Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

31/1/19

Ζητήματα διαδικασιών που νομοθετήθηκαν σχετικά με το «Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών έργων μελετών και παροχών τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών» (Μη.Μ.Ε.Δ.).


 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
                                                                          Αθήνα, 30/1/2019
Αρ. Πρωτ. : 7618                      
                                           Προς: 1. Υπουργό Υποδομών  &   
                                                    Μεταφορών κ.  Σπίρτζη Χρ.
                                                   2. Γεν. Γραμματέα Υποδομών κ. Βούρδα Αθ.
       
                                                Κοιν.:  1. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ                                                                                    2. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ 


Θέμα :  Σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Δημοπρασιών (Μη. Μ.Ε.Δ.)

Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενικέ
Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 7450/26-7-18 εγγράφου μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να θέσουμε ξανά ορισμένα σημαντικά ζητήματα που παρουσιάστηκαν επί των διαδικασιών που νομοθετήθηκαν σχετικά με το «Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών έργων μελετών και παροχών τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών» (Μη.Μ.Ε.Δ.).
Έχοντας υπόψη το Νόμο 4412/2016, την Απόφαση σας με Αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 4841/29-12-2017), τον Κατάλογο Αποτελεσμάτων Κληρώσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παραμένουν και έχουν πολλαπλασιασθεί τα πολλαπλά προβλήματα (θεσμικά και λειτουργικά), σε πανελλαδικό επίπεδο, που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα και σας είχαμε επισημάνει.
Α.     Η μεγάλη υποστελέχωση των υπηρεσιών που έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, η συχνή ανάθεση παράλληλων καθηκόντων στους υπαλλήλους, η μη πρόβλεψη υποχρεωτικής επιμόρφωσης των υπαλλήλων σε θέματα διαδικασιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών, καθώς και η μη πρόβλεψη για κάλυψη δαπανών των οδοιπορικών των υπαλλήλων για μετάβαση στο χώρο συνεδριάσεων των επιτροπών, δυσχεραίνουν τη διαδικασία διεξαγωγής και ολοκλήρωσης των δημοπρασιών, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην υλοποίηση και εκτέλεση έργων των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, καθώς και στην απορρόφηση των πόρων ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Δυστυχώς πολλές φορές η ηλεκτρονική γραφειοκρατία τείνει να μετατραπεί σε χειρότερη από τη φυσική.
Β.     Παραμένει η ύπαρξη ασάφειας στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Υπ. Απόφασης: “Να έχουν τουλάχιστον διετή εργασιακή εμπειρία σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής, προϊσταμένης αρχής ή διευθύνουσας υπηρεσίας συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών“, με αποτέλεσμα να υπάρχουν Φορείς που δεν καταγράψανε στο μητρώο τους υπαλλήλους τους ή καταγράψανε επιλεκτικά κάποιους ή τους κατέγραψαν όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε Φορέας πράττει κατά το δοκούν με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες ανισότιμης μεταχείρισης. Επίσης χρειάζεται πρόσθετη διευκρίνιση αν η “διετής εργασιακή εμπειρία” είναι σωρευτικά ή τα δύο τελευταία χρόνια γιατί η κάθε Υπηρεσία το ερμηνεύει όπως θέλει.
