Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

13/5/14

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Τα παραδείγματα ατελείωτα:
Κάνεις τη δουλειά σου;Είσαι υπόλογος!

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου κάλεσε σε απολογία μηχανικό για πειθαρχικό παράπτωμα με βάση το “αμφιλεγόμενο” πειθαρχικό δίκαιο του Ν.4057/12. Η κατηγορία αφορά την αποστολή εκθέσεων απόψεων-εισηγήσεις, που είχαν ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή εξέτασης ενστάσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) σχετικά με αυθαίρετη κατασκευή! Η διαδικασία αυτή είχε επανειλημμένα ακολουθηθεί στο παρελθόν, ήταν σε γνώση της υπηρεσίας και μάλιστα με την έγγραφη άδεια του προϊσταμένου, αφού σύμφωνα με αριθμό εγγράφων του: “οι υπάλληλοι που θα παρίστανται στις συνεδριάσεις μπορούν να καταθέτουν γραπτές εκθέσεις με αποκλειστικά δική τους ευθύνη ενώ τα έγγραφά τους δεν θα συντάσσονται κατά τη μορφή δημοσίου εγγράφου”. Οι υπάλληλοι ακολούθησαν την οδηγία, παρόλο που προκύπτει θέμα ως προς το με ποιόν άλλο τρόπο θα μπορούσαν οι υπάλληλοι να καταθέσουν τις απόψεις τους αφού φυσικά δεν είναι ιδιώτες.
Τις εκθέσεις απόψεων-εισηγήσεις αυτές, το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Ε.Χ. τις λάμβανε υπόψη κατά την εκδίκαση των ενστάσεων αν και η Υπηρεσία Δόμησης σε έγγραφο άρνησης χορήγησης των εγγράφων αυτών προς πολίτη, τις περιγράφει ως μη δημόσια-διοικητικά έγγραφα και για το λόγο αυτό δεν χορηγεί αντίγραφά τους.
Υπάρχει βέβαια και το οξύμωρο, καθώς στην κλήση σε απολογία της συναδέλφου μηχανικού, αναφέρεται ότι η υπηρεσία αρνήθηκε τη χορήγηση των αντιγράφων τους διότι δεν γνώριζε την ύπαρξη τους! Επιπλέον, ενώ όλα αυτά είναι σε γνώση της υπηρεσίας από τον Αύγουστο του 2013, η πειθαρχική διαδικασία κινήθηκε 9 μήνες αργότερα.
Άλλωστε και ο Διευθυντής της Δ/νσης Πολεοδομίας Δήμου Πολυγύρου και πειθαρχικός προϊστάμενος της υπαλλήλου με έγγραφο του, διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος ενήργησε ως όφειλε σύμφωνα με τον Ν.2690/99 “Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας”  συντάσσοντας και καταθέτοντας στο ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. τα δύο (2) έγγραφά της .
Αδυνατούμε λοιπόν να κατανοήσουμε τη συγκεκριμένη κλήση σε απολογία και δυστυχώς επιβεβαιώνονται οι φόβοι μας ότι αντί να εντοπιστούν οι πραγματικοί επίορκοι καταδιώκονται υπάλληλοι που προσπαθούν να κάνουν ευσυνείδητα τη δουλειά τους.

για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας
Κική Αραβίδου
Ο Πρόεδρος
ιωάννης τσιωνᾶς