Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

28/1/14

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών της
Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.) καλεί τα μέλη της Ένωσης σε Τακτική Γενική
Συνέλευση στις 6 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα
συνελεύσεων 1ος όροφος της τέως 3ης Στρωμνίτσης 53 Θεσσαλονίκη.
Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία (άρθρο 8 του καταστατικού), θα πραγματοποιηθεί
ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών, χωρίς νέα πρόσκληση η

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:30 π.μ.
στον 1ο όροφο, στην αίθουσα συνελεύσεων του κτιρίου της τέως 3ης ΠΥΔΕ, Στρωμνίτσης 53,
Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. α) Διοικητικός απολογισμός 2013 (Μάιος 2012 – Ιανουάριος 2014)
β) Οικονομικός απολογισμός 2013 (Μάιος 2012 – Ιανουάριος 2014)
γ) Έγκριση διοικητικού απολογισμού 2013
δ) Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2013
2. Έγκριση προϋπολογισμού 2014
3. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ συν. Μούζιο Παναγιώτη.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να διευκολύνουν τους
συναδέλφους ώστε να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.
για το Δ.Σ.