Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

8/9/17

ΔΕΘ 2017


ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μανουσογιαννάκη 6, ΤΘ 50511 , Θεσσαλονίκη τηλ 2310-243271-2 fax 2310-243273 http://emdydaskm.blogspot.com, emdydas@otenet.gr, kmemdydas@gmail.com
    Θεσσαλονίκη,  08/09/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όλοι οι μηχανικοί του Δημοσίου
Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017 στις 18:00
στην καθιερωμένη πορεία των εργαζομένων λόγω ΔΕΘ
στο Άγαλμα του Βενιζέλου, Αριστοτέλους

για το Δ.Σ.28/8/17

Πρόγραμμα συλλογής δηλώσεων 6‰Θα ανακοινωθούν και επιπλέον τοποθεσίες εκτος Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση

Δικαιολογητικά για 6‰

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι η διανομή του πόρου 6‰ που προβλέπεται στο άρθρο 51§7θ του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147Α), θα διανεμηθεί με εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην Υ.Α. ΥΠΟΜΕΔΙ ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12-6-2017 (ΦΕΚ 2235Β). Για το σκοπό αυτό, για κάθε μέλος μας που επιθυμεί να συμπεριληφθεί στους καταλόγους δικαιούχων σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, η ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ, πρέπει να διαβιβάσει στην ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ τα εξής:
1. Απογραφικό Δελτίο Μέλους (επισυνάπτεται και έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ, με την επισήμανση «Σεπτέμβριος 2017» στον τίτλο).
2. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού (ή άλλη εκτύπωση μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής) με εμφανή τον αριθμό IBAN, όπου το όνομα του μέλους θα εμφανίζεται ως ο πρώτος ή ο μοναδικός δικαιούχος του λογαριασμού.
3. Πρόσφατη βεβαίωση υπηρεσίας (όχι άνω του τριμήνου πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών), στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά, και όχι αποκλειστικά, τα παρακάτω:
 Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
 Κλάδος και Ειδικότητα
 Εργασιακή σχέση (μόνιμος υπάλληλος ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε οργανική ή προσωποπαγή θέση)
 Ημερομηνία πρόσληψης (ή μετάταξης) στο Δημόσιο σε ειδικότητα ΠΕ Μηχανικού
 Εάν βρίσκεται εν υπηρεσία ή σε ειδικό καθεστώς όπως σε αργία, σε άδεια άνευ αποδοχών, σε απόσπαση κτλ.
4. Τεκμηρίωση ταμειακής ενημερότητας ως μέλους της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ για την περίοδο από το 2012 ή τυχόν μεταγενέστερη εγγραφή τους μέχρι και το τέλος του 2017. Η ταμειακή ενημερότητα των μελών τεκμηριώνεται κατά περίπτωση από το σύνολο των αποδείξεων κατάθεσης και των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας, τα οποία υποδεικνύουν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η συνδρομή παρακρατείται από τη μισθοδοσία του υπαλλήλου. Οπότε,
 για την περίοδο που δεν υπάρχει παρακράτηση μέσω μισθοδοσίας απαιτούνται αποδεικτικά κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό ή απόδειξη κατάθεσης στον/στην Ταμία της ΕΜΔΥΔΑΣ
 για την περίοδο που υπάρχει παρακράτηση μέσω μισθοδοσίας απαιτούνται βεβαιώσεις αποδοχών από τις οποίες να προκύπτει η παρακράτηση υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ
H κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας (Π.Ο.). Τα δικαιολογητικά, που μπορούν να υποβάλλονται είτε ατομικά, είτε ομαδικά θα ελέγχονται επί τόπου. Εάν τα έντυπα είναι ελλιπή, θα επιστρέφονται στον παραδίδοντα για επανυποβολή.
Ειδικά σε ό,τι αφορά την ταμειακή ενημερότητα των μελών αναφέρεται ότι:
1. Όσοι οφείλουν εισφορές για το διάστημα 2012 έως σήμερα (σύνολο οφειλής 6 x 30 = 180 €), θα θεωρηθούν ταμειακά ενήμεροι για όλο το παραπάνω διάστημα καταβάλλοντας το ποσό των 50 €.
2. Όσοι τακτοποιήθηκαν οικονομικά έως και το έτος 2015, προσερχόμενοι στις εκλογές του 2016 (σύνολο οφειλής 2 x 30 = 60 €), θα θεωρηθούν ταμειακά ενήμεροι για όλο το παραπάνω διάστημα καταβάλλοντας το ποσό των 40 €.
3. Όσοι είναι τακτοποιημένοι έως και το 2016, θα θεωρηθούν ταμειακά ενήμεροι για όλο το παραπάνω διάστημα με το ποσό των 30 € για το έτος 2017.
4. Όσοι καταβάλλουν τη συνδρομή τους μέσω μισθοδοσίας, δεν χρειάζεται να τεκμηριώσουν εκ των προτέρων της εξόφληση των υπόλοιπων μηνών ως το τέλος του έτους.

