Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

17/1/19

Αποδεικτικά καταβολών του πόρου 6ο/οο, στο TaxisNet

http://www.emdydas.gr/news-po/2264-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85-6%E2%80%B0.html

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
                                                                                                      Αθήνα,  15/1/2019
Αρ. Πρωτ. : 7646                          
Προς:  Α’ βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών).

Θέμα :  Αποδεικτικά καταβολών του πόρου 6ο/οο

Συνάδελφοι
Ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (https://login.gsis.gr/sso/pages/login.jsp) και με χρήση των κωδικών μας του TaxisNet έχει αναρτηθεί στο μήνα Οκτώβρη του 2018 αποδεικτικό καταβολής του πόρου 6ο/οο για το πρώτο δίμηνο του 2018 και σταδιακά θα ανέβει και το επόμενο (για τα επόμενα 4 δίμηνα). Το αποδεικτικό έχει ως εξής και αποτυπώνει τις κρατήσεις που γίνονται στον πόρο.
Είδος
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ πληρ. 13 επομένου
Φορέας
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΦΜ Φορέα
090002260
Επώνυμο
Όνομα
ΑΦΜ
ΑΜΜ
ΑΜΚΑ
ΑΔΤ
Κατηγορία
Βαθμός-ΜΚ
Ασφαλισμένος
Τράπεζα
IBAN

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 9ου του 2018 από 01/09/2018 έως 30/09/2018
Μικτές αποδοχές
Λοιπές αποζημιώσεις
50,00
Σύνολο αποδοχών:
50,00
Κρατήσεις
Φόρος Αυτοτελής
10,00
Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου
0,30
Λοιπά τέλη χαρτοσήμου
1,50
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
11,09
Σύνολο κρατήσεων:
22,89

Ημερομηνία καταβολής 13-11-2018
27,11 €
Πληρωτέο ποσό
27,11 €

Για τις διαδικασίες καταβολής της 6ης δόσης του 2018 θα ενημερώσουμε με επόμενη ανακοίνωση, μιας και αυτές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.


Επιστολή για «Μητρώο Ανεξάρτητων Μηχανικών για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Στρατηγικών Επενδύσεων»

http://www.emdydas.gr/news-po/2257-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF.html

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
                                                                          Αθήνα, 11/1/2019
Αρ. Πρωτ. : 7637                       
Προς:   1. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης  κ.  Δραγασάκη Γ.
    2.  Γεν. Γραμματέα Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων
       κ. Λαμπριανίδη Λ.
Κοιν.:  1.  Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
   2. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
Θέμα :  Σχετικά με το «Μητρώο Ανεξάρτητων Μηχανικών για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Στρατηγικών Επενδύσεων»

Κύριε Υπουργέ
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως γνωρίζετε, αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα. Απευθυνόμαστε σε εσάς σε σχέση με το Νομοσχέδιο «Για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων» το οποίο έχει αναρτηθεί για διαβούλευση και αναμένεται η εισαγωγή του στη Βουλή. Όπως διαπιστώσαμε στο άρθρο 13, παράγραφος 4 αυτού προβλέπονται τα κάτωθι:
« Για την παρακολούθηση της υλοποίησης εκάστης εγκεκριμένης από τη Δ.Ε.Σ.Ε. επενδυτικής πρότασης ορίζεται από τον φορέα επένδυσης κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ανεξάρτητος μηχανικός από ειδικό μητρώο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καταρτίζεται το «Μητρώο Ανεξάρτητων Μηχανικών για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Στρατηγικών Επενδύσεων», το οποίο τηρείται από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και στελεχώνεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, η οποία αναρτάται διαδικτυακά στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση προβλέπεται η διαδικασία επιλογής του ανεξάρτητου μηχανικού, τα απαιτούμενα προσόντα και οι υποχρεώσεις αυτού, εξειδικεύεται ο τρόπος ανάθεσης των καθηκόντων του, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσής του από τη Διαχειριστική Αμοιβή που έχει καταβληθεί στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.»
Η κρίσιμη για το δημόσιο συμφέρον διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων οφείλει να αποτελεί αντικείμενο Δημοσίου Ελέγχου με αρμοδιότητα Δημοσίων Υπαλλήλων σε αυτό. Αποτελεί σφάλμα με απρόβλεπτες συνέπειες η εκχώρηση και αυτής της αρμοδιότητας του Δημοσίου σε μη ελεγχόμενους από τη Δημόσια Διοίκηση «Ανεξάρτητους Μηχανικούς». Η ίδια η πείρα, εγχώρια και διεθνής, από την πρακτική αυτή δείχνει ότι η ιδιωτικοποίηση του Δημόσιου Ελέγχου λειτουργεί αποκλειστικά σε βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος, του Περιβάλλοντος και της κοινωνίας και προς όφελος κερδοσκοπικών συμφερόντων.
Ο Δημόσιος Τομέας παρά την τεράστια υποστελέχωση –πολύ περισσότερο αν γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις- διαθέτει έμπειρους, καταρτισμένους και συνειδητούς Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς, οι οποίοι μπορούν να επιτελέσουν αποτελεσματικά τις διαδικασίες αυτές. Για το θέμα αυτό, καθώς και για άλλα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες σας και το εν λόγω Νομοσχέδιο, ζητάμε συνάντηση μαζί σας το συντομότερο δυνατόν. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

9/1/19

Σχετικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις συναδέλφων Μηχανικών Υπαλλήλων του ΕΦΕΤ


http://www.emdydas.gr/news-po/2254-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82-2.html


«Η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 (παρ. 1) του ν. 4354/2015 δεν αποτελεί σταθερή παράμετρο του ενιαίου μισθολογίου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελεί τμήμα των συντάξιμων αποδοχών. (Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017 Αριθμ. Πρωτ:2/24112/ΔΕΠ, “Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.”)»
Μονάχα για τους ΙΔΑΧ υπαλλήλους και βάσει ερμηνευτικού εγγράφου του Υπ. Εργασίας με αριθ. πρωτ. : Φ.10043 / οικ.14224 / 430/31-3-2017, «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016» ισχύει :
«Εάν όμως πρόκειται για μηχανικούς και υγειονομικούς που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 38 του ν.4387/2016.»