Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

28/1/14

Κατάργηση Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης

Την Τετάρτη 15.1.2014 έγινε παρουσίαση από τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. κ. Μανιάτη του
Σ.Ν. για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης που θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή,
που προβλέπει εκτός των άλλων και διεύρυνση της περιοχής ευθύνης και συνεπώς απαιτεί
σοβαρή ενίσχυση και οργάνωση του ήδη υπάρχοντος φορέα ΟΡ.ΘΕ. Αντί αυτού αναρτήθηκε
στο διαδίκτυο για “δημόσια διαβούλευση” μόλις πέντε (!) ημερών του Σ.Ν. του ΥΠ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.,
με το οποίο καταργείται ο φορέας εφαρμογής του ρυθμιστικού, που την ίδια ώρα
παρουσιάζονταν (ΟΡ.ΘΕ.) και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του σε νέο συνιστώμενο
τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης στη Δ/νση Χωροταξίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α..
Είναι προφανές ότι η επιχειρηματολογία της αιτιολογικής έκθεσης του Σ.Ν. περί:
επικαλυπτόμενων δραστηριοτήτων, κατακερματισμού αντικειμένου, σημαντικής
εξοικονόμησης κόστους και επίτευξης οικονομίας κλίμακας, είναι παντελώς ανυπόστατη για
την συγκεκριμένη περίπτωση (ΟΡ.ΘΕ.).

Επιπλέον η κατάργηση του ΟΡ.ΘΕ. και η λειτουργία του ως τμήμα του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
αποτελεί άλμα στο παρελθόν, καθώς σηματοδοτεί τη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων
σχεδιασμού της Μητροπολιτικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης στην κεντρική διοίκηση
(Αθήνα) και τη λήψη των αποφάσεων μακριά από τους ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς.
Μετά τα παραπάνω σαν Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων
Ανώτατων Σχολών Κεντρικής Μακεδονίας απαιτούμε:
➢ Η αρμοδιότητα σχεδιασμού επιπέδου μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης να ασκείται
τοπικά και η αντίστοιχη δομή να έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.
➢ Η δομή αυτή να στελεχωθεί πρωτίστως από το υπάρχον έμπειρο προσωπικό του
ΟΡ.ΘΕ. ώστε να αξιοποιηθεί και στο μέλλον η πολύτιμη τεχνογνωσία του τόσο σε
μελέτες, έρευνες και προγράμματα όσο και για τη μεταφορά της εμπειρίας του στο
απαραίτητο νέο στελεχιακό δυναμικό.

Τέλος καλούμε όλους τους φορείς διοίκησης στην Κεντρική Μακεδονία να πάρουν
θέση καθώς το γεγονός της μεταφοράς αλλά και της άσκησης αρμοδιοτήτων «εξ’
αποστάσεως» από κεντρικές Υπηρεσίες τα τελευταία δύο χρόνια αποτελεί την κυρίαρχη
πολιτική διοίκησης ενάντια σε κάθε σύγχρονη πρόταση αναπτυξιακής πολιτικής αλλά
δυστυχώς ενάντια και στην κοινή λογική.