Γ.      Υπάρχει πληθώρα συναδέλφων, οι οποίοι δεν απασχολούνται σε Τεχνικές Υπηρεσίες ή δεν έχουν καμία εξοικείωση με τη διαδικασία των δημοπρασιών και είναι αδύνατο να συμμετέχουν χωρίς οποιαδήποτε επιμόρφωση ή εμπειρία, λαμβανομένης υπόψη της πολύπλοκης νομοθεσίας και των συνεχών τροποποιήσεων του ν. 4412/16. Αυτό έχει ως συνέπεια τη συχνή υποβολή προσφυγών από διαγωνιζομένους κατά αποφάσεων και πρακτικών των επιτροπών μελών δημοπρασίας και την καθυστέρηση ή ακόμα και την ακύρωση της διαδικασίας ολοκλήρωσης των διαγωνισμών των έργων.
Δ.     Το σύστημα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών έχει ακόμα ατέλειες και δεν είναι λειτουργικό και φιλικό προς το χρήστη σε όλες τις φάσεις. Έχει δημιουργήσει δε και πρόσθετα ερωτήματα στους συναδέλφους. Ποιος αλήθεια μπορεί να πιστοποιήσει ότι τους διαγωνισμούς τους διεξάγουν οι ίδιοι οι Υπάλληλοι ή και τυχόν άλλοι που έχουν τους κωδικούς τους στα χέρια τους? Επίσης με την κατάργηση του τριμήνου που προβλεπόταν αρχικά έχουν δημιουργηθεί ακραία φαινόμενα όπως αυτό που ακολουθεί: Στους Δήμους Ρεθύμνης και Αγίου Βασιλείου στις 22/11/2018 και 23/11/2018 αντίστοιχα από τους 41 συμμετέχοντες στην κλήρωση του ΜΗΜΕΔ και στις επτά (7) δημοπρασίες έχουν κληρωθεί τα ίδια ονόματα, αλλά με διαφορετική σειρά. Οι δημοπρασίες αυτές γίνονται σε πολύ κοντινές ημερομηνίες (οι τέσσερεις την ίδια εβδομάδα), οπότε οι Υπάλληλοι αναγκάζονται να απέχουν από τα υπόλοιπα υπηρεσιακά μου καθήκοντα με μεγάλες επιπτώσεις σε αυτά (και όχι μόνο). Έχουμε δεκάδες παράπονα από συναδέλφους για ανισότιμο φόρτο κληρώσεων καθώς και για στατιστικά παράδοξα σύνθεσης Επιτροπών. Επίσης χρειάζεται διευκρίνιση αν η σειρά της κλήρωσης είναι δεσμευτική. 
Ε.     Το σύστημα κληρώσεων έχει κάποιες προβληματικές ιδιαιτερότητες: δεν κληρώνει μόνο υπάλληλους της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά από ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ειδικά σε περιφερειακές ενότητες όπου υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις μεταξύ πρωτεύουσας του νομού και άλλων περιοχών που υπηρετούν μηχανικοί, να ορίζονται επιτροπές μελών δημοπρασίας, οι οποίες είναι αρκετά δύσκολο να λειτουργήσουν και να διεκπεραιώσουν το έργο τους, με συνέπεια τη σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών των διαγωνισμών. Άλλωστε, με βάση τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, ειδικά από διαγωνισμούς έργων της Περιφέρειας, προκύπτουν μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των διαγωνισμών δημοπρασίας, λόγω δυσκολίας μεταβάσεων και συνεδριάσεων των μελών της επιτροπής.
        Και είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν μια επιτροπή διαγωνισμού να συνεδριάζει εξ’ αποστάσεως, όταν ορίζονται σαφώς οι διαδικασίες περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων στον Κώδικα διοικητικής διαδικασίας (ν. 2690/99), και ειδικά όταν πρόκειται για εξέταση κρίσιμων ζητημάτων περί ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής ή αντίστοιχα αποκλεισμού των διαγωνιζομένων, με κατάπτωση εγγυητικών συμμετοχής τους, που απαιτούν, αν μη τι άλλο, συνεχή ανταλλαγή απόψεων όλων των μελών της επιτροπής στις συνεδριάσεις τους, ώστε να καταλήξουν σε ορθή κρίση και απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου. Με τον τρόπο αυτό παρακάμπτονται τόσο ο «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ν. 2690/1999) όσο και το Άρθρο 221 του Ν.4412/16 για τα “Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων” τα οποία απ' όσο γνωρίζουμε παραμένουν σε ισχύ.
