Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

6/11/19

Ενημέρωση για το αποθεματικό του πόρου 6ο/οο

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
                                                                                                      Αθήνα,  6/11/2019
Αρ. Πρωτ. : 7961                          
Προς:  Α’ βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών).

Θέμα :  Ενημέρωση για το αποθεματικό του πόρου 6ο/οο.

Συνάδελφοι/σες
Κατόπιν πληθώρας ερωτημάτων, ενημερώνουμε σχετικά με το αποθεματικό του πόρου, ότι με πρόσφατη ΚΥΑ των συναρμόδιων Υπουργών (Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων και Υποδομών & Μεταφορών) τροποποιήθηκε η σύνθεση της αρμόδιας για την κατανομή του αποθεματικού Επιτροπής ως εξής:
«Η παρ. 6 του άρθρου 1 της αριθμ.Β/οικοθ. 25141/2355/ 03.06.2019 (Β΄ 2276) απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6. Συστήνεται πενταμελής διαχειριστική Επιτροπή αποτελούμενη από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών του ΕΦΚΑ ως Συντονιστή, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Παροχών του ΕΦΚΑ, έναν εκπρόσωπο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μητρώων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και έναν γραμματέα τον οποίο ορίζει ο Συντονιστής με τους αναπληρωτές τους. Έργο της Επιτροπής θα είναι: α) η υποβοήθηση του έργου του ΤΕΕ δια της συνεισφοράς όλων των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την διαμόρφωση των πινάκων δικαιούχων β) ο συντονισμός των διαδικασιών για τη διαχείριση, διάθεση και απόδοση του ποσού στους δικαιούχους γ) η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των οριζομένων στην παράγραφο 5 της παρούσας απόφασης και εξέταση τυχόν ενστάσεων των δικαιούχων.». Κατά τα λοιπά η αριθμ. Β/οικοθ.25141/2355/03.06.2019 απόφαση (Β΄2276) ισχύει ως έχει.»
Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ άμεσα υπέδειξε τους εκπροσώπους της στην Επιτροπή όταν της ζητήθηκε και έχει φροντίσει επίσης έγκαιρα να ενημερώσει τους συναρμόδιους Υπουργούς. Επιβεβαίωση των προσπαθειών μας αποτελεί και το Δελτίο Τύπου του Υφυπουργού Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων που αναφέρει «Στο πλαίσιο αυτό, προχωράμε άμεσα προς την επίλυση του ζητήματος που αφορά στην απόδοση του αποθεματικού του πόρου του έξι τοις χιλίοις που δεν είχε αποδοθεί τα τελευταία χρόνια στους μηχανικούς δημοσίους υπαλλήλους.».
Είναι προφανές ότι η ανασύνθεση της σχετικής Επιτροπής -που ακόμα δεν έχει συνεδριάσει- θα καθυστερήσει τις σχετικές διαδικασίας με αποτέλεσμα η πρόβλεψη της ΚΥΑ για καταβολή της πρώτης δόσης μέσα στο 2019 να γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ συνέχιζε και συνεχίζει να πιέζει και να ενημερώνει προς κάθε κατεύθυνση ώστε το θέμα να επιλυθεί το συντομότερο.
Υπενθυμίζουμε τέλος ότι στις 12 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή του τρέχοντος πόρου στους δικαιούχους συναδέλφους. Τα ποσά θα είναι 60 € για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου και 80 € για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου.

Ενημέρωση για το αποθεματικό του πόρου 6‰.  .doc