Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

2/4/19

Προβάδισμα κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr             
                                                                                                                                         
  Αθήνα,    2-4-2019
Αρ. Πρωτ. : 7757

                  Προς  :   Δήμαρχο Ξυλοκάστρου, κ. Ανδρικόπουλο Ηλ.

                            Κοιν.: 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίων
           Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας

                                    2. Υπ. Εσωτερικών
                                  Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
                                    3. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
                                    4. ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

Θέμα :   Προβάδισμα κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις   
    ευθύνης του Δήμου Ξυλοκάστρου.

          Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με ζήτημα του Οργανισμού  Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξυλοκάστρου.
Όπως θα γνωρίζετε υφίστανται μια σειρά από διατάξεις, αποφάσεις και Εγκύκλιοι που ρυθμίζουν σχετικά το θέμα:
Α. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 99 του Ν.3584/2007: «Το προβάδισμα μεταξύ των Υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ»
            Β. Όπως αναφέρεται στο υπ. αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-6-2018 έγγραφο του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα πρέπει οι φορείς « α) να μην αξιοποιούν την εξαιρετική διατύπωση του άρθρου 97 περ. δ΄ του Υ.Κ (το οποίο έχει το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο με το προαναφερθέν άρθρο 99 περ. δ΄του ν. 3584/2007) αδιακρίτως σε όλες τις περιπτώσεις θέσεων ευθύνης δηλ. να περιορίζονται σε όσες περιπτώσεις μπορεί να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της  και  β) να προκύπτει η σχετική τεκμηρίωση είτε από το σώμα  της πράξης, είτε από τα στοιχεία του φακέλου, ώστε να διασφαλίζεται ότι η εξαίρεση που υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 περ. δ΄του Υ.Κ δεν οδηγεί σε αδιάκριτη κατάργηση του προβαδίσματος των κατηγοριών…….».
Σύμφωνα με το ανωτέρω από 18-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αφορά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης αναφέρεται το προβάδισμα των κατηγοριών ΠΕ έναντι ΤΕ και όχι η αδιάκριτη επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ). Η σαφήνεια με την οποία έχει διατυπωθεί η ως άνω διάταξη, το δίχως άλλο δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με την αληθινή βούληση του νομοθέτη, η οποία δεν είναι άλλη από την πρόθεση του να αναγνωρίσει σαφές προβάδισμα στους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ έναντι αυτών της κατηγορίας ΤΕ, που με τη σειρά τους προηγούνται σε σχέση με τους υπαλλήλους ΔΕ κ.ο.κ. Η αξιοποίηση της διατύπωσης του άρθρου 97 περ. δ του Υ.Κ. δύναται να περιορίζεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν τεκμηρίωσης, η αναγκαιότητα της οποίας να προκύπτει από το σώμα της πράξης ή τα στοιχεία του φακέλου.  
Γ. Στο υπ.αρ 26109/5-6-2018 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα «Προβάδισμα κατηγοριών – προϊστάμενοι οργανικών μονάδων» αναφέρεται ότι μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ενδεικτικά αναφέρονται 2816/2017 , 2817/2017) με τις οποίες ακυρώθηκαν διατάξεις  Ο.Ε.Υ.  Περιφερειών που προέβλεπαν την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων στις οικείες οργανικές μονάδες καταργώντας αδιακρίτως το προβάδισμα των κατηγοριών, καλούνται οι φορείς όπως άμεσα προχωρήσουν στις αναγκαίες προσαρμογές των διατάξεων των Οργανισμών τους, σύμφωνα με τα κριθέντα στις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις.

