Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

23/3/20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού


Δυνατότητα αναβολής Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, 20/3/2020
Άρθρο 60: "με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση."


Προσωρινή Αναστολή των κινητοποιήσεων μας λόγω Πανδημίας.

https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/18.3.2020_kinitopoiiseis_8134.pdf

3/3/20

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

Νόμος 4670/20 - Νέο Ασφαλιστικό 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4670
Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις. 


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ «e-Ε.Φ.Κ.Α.»


ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ e-Ε.Φ.Κ.Α.

18/2/20

Ενημέρωση από το ΔΗΜΟ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Οι μάχες δίνονται σε τοπικό επίπεδο. Η ΕΜΔΥΔΑΣ θα παρέμβει όταν ζητηθεί από τα μέλη της. Ο Δήμος Προποντίδας πρέπει να συμμορφωθεί με τη Νομοθεσία του 2017 (με τις ασφαλιστικές κρατήσεις των μηχανικών). Τα δε αναδρομικά, που λανθασμένα κρατήθηκαν από τις υπηρεσίες, ελπίζουμε να αποδοθούν από τις οικονομικές υπηρεσίες και όχι να ξαποστειλουν, τους ενδιαφερόμενους μηχσνικους να τα ζητήσουν μόνοι τους από το ΤΣΜΕΔΕ (όπως ακούγεται).