27/7/17

Συνδρομές παρελθόντων ετών

Με αφορμή πολλά ηλεκτρονικά μηνύματα και τηλέφωνα σχετικά με οφειλές παρελθόντων ετών σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ ισχύουν τα παρακάτω:
Όσοι οφείλουν εισφορές για το διάστημα 2012 έως σήμερα (σύνολο όφειλής 180 €) θα θεωρηθούν ταμειακά ενήμεροι καταβάλλοντας το ποσό των 50 €.
Όσοι τακτοποιήθηκαν οικονομικά έως και το έτος 2015 στις εκλογές του 2016 (σύνολο οφειλής 60 €) θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 40 €.
Όσοι είναι τακτοποιημένοι έως και το 2016 θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 30€ για το έτος 2017.
Η καταβολή των παραπάνω συνδρομών μπορεί να γίνεται άμεσα με χρήση της παρακράτησης μέσω μισθοδοσίας ή απευθείας κατάθεση στην Τράπεζα.
Για προσωπική ενημέρωση αποστολή email στο kmemdydas@gmail.com

4/7/17

Ενημέρωση για το 6‰Μετά από πολύμηνη αναμονή από την ημερομηνία της νομοθέτησης του πόρου εκδόθηκε η σχετική υπουργική απόφαση του ΥΠΟΜΕΔΙ.

Σε όλο αυτό το διάστημα υπήρξαν συνεχείς προσπάθειες της ΕΜΔΥΔΑΣ, με το κύριο βάρος να πέφτει στο Προεδρείο και το ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για την θετική αυτή κατάληξη, Θετική επίσης ήταν και η συμβολή του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη μετά από ενημερωτική συνάντηση με το προεδρείο της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ τον Απρίλιο.


Σας ενημερώνουμε ότι θα λάβετε αναλυτικές οδηγίες για την αποστολή στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου κα του ΙΒΑΝ, τις αμέσως επομενες μέρες.

Προς το παρόν δεν είναι απαραίτητο να αποστέλνετε στοιχεία ώστε να τακτοποιηθείτε με μία μόνο αποστολή στοιχείων και να διευκολύνετε τη διαχείριση των στοιχείων σας.

27/4/17

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρ.Πρωτ.: Οικ. 25 Θεσσαλονίκη 24/04/2017


Προς: 1. Υπηρεσίες που υπηρετούν μέλη μας
   2. ΤΕΕ/ΤΚΜ
Κοιν.: ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ & site
    ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ. blog


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Το Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών της Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ) καλεί τα μέλη της Ένωσης σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 στις 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων 1ος όροφος της τέως 3ης ΠΥΔΕ, Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη.


Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία (άρθρο 8 του καταστατικού), θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών, χωρίς νέα πρόσκληση η


ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 10:30 π.μ.
στον 1ο  όροφο, στην αίθουσα συνελεύσεων του κτιρίου της τέως 3ης ΠΥΔΕ, Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ


1. α) Διοικητικός απολογισμός Μάιος 2016 – Απρίλιος 2017
β) Οικονομικός απολογισμός Μάιος 2016 – Απρίλιος 2017
γ) Έγκριση διοικητικού απολογισμού
δ) Έγκριση οικονομικού απολογισμού
2. Έγκριση προϋπολογισμού
3. Ενημέρωση από το Προεδρείο της Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ, τον αντιπρόεδρο Κ. Σάσσαλο και τον ΓΓ Δ. Πετρόπουλο, για τα τρέχοντα θέματα.


Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να διευκολύνουν τους συναδέλφους ώστε να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.


Η Γεν. Γραμματέας
signa_Kristina.png
Ο Πρόεδρος
signaIT.png
   Κριστίνα Μακνέα     ιωάννης τσιωνάς

25/4/17

Δείτε την ημερίδα για το ασφαλιστικό


Δείτε το βίντεο από την ημερίδα για το ασφαλιστικό που διοργανώθηκε από την ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ με ομιλητές τους Κ. Μακέδο και Π. Μούζιο στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 3/4/2017.

27/3/17

13/2/17

Πρόσκληση σε κοπή πίτας


Για καλή χρονιά και χαλαρή συναδελφική συζήτηση στο μπουφέ με ένα ποτήρι κρασί.