        Με βάση τα παραπάνω και σε συνέχεια του προηγούμενου εγγράφου μας, σας επαναφέρουμε επιγραμματικά κάποιες προτάσεις μας, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν τόσο στην ομαλή εφαρμογή του Νόμου, όσο και στη σωστή διεκπεραίωση των υπηρεσιακών καθηκόντων μας, τα οποία και έχουν διαταραχθεί σε πολλές περιπτώσεις από τη λειτουργία του ΜηΜΕΔ:
1.   Να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση της κάθε υπηρεσίας να στείλει σε προγράμματα επιμόρφωσης τους υπόχρεους που δεν έχουν παρακολουθήσει ανάλογα προγράμματα. Τα προγράμματα πρέπει να αφορούν τόσο στη νομοθεσία (διαδικασίες δημοπράτησης και ανάθεσης έργων σύμφωνα με το Ν.4412/16) όσο και στη διαδικασία των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και να συνοδεύονται με ανάλογη πρακτική εξάσκηση και πιστοποίηση. Μόνο μετά την απαιτούμενη επιμόρφωση, με πλήρη όμως εξοπλισμό (υπολογιστές, προγράμματα κλπ), με επαρκή αριθμό εκπαιδευτών και χρόνο για εξατομικευμένα παραδείγματα οι υπάλληλοι να εισάγονται στο σχετικό Μητρώο. Για διευκόλυνση, ο κάθε Φορέας να έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους του στο χώρο εργασίας, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔ.
2.   Προτάσεις Βελτίωσης: α) Να λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία και εμπειρία σε ανάλογους Διαγωνισμούς. β) Να ορίζονται μέλη επιτροπής των διαγωνισμών μέσω του μητρώου, μόνο από την αναθέτουσα αρχή (ή σε κάθε περίπτωση από την ίδια πόλη) μέχρι ενός ύψους Προϋπολογισμού Έργου, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα μετακίνησης των υπαλλήλων, κάλυψης των δαπανών και οδοιπορικών τους για συνεδριάσεις των επιτροπών, ιεράρχησης των παράλληλων καθηκόντων που τους ανατίθενται στους φορείς που υπηρετούν, κλπ, γ) Να υπάρχει σαφής διάκριση στο είδος των διαγωνισμών που θα κληθεί να συμμετέχει κάθε υπόχρεος ανάλογα με την ειδικότητά του (πολιτικός μηχανικός, αρχιτέκτονας μηχ., μηχανολόγος μηχ., πληροφορικής, περιβάλλοντος, γεωτεχνικός κλπ). δ) Να εξαιρεθούν από το σύστημα ηλεκτρονικών κληρώσεων επιτροπών, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων Έργων εκτιμώμενης αξίας έως 60.000 ευρώ (συνοπτικών διαγωνισμών που δεν γίνονται ηλεκτρονικά). ε) Να ξεκαθαριστεί η έννοια της εργασιακής εμπειρίας σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής, προϊσταμένης αρχής ή διευθύνουσας υπηρεσίας συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών”, να εξαιρεθούν από το Μητρώο οι εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες Δόμησης και να τηρηθεί κοινή διαδικασία για το σύνολο των εμπλεκομένων Υπηρεσιών. στ) Να επανακαθορισθεί ο χρόνος αποκλεισμού από τις κληρώσεις των υπαλλήλων που έχουν ήδη κληρωθεί, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος της υπερφόρτωσης κάποιων υπαλλήλων με συνέπεια την αδυναμία ανταπόκρισής τους στα θέματα που χειρίζονται. ζ) Να διευκρινιστεί με εγκύκλιο ο τρόπος κάλυψης των κενών και ενδεχόμενων καθυστερήσεων στην προώθηση εκκρεμών θεμάτων που δημιουργείται στις Υπηρεσίες των κληρωθέντων συναδέλφων, η οποία οφείλεται στην ενασχόληση τους με τις επιτροπές.
Παρακαλούμε να αποκατασταθούν άμεσα τα προβλήματα που αναφέρουμε (επιμόρφωση, εγγραφή στο ΜΗΜΕΔ μη αρμοδίων υπαλλήλων, κάλυψη οδοιπορικών για τις αναγκαίες μετακινήσεις, επανακαθορισμός χρόνου αποκλεισμού ώστε να μην κληρώνονται συνεχώς οι ίδιοι κλπ) και γίνει διάλογος επί της ουσίας, ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να αναλύσουμε τα παραπάνω και να βρεθούν από κοινού λύσεις που θα βοηθήσουν στην σωστή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος.
http://www.emdydas.gr/news-po/2285-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B7-%CE%BC-%CE%B5-%CE%B4.html