Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

9/12/19

Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε έγγραφό μας για την αναγνώριση Προϋπηρεσίας συναδέλφων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.:  8001                                                Αθήνα,  9-12-2019
                           
                                        Προς:        Α’ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
                                                (για ενημέρωση των συναδέλφων)

Θέμα:  Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε έγγραφο μας για την αναγνώριση Προϋπηρεσίας συναδέλφων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Συνάδελφοι/σες αναρτούμε την απάντηση της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών στο από 19/5/2019 έγγραφο μας με το οποίο αναφέραμε ότι: «Θεωρούμε αυτονόητο ότι εφόσον η Προϋπηρεσία αυτή έχει παρασχεθεί από τους συναδέλφους σε Δημόσιους Φορείς (δηλαδή  Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α' του ν. 3429/2005) αυτή και πρέπει να αναγνωρισθεί πλήρως, μισθολογικά και βαθμολογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4354/15.».
Η απάντηση του Υπουργείου -αποδεχόμενη την ουσία του σκεπτικού μας- όμως είναι ότι : «Ειδικότερα για την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, η Υπηρεσία μας έχει υποβάλλει σχετικό ερώτημα στο ΝΣΚ το οποίο εκκρεμεί μέχρι σήμερα.»
Θα ενημερώσουμε σχετικά για οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρξει.