Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

17/6/20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 200 Θέμα : «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104)»

Υπ. Εσωτερικών: Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Ο.Τ.Α.- Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Ο.Τ.Α. - Κοινοποίηση διατάξεων των ν.4674/2020 (Α΄53) και ν.4690/2020 (Α΄104).