Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

6/5/20

Ενημέρωση για το Εφάπαξ και η Υπουργική Απόφαση για Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Εγκύκλιος για Εφάπαξ και Υπουργική Απόφαση για Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αρ. Πρωτ.: 8166 Αθήνα, 5/5/2020
Προς: Α’ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
(για ενημέρωση των μελών)


Θέμα: Εγκύκλιος για Εφάπαξ και Υπουργική Απόφαση για Ψηφιακή διαδικασία
απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α


Συνάδελφοι/σες
Αναρτούμε για ενημέρωση των μελών μας τη χθεσινή Εγκύκλιο για το
Εφάπαξ και την Υπουργική Απόφαση για την Ψηφιακή διαδικασία απονομής
συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο:
«Από 1-1-2020 το ποσόν της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για εφάπαξ
παροχή των αυτοτελώς απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών
αντιστοιχεί σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες:
ΥΨΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ασφαλιστικές Κατηγορίες — Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ
1η κατηγορία ————————— 26
2η κατηγορία ————————— 31
3η κατηγορία —————————- 37
Σε αυτές τις τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες κατατάσσονται και όλοι οι
πριν και μετά την 1.1.1993 έμμισθοι δικηγόροι, μισθωτοί μηχανικοί και
υγειονομικοί των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του πρώην
ΕΤΑΑ.»
«Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά σε μία από τις ανωτέρω τρεις (3)
ασφαλιστικές κατηγορίες με ελεύθερη επιλογή τους για το ποια θα είναι αυτή. Σε
περίπτωση μη επιλογής κατατάσσονται υποχρεωτικά στη πρώτη.
Με αίτησή τους, η οποία μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά, μπορούν να
επιλέξουν ανώτερη ή κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγονται.
Η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η του επόμενου
έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το
επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.
Κατά την πρώτη εφαρμογή οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στη
πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και επιλέγουν την κατηγορία στην οποία
επιθυμούν να υπαχθούν από 1.7.2020.»
«Ειδικότερα, σύμφωνα με την περίπτωση α, καταργούνται οι ελάχιστες χρονικές
προϋποθέσεις για την θεμελίωση του δικαιώματος απονομής εφάπαξ παροχής. Η
εφάπαξ παροχή απονέμεται εφόσον ο ασφαλισμένος έλαβε κύρια σύνταξη και
συνεπώς απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση της οριστικής πράξης
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας.»
Ενώ η Υπουργική Απόφαση περιγράφει τη νέα ηλεκτρονική Διαδικασία
υποβολής της αίτησης για την απονομή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος,
αναπηρίας ή θανάτου και στο Άρθρο 3 αναφέρει ότι : «Αιτήματα απονομής ή
μεταβίβασης σύνταξης που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017 έως την έναρξη της
λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ»
δύναται να εντάσσονται στη διαδικασία απονομής του άρθρου 2 της παρούσας
κατόπιν πρόσκλησης των δικαιούχων και την υποβολή νέας αίτησης, στην οποία
θα καταχωρείται και η ημερομηνία αρχικής υποβολής για τον υπολογισμό των
αναδρομικών που οφείλονται.»