Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

25/4/14

Μη χορήγηση γονικής άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού
Αρ.Πρωτ.: Οικ. 8

Θεσσαλονίκη 11 /4/2014


Προς:


  κ. Χρήστο Αστ. Πάχτα
Δήμαρχο Αριστοτέλη
Fax: 2377350000


Κοιν.:
       1.  κ.Κυριάκο Μητσοτάκη
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
                        email: ypourgos@ydmed.gov.gr
        Fax: 2103641048
        2. κ.Γιάννη Μιχελάκη
           Υπουργό  Εσωτερικών
                      Fax: 2131364401
  3. ΤΕΕ & Τεχνογράφημα
  4. Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. & site
        5.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.  Κ.Μ. blog
        6.κ.Παπαγεωργίου Μαρία
          

ΘΕΜΑ: Μη χορήγηση γονικής άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού.

Η συνάδελφος αρχιτέκτων μηχανικός και μέλος της Ένωσης μας κ. Παπαγεωργίου Μαρία , υπάλληλος Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη έχει επανειλημμένως αιτηθεί γονική άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού, η οποία, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των  άρθρων 58 παρ.2 και 60 παρ.1 του Ν.  3584/07, όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ.5 τουΝ.4147/13, χορηγείται υποχρεωτικά χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού έως έξι (6) ετών.
Σε όλες τις αιτήσεις της συναδέλφου η απάντηση σας ήταν ότι η άδεια δεν είναι δυνατόν  να χορηγηθεί λόγω υπηρεσιακών αναγκών.
Κατανοούμε και γνωρίζουμε την έλλειψη προσωπικού και ειδικότερα μηχανικών στις Υπηρεσίες, όμως το γεγονός αυτό είναι   ανεξάρτητο με την εκ του νόμου υποχρέωση χορήγησης της άδειας στη συνάδελφο, η οποία ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον νόμο. Άλλωστε το πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών είναι γενικότερο και πανελλαδικό μετά τις διαθεσιμότητες, απολύσεις, εφεδρείες, την πληθώρα των συνταξιοδοτήσεων αλλά και το πάγωμα των προσλήψεων, που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια στις δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς να προκύπτει από πουθενά ότι πρόκειται να αντιμετωπιστεί.
Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε να χορηγήσετε άμεσα στην κ. Παπαγεωργίου Μαρία ,υπάλληλο του Δήμου Αριστοτέλη γονική άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού όπως αυτή προβλέπεται  από τις κείμενες διατάξεις ,λόγω δέσμιας αρμοδιότητας από τις κείμενες διατάξεις .

Για το Δ.Σ.
Η Γεν. ΓραμματέαςΚική Αραβίδου
Ο ΠρόεδροςΙωάννης Τσιωνάς