Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

16/9/11

Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης στο Διοικητήριο Έδεσσας.


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 74

Θεσσαλονίκη 16/09/2011

Προς:

Κοιν.:

1.    κ. Διονύσιο Ψωμιάδη
Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
2.    κ.Θεοδωρίδη Θεόδωρο Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας

Όπως πίνακας αποδεκτώνΘΕΜΑ: Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης στο Διοικητήριο Έδεσσας.


Ήρθε σε γνώση της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Κ.Μ. ότι έχει γίνει εγκατάσταση συστήματος οπτικής καταγραφής  (βιντεοσκόπηση με κάμερες) σε σημεία εισόδου και εξόδου του κτιρίου από τις 18 Ιουλίου 2011 στο Διοικητήριο της Έδεσσας, όπου εργάζονται και μέλη μας.

Επειδή η νομοθεσία που διέπει την εγκατάσταση και λειτουργία σε δημόσιους χώρους συστημάτων που επιτρέπουν την καταγραφή και αποθήκευση δεδομένων προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και διαδικασίες σας εκφράζουμε τις σοβαρότατες επιφυλάξεις μας για τη σκοπιμότητα και τη νομιμότητα αυτής της ενέργειας.
Συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν.3917/11, «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις»:
«Η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους, εφόσον συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιτρέπεται μόνο για: α) τη διαφύλαξη της εθνικής άμυνας, β) την προστασία του πολιτεύματος και την αποτροπή εγκλημάτων προδοσίας της χώρας, γ) την αποτροπή και καταστολή εγκλημάτων που συνιστούν επιβουλή της δημόσιας τάξης, δ) την αποτροπή και καταστολή εγκλημάτων βίας, εμπορίας ναρκωτικών, κοινώς επικίνδυνων εγκλημάτων, εγκλημάτων κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών και εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, όταν με βάση πραγματικά στοιχεία συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι τελέσθηκαν ή πρόκειται να τελεσθούν τέτοιες πράξεις και ε) τη διαχείριση της κυκλοφορίας.»
Σύμφωνα με την παράγ. 2 του άρθρου 14 του Ν.3917/11
«Η εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων επιτήρησης σε δημόσιους χώρους γίνεται μόνο από κρατικές αρχές με τήρηση της αρχής της αναλογικότητας.»
Σύμφωνα με την παράγ. 5 του άρθρου 14 του Ν.3917/11
«Η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας από δημόσιες αρχές, ΟΤΑ, φυσικά ή νομικά πρόσωπα στους χώρους που διαχειρίζονται επιτρέπεται για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από την Α.Π.Δ.Π.Χ»
Στο Διοικητήριο στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου ΄Εδεσσας. Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι η απόφαση τοποθέτησης συσκευών παρακολούθησης από μία εκ των παραπάνω υπηρεσιών επηρεάζει τους υπαλλήλους όλων των υπολοίπων. Μας είναι άγνωστο εάν έχει παρθεί κάποια απόφαση Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου ή οποιουδήποτε άλλου συλλογικού οργάνου με βάση την οποία έγινε η εγκατάσταση. Αν έχει συναινέσει στην εγκατάσταση η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (σχετική η 1/2011 οδηγία). Δε γνωρίζουμε το σκοπό της καταγραφής, τη συνάφεια με το σκοπό αυτό, τη διάρκεια τήρησης των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.2472/97 «Προστασία του Άτομου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα». Επίσης είναι άγνωστες οι τυχόν επεξεργασίες που γίνονται πάνω σε αυτά και αν αυτές είναι σύμφωνες με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου και  δεν γνωρίζουμε ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Είναι δε σαφές ότι οι συγκεκριμένες κάμερες δεν τοποθετήθηκαν εκεί με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών, όπως απαιτούν οι ανωτέρω διατάξεις.
Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι δε στοιχειοθετείτε κανένας από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν.3917/11 για την εγκατάσταση του συστήματος, δε φαίνεται να ισχύει η αρχή της αναλογικότητας, όπως δε φαίνεται να τηρήθηκε καμία από τις προβλεπόμενες διαδικασίες και συνεπώς σε καμία περίπτωση το σύστημα δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. 

Για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας              H Πρόεδρος 
 
 
Λένα Φουντουλίδου          Κική ΑραβίδουΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. κ.Σώκο Θύμιο Γεν.Γραμματέα Αποκεντρ. Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
 2. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Fax 210 6475628
 3. κ.Μάρκο Μπόλαρη, Επικεφαλής Παράταξης «Κεντρική Μακεδονία: Μέτωπο Ανάπτυξης»
 4. κ.Κωνσταντινίδη Θεοδόση, Επικεφαλής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»
 5. κ.Ξηροτύρη Ασημίνα, Επικεφαλής Παράταξης  «Δημοκρατία-Οικολογία-Συμμετοχή»
 6. κ.Θεοδωρόπουλο Γιώργο, Επικεφαλής Παράταξης  «Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα»
 7. κ.Βελόπουλο Κυριάκο, Επικεφαλής Παράταξης «Καθαρά χέρια, Καθαρές ιδέες, Καθαρές λύσεις»
 8. κ.Τρεμόπουλο Μιχάλη, Επικεφαλής Παράταξης  «Οικολογία Αλληλεγγύη»
 9. κ.Κούτρα Γιάννη, Επικεφαλής Παράταξης  «Αντικαπιταλιστική Αριστερά-Ανταρσία σε κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ-Καλλικράτη»
 10. ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα
 11. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, Αρμός & site
 12. Ιστολόγιο ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ
 13. Πολεοδομία Δήμου Έδεσσας
 14. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Πέλλας
 15. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Πέλλας