Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

17/3/16

Αποτελέσματα εκλογών 16-03-2016

  ΠΑΡΑΤΑΞΗ Ψ Η Φ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Α
ΑΡ. ΟΛΟΓΡΑΦΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΨΗΦΙΣΑΝ 284 διακόσιοι ογδόντα τέσσερις
ΑΚΥΡΑ 4 τέσσερις
ΛΕΥΚΑ 2 δύο
ΕΓΚΥΡΑ 278 διακόσιοι εβδομήντα οκτώ
ΑΣΜΗ  144 εκατό σαράντα τέσσερις
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 72 εβδομήντα δύο
ΔΚΜ 49 σαράντα εννέα
ΔΕΜ 13 δέκα τρεις
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΨΗΦΙΣΑΝ 284 διακόσιοι ογδόντα τέσσερις
ΑΚΥΡΑ 13 δέκα τρεις
ΛΕΥΚΑ 70 εβδομήντα 
ΕΓΚΥΡΑ 84 ογδόντα τέσσερις
ΑΣΜΗ  110 εκατό δέκα 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 0 ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
ΔΚΜ 91 εννενήντα ένα
ΔΕΜ 0 ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΨΗΦΙΣΑΝ 284 διακόσιοι ογδόντα τέσσερις
ΑΚΥΡΑ 8 οκτώ
ΛΕΥΚΑ 4 τέσσερις
ΕΓΚΥΡΑ 272 διακόσιοι εβδομήντα δύο
ΑΣΜΗ  142 εκατό σαράντα δύο
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 73 εβδομήντα τρεις
ΔΚΜ 41 σαράντα ένα
ΔΕΜ 16 δέκα έξι