & ΤΣΜΕΔΕ). Με τις πράξεις μονιμοποίησης τους τα έτη αυτά αναφέρονται στα πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών ως έτη υπηρεσίας στο Δημόσιο, και έχουν αναγνωρισθεί μισθολογικά και Υπηρεσιακά. Όταν εκδόθηκαν οι πράξεις μονιμοποίησης δεν τέθηκε θέμα αναγνώρισης υπέρ Κυρίας Σύνταξης Δημοσίου γιατί μέχρι 1-1-1993 δεν υπήρχε καμία κράτηση υπέρ Κυρίας Σύνταξης. Πριν την εφαρμογή του Ν.4387/16 ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο (με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου) που είχε αναγνωρισθεί ως Δημόσια Υπηρεσία συνυπολογιζόταν κανονικά ως συντάξιμος για το Δημόσιο. Δεδομένου ότι οι Υπηρεσίες του πρώην Γ.Λ.Κ. δεν απαντούν σε σχετικά ερωτήματα και στις εφαρμοστέες εγκυκλίους δεν αναφέρεται κάτι σχετικό, παρακαλούμε όπως επιλυθεί το θέμα και ο  χρόνος αυτός που είναι αναγνωρισμένη Δημόσια Υπηρεσία να συνυπολογίζεται ως συντάξιμη στο Δημόσιο όπως ίσχυε μέχρι την εφαρμογή του ν. 4387/2016.
Γ)       Σε συνέχεια της από 20/4/2018 επιστολής μας σχετικά με το θέμα της μη απόδοσης εργοδοτικών εισφορών από τον πρώην ΟΕΚ. Δεδομένης της απάντησης του ΕΦΚΑ προς τον ΟΑΕΔ (καθολικού διαδόχου του ΟΕΚ) περί υποχρέωσης καταβολής εργοδοτικών εισφορών ύψους 13,33% από τον πρώην ΟΕΚ προς το πρώην ΤΣΜΕΔΕ υπέρ των  παλαιών ασφαλισμένων Μηχανικών του για  την επταετία 2007-2013 και επειδή η έρευνα, υπολογισμός και απόδοση των οφειλόμενων εισφορών μπορεί να εξελιχτεί  μια χρονοβόρα διαδικασία, που θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο την συνταξιοδότηση των συναδέλφων που ήδη παραμένουν εγκλωβισμένοι εδώ και 2 χρόνια από την ψήφιση του Ν. 4387/16 , ο οποίος άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης , με αποτέλεσμα να μειώνεται δραματικά σε σχέση με την δικαιούμενη λόγω της έλλειψης των εν λόγω εισφορών, προτείνουμε: για όσους συναδέλφους επείγονται να συνταξιοδοτηθούν άμεσα, η διαδικασία προσδιορισμού και απόδοσης της δικαιούμενης σύνταξής τους να αποδεσμευτεί από την προγενέστερη καταβολή των οφειλόμενων εργοδοτικών εισφορών και να υπολογισθεί στο ακέραιο, ωσάν να έχουν αυτές  καταβληθεί για όλες τις αποδοχές της επταετίας 2007-2013 που υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ  ( μηνιαίος μισθός , δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα , επίδομα αδείας και υπερωρίες ).
Δ)      Μετά από επικοινωνία με συναδέλφους μας πανελλαδικά (Περ. Στ. Ελλάδος, Δήμος Καβάλας, ΓΕΝ) που προσλήφθηκαν πρόσφατα ως Διπλωματούχοι Μηχανικοί στις Υπηρεσίες αυτές, ενημερωθήκαμε ότι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και όχι στο ΤΣΜΕΔΕ, όπως φαίνεται στα εκκαθαριστικά τους σημειώματα. Σύμφωνα την εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ. Φ.10043 / οικ.14224 / 430 της 31/3/2017, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που επαναλαμβάνεται και στην πρόσφατη εγκύκλιο 11 του ΕΦΚΑ (http://www.efka.gov.gr/_memos/files/EGK_11_2018.pdf) αναφέρεται σαφώς ότι είτε πρόκειται για παλαιούς ασφαλισμένους είτε για νέους, ο φορέας κύριας σύνταξης είναι πλέον ο ΕΦΚΑ με το καθεστώς του πρώην ΤΣΜΕΔΕ και συνεπώς για το φορέα αυτό θα πρέπει να πραγματοποιούνται κρατήσεις, και όχι για το ΙΚΑ. Ελπίζουμε ότι θα προβείτε σε κατάλληλες ενέργειες ώστε το πρόβλημα να επιλυθεί σύντομα, καθώς όλοι οι συνάδελφοι είναι ήδη ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς δημιουργείται πρόβλημα και με την ασφάλισή τους στον κλάδο υγείας του ταμείου, καθώς η μη ορθή καταβολή εισφορών στο ΕΦΚΑ/ΤΣΜΕΔΕ συνεπάγεται προβλήματα στην ασφαλιστική τους ικανότητα.
Ε)       Κατόπιν συναντήσεων μαζί σας, αλλά και με Υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΤΕΑΕΠ διαπιστώσαμε -και παρά τις σχετικές σας διαβεβαιώσεις- ότι ο υπολογισμός της Εφάπαξ Παροχής του πρώην ΤΣΜΕΔΕ για τους προ το 93 Μισθωτούς Μηχανικούς μέλη μας, γίνεται βάσει της παραγράφου 6 της Εγκυκλίου Φ.30043/59517/Δ.15-16/1001 (13/3/2018): “Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι, ως αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής μέχρι 31/12/1992, στους μισθωτούς/στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους νοούνται αυτές που προκύπτουν αν οι εκάστοτε μηνιαίες ασφαλιστέες για εφάπαξ παροχή αποδοχές/τιμές των ασφαλιστικών κατηγοριών, από την έναρξη ασφάλισής τους έως και την 31η/12/2013, αναπροσαρμοστούν ετησίως για το χρονικό διάστημα από το επόμενο, από αυτό που αφορούν έτος, μέχρι την 31η/12/2013, κατά τη μεταβολή του εκάστοτε μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, και εν συνεχεία προσδιοριστεί ο μέσος όρος τους. “ και όχι σύμφωνα με τη σαφή πρόβλεψη του Νόμου Ν.4387/16 : Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους 4% επί των αποδοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, υπέρ του κλάδου επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.“  αλλά και την παράγραφο 2 της ίδιας Εγκυκλίου: “Ειδικότερα, ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται, για μεν τους μισθωτούς, ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας“.   Επειδή καμία εγκύκλιος δε μπορεί να αντικαταστήσει άρθρα Νόμου και επειδή η διαφορά αυτή δημιουργεί διαφορές χιλιάδων ευρώ κατά τον υπολογισμό της Εφάπαξ παροχής σε βάρος των Μισθωτών Μηχανικών, σας καλούμε όπως αποκαταστήσετε άμεσα τη δυσλειτουργία αυτή, διορθώνοντας τη σχετική Εγκύκλιο.

          Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των θεμάτων αυτών.

Πίνακας Αποδεκτών

Αποδέκτες
1.    Υφ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αν. Πετρόπουλο
2.    Γεν. Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης κα Βρακά Στ.
3.    Διοικητή ΕΦΚΑ κο Σέμπο
4.    Γεν. Διευθύντρια Συντάξεων ΕΦΚΑ κα Γάτη
5.    Διευθ. Συντάξεων Δημοσίου κα Μπαγατέλα

Κοινοποίηση:
1.            Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων ΕΦΚΑ.
2.            Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ.