Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

14/11/12Αρ.Πρωτ.: Οικ. 66

Θεσσαλονίκη  12/11/2012

Προς:
Κοιν.:

1.    κ. Δ. Σαραμάντο
Δήμαρχο Ωραιοκάστρου
2.    κ. Κ. Δούμπαλα
Πρόεδρο Δ.Σ. Δήμου Ωραιοκάστρου
3. Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων 
    Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης
    (Πλην Δήμου Θεσσαλονίκης)

1.    Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. & site
2.    ΤΕΕ/ΤΚΜ & ΤεχνογράφημαΘέμα: Παρατηρήσεις επί του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του
           Δήμου Ωραιοκάστρου.

Μετά από μελέτη του προτεινόμενου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ωραιοκάστρου διαπιστώσαμε κάποιες αστοχίες στο άρθρο 26, στο οποίο καθορίζονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες μεταξύ των οποίων θα επιλέγονται οι Προϊστάμενοι Δ/νσεων και Τμημάτων του Δήμου.

Στο άρθρο αυτό, προβλέπεται η τοποθέτηση υπαλλήλων σε θέσεις Προϊστάμενων Δ/νσεων και Τμημάτων, χωρίς να ληφθεί υπόψη το προβάδισμα κατηγοριών. Συγκεκριμένα υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τ.Ε τοποθετούνται ισότιμα με υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, αντί του ορθού: υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τ.Ε να μπορούν να τοποθετούνται σε θέσεις Προϊσταμένων «ελλείψει» ανώτερων κατηγοριών.

Άλλωστε αυτό προβλέπεται από τα άρθρα 87,88,89 και 99 του Ν.3584/2007  «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», τη σχετική νομολογία αλλά και από την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ. 15725/18-6-2007 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΣΔΔΑ κ. Ανδρονόπουλου, όπου αναφέρεται ότι «δεν είναι επιτρεπτό να συντρέχουν για την ίδια θέση προϊσταμένου υπάλληλοι διαφόρων κατηγοριών επί ίσοις όροις».  Ειδικότερα δε, για την ειδικότητα των Π.Ε. Μηχανικών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 678/2005 απόφαση του ΣτΕ, το γνωστικό αντικείμενο των Μηχανικών Π.Ε. διαφέρει κατά πολύ του αντίστοιχου των Μηχανικών Τ.Ε. και «δεν μπορεί να γίνει λόγος για εξομοίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών Α.Ε.Ι.». Συνεπώς δεν μπορεί και να υπάρξει εξομοίωση ως προς τις δυνατότητες κατάληψης θέσεις ευθύνης από τις δύο αυτές κατηγορίες.

Εκτός όμως από το νομότυπο του θέματος, είναι τουλάχιστον αντιδεοντολογικό ο νέος Ο.Ε.Υ. να μην προβλέπει ως προϊσταμένους Τμημάτων και Δ/νσεων αποκλειστικά και μόνο υπαλλήλους με υψηλά τυπικά προσόντα, ισοπεδώνοντας τις κατηγορίες Π.Ε και Τ.Ε.
Καθώς η ανταγωνιστικότητα της δημόσιας διοίκησης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την τεχνολογική της καινοτομία, ο Διπλωματούχος μηχανικός, ως εξ’ αντικειμένου βασικός φορέας αυτής της καινοτομίας, μπορεί και πρέπει να συμμετέχει. Ως εκ τούτου, είναι προφανώς αντισυνταγματικό να στερείται η δυνατότητα σε επιστημονικό προσωπικό να καταλάβει θέσεις ευθύνης που σαφώς δικαιούται, λόγω επιπέδου σπουδών και γνωστικού αντικειμένου.

Σας καλούμε λοιπόν, στα πλαίσια της ευνομίας και δεοντολογίας που αρμόζει στις πράξεις της Διοίκησης, να αναμορφώσετε το άρθρο 26 του προτεινόμενου Ο.Ε.Υ του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ωραιοκάστρου, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις ενός σύγχρονου δημόσιου φορέα, πολύ περισσότερο μάλιστα στην σημερινή κρίσιμη για την χώρα συγκυρία, που απαιτεί όλοι μας να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις με λογική, σύνεση και αξιοκρατία.Για το Δ.Σ.
 Η Πλειοψηφούσα ΣύμβουλοςΛένα Φουντουλίδου
Αγρον. - Τοπογράφος Μηχανικός