Με την αριθ. 32/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου τροποποιείται ο  ισχύων Οργανισμός  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του Δήμου (ΦΕΚ 775/22-3-2016, τ. Β΄ και  ΦΕΚ  1176 /2-4-2018, τ. Β΄).
Όμως, στον ψηφισθέντα με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. Ο.Ε.Υ. γίνεται καταφανής καταστρατήγηση τόσο του άρθρου 99 του Ν.3584/2007, σχετικά με το «Προβάδισμα των κατηγοριών», όσο και των διαλαμβανόμενων στο με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/ 2412/οικ.2195/18-6-2018 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς επίσης και των προαναφερθέντων αποφάσεων του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Συγκεκριμένα, παρατηρείται στο Μέρος 5 (άρθρο 20) που επιγράφεται «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών» το γεγονός της εξομοίωσης των κλάδων σχετικά με την Επιλογή  Προϊσταμένων, σχεδόν σε όλες τις οργανικές μονάδες του Ο.Ε.Υ και όχι κατ΄ εξαίρεση σε ορισμένες, με αποτέλεσμα την αδιάκριτη κατάργηση του προβαδίσματος των κατηγοριών. Η δε δήθεν «τεκμηρίωση» για την εξομοίωση των κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ σε πολλές οργανικές μονάδες του Ο.Ε.Υ. και τη συνακόλουθη κατάργηση του προβαδίσματος, ακολουθεί το ίδιο μοτίβο, προτάσσοντας την εμπειρία των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων (!) κι όχι τους κλάδους των ανηκόντων σε αυτές.
Ακραία μάλιστα περίπτωση είναι ότι σε τμήμα που υπηρετεί μόνο μηχανικός ΠΕ (Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού) αναφέρεται πως «Τα γνωστικά αντικείμενα των περιγραφόμενων ειδικοτήτων καλύπτουν τις αρμοδιότητες του τμήματος επαρκώς (και ίσως επαρκέστερα) μπορούν να διεκπεραιώνονται από υπαλλήλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, καθώς το αντικείμενο είναι κατά κύριο λόγο τεχνικόΟ συντάκτης του Ο.Ε.Υ. προφανώς εκ παραδρομής ή ίσως εσκεμμένα του «διαφεύγει», ότι και οι Διπλωματούχοι από το Πολυτεχνείο, μπορούν να ασχοληθούν με «αντικείμενο τεχνικό». Επίσης, οι διπλωματούχοι Μηχανικοί είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και σύμφωνα με το πρόσφατο ΠΔ99/2018 έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες της ειδικότητας τους.
Εκτιμούμε, ότι ο ψηφισθείς με την αριθ. 32/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ο.Ε.Υ. έχει ως μοναδικό σκοπό την εσαεί παραμονή των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης (ως επί το πλείστον κλάδου ΔΕ & ΤΕ) και όχι τη βέλτιστη αξιοποίηση των υπηρετούντων σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλων, ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκουν. Όπως έχουμε ενημερωθεί σε προηγούμενη απόπειρα τροποποίησης του Ο.Ε.Υ του Δήμου, με την αριθ. 290/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απεστάλη στο Δήμο το με αριθ. πρ. 18123/24-9-2018 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης, με το οποίο δεν εγκρίθηκε η προτεινόμενη τροποποίηση λόγω μη εφαρμογής των διαλαμβανόμενων στο αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-6-2018 έγγραφο του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Παρόλα αυτά, ο ψηφισθείς με την αριθ. 32/2019 απόφαση του Δ.Σ. ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση, της μη προσαρμογής στις κείμενες διατάξεις, έγγραφα και αποφάσεις ΣτΕ.
Ειδικότερα για τον κλάδο των ΠΕ Μηχανικών, καθώς γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αιτούμενη τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 46 του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης για την έρευνα και άλλες διατάξεις», σας αναφέρουμε ότι αφενός δεν μπορεί να εξομοιωθεί ένας πενταετής κύκλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) με κύκλο σπουδών 3,5 ετών και αφετέρου γνωρίζετε ότι στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης μια σειρά διαδικασιών προβλέπουν απαραιτήτως τη συμμετοχή υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, γεγονός που δεν υφίσταται με άλλες κατηγορίες υπαλλήλων, (επιτροπές, μελέτες - επιβλέψεις, Μητρώα κ.λ.π., συγκεκριμένα στο μητρώο ΜΗ.Μ.Ε.Δ., την προεδρία στις επιτροπές διαγωνισμών έργων στελεχώνουν μόνο ΠΕ).
Θέτουμε σε εσάς τους ανωτέρω προβληματισμούς μας και ευελπιστούμε πραγματικά στην κατάρτιση ενός σύγχρονου, δυναμικού και ευέλικτου  Ο.Ε.Υ του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, σύμφωνα πάντα με τις κείμενες διατάξεις,  με πρωταρχικό στόχο την αποδοτικότερη οργάνωση και λειτουργία όλων  των Υπηρεσιών του. Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

http://www.emdydas.gr/news-po/2366-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BE%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85.html