Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

2/5/16

Ενημέρωση για εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κατατεθέντος σ/ν για το ασφαλιστικό, η αναγνώριση των πλασματικών χρόνων ασφάλισης  για τους οποίους προβλέπεται καταβολή εισφοράς, θα γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς.
Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης προσαυξανόμενων κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%.
Αναγνωρίσεις χρόνων, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται στον ΕΦΚΑ μέχρι την ολοκλήρωσή τους, βάσει των διατάξεων που ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
Σήμερα, πριν την ψήφιση του σ/ν, στην ιστοσελίδα του ΤΣΕΜΕ (http://www.tsmede.gr/Default.aspx?TabId=271 ) δίνονται τα εξής στοιχεία:
Αναγνώριση Χρόνων για Προσαύξηση της Σύνταξης
Σύμφωνα με τις εγκυκλίους Φ.80000/οικ.22458/1664/2-9-2010 και  Φ.80000/οικ.9240/ 597-11/08/2011, η ισχύς των διατάξεων της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010(ΦΕΚ 115Α/15.07.2010) και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/05.08.2011) για αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης, αρχίζει  την 01.01.2011 και αφορά τους ασφαλισμένους που συγκεντρώνουν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατ’ αποκλειστικότητα από 01.01.2011 και εφεξής και
β) έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης (προκειμένου να συνυπολογιστεί ο χρόνος αναγνώρισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος).
Ο χρόνος αυτός καθορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο:
α) σε τέσσερα (4) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2011,
β) σε πέντε (5) έτη για όσους  θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2012,
γ) σε έξι (6) έτη για όσους  θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2013 και
δ) σε επτά (7) έτη για όσους  θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01.01.2014 και εφεξής.
Ως προς το είδος των αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης είναι δυνατή (σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.2084/1992, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.18, του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 και όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν.3996/2011):
α) η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας
Επισημαίνουμε ότι ο χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας δε συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος διπλοσυνταξιούχου δηλαδή συνταξιούχου και από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης(πλην του Δημοσίου) παρά μόνο για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης)
β) η αναγνώριση του χρόνου σπουδών
γ) η αναγνώριση του χρόνου που μεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου και μέχρι την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και
δ) η προσμέτρηση του πλασματικού χρόνου παιδιών (σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 141 του Ν.3655/2008 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, του Ν.3996/2011).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο δικαιούμενος ανώτατος χρόνος αναγνώρισης των τεσσάρων (4) ετών για το 2011, πέντε (5) ετών για το 2012 κλπ. μειώνεται για όσο χρόνο έχει γίνει αναγνώριση στο φορέα μας ή σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο.
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους του οποίου επιθυμεί ο ασφαλισμένος να κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης (συμπλήρωση 35ετίας) και πριν την παύση επαγγέλματος.
Το έτος συμπλήρωσης της 35ετίας καθορίζει και τα απαιτούμενα έτη συνταξιοδότησης:
δηλ.  35ετία το 2011 → απαιτούμενα έτη για συνταξιοδότηση 36
       35ετία το 2012 → απαιτούμενα έτη για συνταξιοδότηση 37
       35ετία το 2013 → απαιτούμενα έτη για συνταξιοδότηση 38
       35ετία το 2014 → απαιτούμενα έτη για συνταξιοδότηση 39
       35ετία το 2015 → απαιτούμενα έτη για συνταξιοδότηση 40

Η εισφορά για την εξαγορά ορίζεται (σημερινό ασφάλιστρο):
1.για την Κύρια Σύνταξη :167,85 ευρώ και
2.για την Ειδική Προσαύξηση : 100,71 ευρώ
Έχοντας ως δεδομένα τα παραπάνω, προκύπτει ότι εφόσον το σ/ν για το ασφαλιστικό ψηφιστεί ως έχει, η δαπάνη για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων θα αυξηθεί (τριπλασιαστεί τουλάχιστον) λόγω του γεγονότος ότι ο ασφαλισμένος θα πληρώνει εισφορές ασφαλισμένου+εργοδότη (ποσοστό 20% σήμερα), με βάση υπολογισμού επί των αποδοχών (μικτών) του ασφαλισμένου κατά το μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Δηλ. για μικτό μισθό της τάξης των 1500 ευρώ, η εξαγορά υπολογίζεται 300 ευρώ μηνιαίως, για μικτό μισθό 2000 ευρώ, η εξαγορά υπολογίζεται 400 ευρώ μηνιαίως κλπ.
Πιθανολογείται ότι λόγω του εδαφίου περί «…αναγνωρίσεις χρόνων, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται στον ΕΦΚΑ μέχρι την ολοκλήρωσή τους, βάσει των διατάξεων που ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού», στο άρθρο 15 του σ/ω, η εξαγορά θα γίνει με τα ασφάλιστρα που δίδονται παραπάνω στη σελίδα του ΤΣΜΕΜΕ, δηλ. με 167,85 ευρώ μηνιαίως.
Με δεδομένο ότι καταργείται η Ειδική Προσαύξηση, οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για την εξαγορά πλασματικών ετών για την Κύρια Σύνταξη του ΤΣΜΕΔΕ, πρέπει να μελετήσουν τα στοιχεία αυτά. Καθώς πρόκειται για μια προσωπική απόφαση του καθενός, βασισμένη σε ενδείξεις και στον οικογενειακό και επαγγελματικό προγραμματισμό του καθενός, εφόσον κρίνουν ότι είναι προς το συμφέρον τους, θα πρέπει να ενεργήσουν άμεσα με αίτησή τους προς το ΤΣΜΕΔΕ, πριν από την ψήφιση του σ/ν για να κατοχυρώσουν τις σημερινές εισφορές.