Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

10/5/21

ΤΕΤΑΡΤΗ Διαδικτυακό Σεμινάριο για την «Ανάθεση – Εκτέλεση – Επίβλεψη Δημοσίων Έργων με τον Ν. 4412/2016» (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021)

Τετάρτη 12 Μαίου στις 10:30πμ, θα έχει 3ωρη διάρκεια, θα αφορά στις Ενότητες 1 έως και 3 και θα είναι σε ζωντανή ροή στο κανάλι της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στο Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCf8UVdeFTBsUFlnv_KgFFvw).

https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/5.5.2021_seminario_dim_erga_n4782_8475.pdf