Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

23/8/16

Επιστολή προς τον πρέδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη βεβαίωση του ΤΕΕ για την αναγώριση προϋπηρεσίας

Αρ. Πρωτ. Οικ 22    Θεσσαλονίκη, 23/08/2016

    ΠΡΟΣ:     Πρόεδρο ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρι Μπίλλια
       
Θέμα: Βεβαίωση ΤΕΕ για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου

    Αξιότιμε Πρόεδρε,

είιναι γνωστό ότι η αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τους μηχανικούς του δημοσίου αποτελούσε πάγιο αίτημα της ΕΜΔΥΔΑΣ και έμπρακτη αναγνώριση της αξίας της εμπειρίας των μηχανικών του Δημοσίου από την ενασχόληση τους στον ιδιωτικό τομέα. Η αναγνώριση αυτή έχει πλέον θεσμοθετηθεί για όλους τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, η οποία όμως αναγνώριση, θα πρέπει να σημειώσουμε δεν παράγει καμία μισθολογική διαφορά και κανένα οικονομικό όφελος για τους μηχανικούς.
    Στα πλαίσια της διαδικασίας αναγνώρισης της προϋπηρεσίας οι μηχανικοί, σύμφωνα με το Π.Δ.69/2016 (ΦΕΚ 127Α), οφείλουν να προσκομίσουν “βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της”. Προφανώς το οικείο επιμελητήριο για τους μηχανικούς είναι το ΤΕΕ το οποίο εκδίδει τη σχετική βεβαίωση για την ιδιότητα μέλους και την χορήγηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος των μηχανικών. Βέβαια, την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος των μηχανικών του Δημοσίου, βάσει νόμου, την αξιοποιεί κατ’ αποκλειστικότητα ο εργοδότης τους, το ελληνικό Δημόσιο, κάτι που δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις άλλων επαγγελματικών κλάδων με αντίστοιχη επαγγελματική άδεια την οποία αξιοποιούν σε παράλληλες επαγγελματικές δραστηριότητες που τους αποφέρουν οικονομικό όφελος.
    Το ΤΕΕ με την από 16/8/2016 ανακοίνωση, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο τεύχος 67 της ηλεκτρονικής ενημέρωσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αναφέρεται ότι “η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας από το ΤΕΕ απαιτεί ενημερότητα στις οφειλόμενες συνδρομές”. Με την αιτιολογία αυτή έχει σημειωθεί άρνηση έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης στους μηχανικούς του Δημοσίου που έχουν οφειλές συνδρομών. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε, είναι η πρώτη φορά που το ΤΕΕ προβαίνει σε άρνηση παροχής με τέτοια αιτιολογία και μάλιστα το ίδιο τη συσχετίζει με το συγκεκριμένο Π.Δ., που αφορά αποκλειστικά τους δημόσιους υπαλλήλους.
Προφανώς, δεν αρνούμαστε ότι στις υποχρεώσεις των μελών του ΤΕΕ συμπεριλαμβάνεται η πληρωμή των συνδρομών των μελών του ΤΕΕ και η οποία πρέπει να τακτοποιηθεί. Θεωρούμε όμως ότι σε περίοδο κρίσης, όπως αναφέρει και το ΤΕΕ στη ιστοσελίδα του αναφορικά με την εξόφληση συνδρομών, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με περισσότερη ελαστικότητα, η συγκεκριμένη ανάγκη για την παροχή της βεβαίωσης του ΤΕΕ. Άλλωστε η αιτούμενη βεβαίωση αφορά χρονικό διάστημα για το οποίο δεν υπάρχουν οφειλές, συνεπώς στερείται νομιμοποίησης η ενέργεια ενός ΝΠΔΔ όπως είναι το ΤΕΕ να μην την παρέχει. Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, αποκλειστικός χρήστης της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος των μηχανικών του δημοσίου είναι το ελληνικό δημόσιο, το οποίο αφενός την απαιτεί και αφετέρου ωφελείται από αυτήν, και θεωρούμε ότι θα ήταν δόκιμο να την συντηρεί οικονομικά ώστε να αποφεύγονται στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις.
Ευελπιστώντας σε θετικότερη αντιμετώπιση του θέματος,


    με εκτίμηση


    ο Πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ
    ιωάννης τσιωνάς