Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

27/1/20

Σχετικά με το Νομοσχέδιο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                            
Αθήνα,  23-1-2020
Αρ. Πρωτ.: 8056                                     
Προς: 1.  Υπουργό Προστασίας του   Πολίτη  κο Χρυσοχοϊδη
2.  Γεν. Γραμ. Πολιτικής    Προστασίας κο Χαρδαλιά
     Κοιν.:      Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
      
Θέμα : Σχετικά με το Νομοσχέδιο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και  Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»

        Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί Πανελλαδικά το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού). Η Πολιτική Προστασία είναι ένα ευαίσθητο και απαιτητικό αντικείμενο, του Μηχανικού στο Δημόσιο Τομέα. Δυστυχώς, στους ΟΤΑ, αντιμετωπίζεται ως παράλληλο καθήκον με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ρόλου της. Η ΕΜΔΥΔΑΣ έχει καταθέσει αρκετές φορές, προτάσεις για βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της Πολιτικής Προστασίας, τονίζοντας την αναγκαιότητα πρόληψης.
        Σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του σχετικού Νομοσχεδίου το οποίο πιστεύουμε ότι γενικά, έχει σχεδιαστεί με θετικό πρόσημο, θα θέλαμε να επισημάνουμε μερικά σημεία.
  • Σχετικά με το άρθρο 42 & 54 θα θέλαμε να τονίσουμε, βάσει εμπειρίας, ότι οι κατεπείγουσες εργασίες έκτακτης ανάγκης δεν πρέπει να αποζημιώνονται  απολογιστικά με αμοιβή ανά ώρα εργασίας. Για να υπάρχει δυνατότητα προϋπολογισμού των εργασιών και του ελέγχου πρέπει να οριστεί ως μονάδα μέτρησης, η αμοιβή ανά m2,m3,tn κλπ. Επιπλέον, εφόσον τίθεται θέμα επίβλεψης/εκτέλεσης  έργων από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να διασφαλιστεί στους αντίστοιχους ΟΕΥ η ύπαρξη θέσεων ΠΕ Μηχανικών καθώς και η τοποθέτηση τους σε θέσεις ευθύνης ανάλογων τμημάτων.
  • Τα κατεπείγοντα έργα άμεσης υλοποίησης αφορούν κυρίως απευθείας αναθέσεις, συνεπώς θα πρέπει να οριστούν ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να αποφεύγεται η δυνατότητα ενεργοποίησης ίδιων αναδόχων, κατ’ επανάληψη.
  • Το πρόβλημα της διάσπασης αρμοδιοτήτων είναι βασική αιτία για την αντιμετώπιση έκτακτων περιπτώσεων, όπως διαπιστώθηκε στην περίπτωση πυρκαγιάς στο Μάτι. Και στο παρόν νομοσχέδιο εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση αρμοδιοτήτων.
  • Οι δαπάνες μετακίνησης των Μηχανικών, για έκτακτες ανάγκες, θα πρέπει να υπολογίζονται ξεχωριστά και να αποζημιώνονται άμεσα, εκτός του ετήσιου ορίου των 60 ημερών. Θα μπορούσε να προστεθεί στο άρθρο 54 παρ.1 εδάφιο που θα αφορά στις πάσης φύσης μετακινήσεις και του προσωπικού των ΟΤΑ A’ και Β’ Βαθμού, που δεν υπόκεινται σε περιορισμό ημερών κατ’ έτος .
  • Στο άρθρο 42 για τις επιτροπές εκτίμησης κινδύνου απουσιάζουν τοπικοί επιστημονικοί φορείς της σε κίνδυνο περιοχής (Διπλωματούχοι Μηχανικοί του Δημόσιου Τομέα, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και αυτοί που τελικά θα επιβλέψουν και θα εκτελέσουν τα προτεινόμενα έργα)
  • Στο Άρθρο 39 για την Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων προβλέπεται για την εκπαίδευση που παρέχεται στην Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας και στο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Καταστροφών, καταβάλλεται αποζημίωση από τους εκπαιδευόμενους, πλην των πυροσβεστικών υπαλλήλων και των μελών των εγγεγραμμένων στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Να προστεθεί και των μηχανικών ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού που μετέχουν στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας των ΟΤΑ.
  • Οι Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας καθώς και οι τεχνικές υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν σε 24ωρη βάση σε περιπτώσεις φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών έχοντας διασφαλιστεί οι υπερωρίες τους καθώς και οι μετακινήσεις τους. Είναι επιτακτική η ανάγκη και λόγω της κλιματικής κρίσης η θεσμοθέτηση επιδόματος ή αποζημίωσης για ετοιμότητας (σε 15-30 λεπτά στην υπηρεσία) για τα στελέχη που θα είναι σε ετοιμότητα (κατ’ αναλογία της κατ’ οίκον εφημερίας ετοιμότητας των Ιατρών στα Νοσοκομεία)
  • Να θεσπισθεί η διενέργεια ανάλυσης κινδύνου και εκτίμησης επικινδυνότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας από θεσμοθετημένη διεπιστημονική ομάδα με συμμετοχή μηχανικών του δημοσίου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, υπό το συντονισμό της Πολιτικής Προστασίας και με την συμμετοχή Πανεπιστημιακών φορέων.
  • Να εξασφαλιστεί η ουσιαστική εκπαίδευση – επιμόρφωση μηχανικών στελεχών υπηρεσιών του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
  • Για τις Ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές που προβλέπονται στο Νομοσχέδιο όπως και για διευκρινήσεις ως προς τη βελτίωση του Νομοσχεδίου, παρακαλούμε να μας ορίσετε συνάντηση.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.