19/12/16

Υποβάθμιση του ρόλου των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων

Αρ. Πρωτ. Οικ 29 Θεσσαλονίκη, 14/12/2016


Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη
( Φαξ: 210 6969701, secmin@ypen.gr)
Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σωκράτη
Φάμελλο ( Φαξ 210 6969704, yper@ypen.gr )
Βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
κ. Νικήτα Φραγκισκάκη
(φαξ 2310422590, sg@damt.gov.gr )
Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
κ. Απόστολο Τζιτζικώστα
(φαξ 2313319752, rper@pkm.gov.gr )
Πρόεδρο ΠΕΔ ΚΜ κ. Λάζαρο Κυρίζογλου
(φαξ 2310-502170, ped_km@otenet.gr )
Πρόεδρο ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Πάρι Μπίλλια (φαξ 2310883161,
grproedrou-tkmm@central.tee.gr )
ΜΜΕ


Θέμα: Υποβάθμιση του ρόλου των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων μέσω του υπό ψήφιση νομοσχεδίου “Χωροταξικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη Ανάπτυξη”

Εν αναμονή της κατάθεσης στη Βουλή του σχεδίου νόμου με τίτλο “Χωροταξικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη Ανάπτυξη” με αντικείμενο το νέο πλαίσιο χωροταξικού, ρυθμιστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού διαπιστώνουμε ότι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης και των αποκεντρωμένων διοικήσεων παραμένει υποβαθμισμένος και μετά τη διαβούλευση που έληξε στις 18/11/2016. Αναμενόμενο αποτέλεσμα της συγκέντρωσης αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο είναι οι καθυστερήσεις των εγκρίσεων. Σημαντικότερο όμως είναι ότι οι περιφερειακές και τοπικές αυτοδιοικήσεις δεν έχουν ουσιαστική δυνατότητα να ορίζουν το χώρο αρμοδιότητας τους, παρά μόνο να παρέχουν “άποψη” εντός 2 μηνών. Στην περίπτωση που καθυστερήσουν η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς τη γνώμη τους.

Η άποψη της Ένωσης μας είναι ότι ο Εθνικός Σχεδιασμός πρέπει να γίνεται σε επίπεδο Υπουργείου, ο περιφερειακός σε επίπεδο Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το Υπουργείο να ελέγχει το τυπικό της διαδικασίας και την εναρμόνιση των σχεδίων με τον Εθνικό σχεδιασμό και των όμορων περιφερειών, ενώ ο Τοπικός σχεδιασμός πρέπει να γίνεται από τους δήμους με επίβλεψη για το τυπικό της διαδικασίας και την εναρμόνιση των σχεδίων με τον Περιφερειακό σχεδιασμό και το σχεδιασμό των όμορων δήμων.

Σε αυτά τα πλαίσια ο ιδιαίτερος ρόλος της Θεσσαλονίκης αναγνωρίζεται στο άρθρο 6§8 εδάφιο γ, όπου διατηρείται η πανομοιότυπη διατύπωση με τον Ν.4269/2014, δηλαδή η ενσωμάτωση στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κεντρικής Μακεδονίας των ισχυουσών (του 1985) κατευθύνσεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και μια γενικόλογη διατύπωση για τον μητροπολιτικό ρόλο της. Υπενθυμίζουμε εδώ την αναιτιολόγητη απόσυρση του Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης την ημέρα της συζήτησής του στη Βουλή μαζί με το Ρυθμιστικό της Αθήνας, τον Ιούλιο του 2014 από την τότε κυβέρνηση και μάλιστα εν αγνοία (!) του τότε υπουργού ο οποίος συμμετείχε σε διαβουλεύσεις για αυτό την ίδια την ημέρα της απόσυρσης.

Κανένα μοντέλο Μητροπολιτικής διακυβέρνησης δεν μπορεί να υφίσταται και να εφαρμοσθεί, χωρίς να διέπεται από το σχετικό Ρυθμιστικό Σχέδιο της περιοχής αναφοράς του. Η κατάσταση με τα χωροταξικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, συγκοινωνιακά, αναπτυξιακά σχέδια χωρίς ενιαίο συνολικό σχεδιασμό, καθιστά σχεδόν αδύνατη την διασφάλιση του Δημοσίου συμφέροντος με μόνες ωφελημένες τις ποικιλώνυμες επιμέρους επιδιώξεις. Απαιτείται λοιπόν από τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Εσωτερικών η αναγνώριση του ρόλου των περιφερειακών και τοπικών θεσμών διοίκησης, η επαναφορά του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και η ενίσχυση του φορέα εφαρμογής του, για την δρομολόγηση ενός μοντέλου Μητροπολιτικής διακυβέρνησης της περιοχής και την αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας διοίκησης.

για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας Κριστίνα Μακνέα
Ο Πρόεδρος ιωάννης τσιωνάς

7/12/16

ΑΠΕΡΓΙΑ 8-12-2016