Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

7/11/19

Πρόταση ΕΜΔΥΔΑΣ για σύγχρονη πολιτική διαχείρισης των ρεμάτων

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 
                                                                        
Αθήνα,  5/11/19
Αρ. Πρωτ.: 7960                                               
Προς:   1. Υπ. Υποδομών κ. Καραμανλή Κ.         2. Υπ. Περιβάλλοντος κ. Χατζηδάκη        3. Υπ. Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο         

        Κοιν.:   1. ΕΝΠΕ
                     2. ΚΕΔΕ
                     3. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
                     4. Α’ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα : Σχετικά με τα Ρέματα και τις πολιτικές διαχείρισής τους.

Κύριοι Υπουργοί
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση της συχνότητας και της έντασης των «ακραίων καιρικών φαινομένων»,  πρόσφατα τραγικά παραδείγματα είχαμε στην Κρήτη , στην Μάνδρα αλλά και πολλά ακόμη σε όλη την ελληνική επικράτεια, που φέρνουν στην επικαιρότητα το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των Ρεμάτων.
 Η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη χρηματοδότησης έργων συντήρησης υποδομών και ρεμάτων, η ασαφής και δαιδαλώδης νομοθεσία, η αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες και η υποστελέχωση των υπηρεσιών οδηγούν σε απώλειες ανθρώπινων ζωών και περιουσιών, σε καταστροφές υποδομών και κρίσιμων φυσικών πόρων.
Προκειμένου να ξεπεραστεί η αδιέξοδη σημερινή κατάσταση και να υπάρξει μια σύγχρονη πολιτική διαχείρισης των ρεμάτων που να μπορεί να εφαρμοστεί, καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις μας:

Α) Είναι απαραίτητη η δημιουργία  Μητρώου Ρεμάτων όπου να αποτυπώνεται η σημερινή κατάσταση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι ιδιαιτερότητες της περιοχής που διασχίζουν με την χλωρίδα. Τα σύγχρονα μέσα και εργαλεία της επιστήμης μας δίνουν σήμερα την δυνατότητα με την αξιοποίηση τους να προβούμε στην δημιουργία ενός τέτοιου Μητρώου ανά Περιφερειακή Ενότητα, που θα αποτελέσει εργαλείο για την συντήρηση και την διαχείριση τους γενικότερα. Επισημαίνουμε όμως ότι υπάρχει το κομμάτιασμα των ρεμάτων και η απόδοσή τους σε καταπατητές από το Υπουργείο Γεωργίας με τον αναγκαστικό νόμο του 1951.

Β) Να υπάρξουν ξεκάθαρες αποφάσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις για με τον καθαρισμό, τις επεμβάσεις αποκατάστασης και τα τεχνικά έργα για την πρόληψη.

Γ) Να γίνουν μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης όλων των ρεμάτων και η εξαίρεσή τους για τα έργα συντήρησης να αφορά μόνο περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Να καθοριστεί όμως ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο το σύνολο των μελετών οριοθέτησης των ρεμάτων να έχει ολοκληρωθεί. Οι οριοθετήσεις αυτές φυσικά να αναφέρονται στο σύνολο του μήκους τους και να μην είναι αποσπασματικές.

Δ) Η νομοθεσία περί ρεμάτων θα πρέπει να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα, να απλοποιηθεί και να κωδικοποιηθεί προκειμένου να είναι εφαρμόσιμη και αποτελεσματική.  Να αρθούν οι αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες.  

Ε) Να προχωρήσουν με γρηγορότερους ρυθμούς οι διαδικασίες μεταφοράς των αρχείων από τις διάφορες υπηρεσίες. Μετά τον “Καλλικράτη” και την απόδοση αρμοδιότητας αντιπλημμυρικής προστασίας στις Περιφέρειες, δεν έχουν παραδοθεί, ακόμα, τα αρχεία με τα μητρώα και τα σχέδια των τεχνικών έργων, των αποτυπώσεων των ρεμάτων, του αρχείου GIS κλπ.

ΣΤ) Δυστυχώς με την μεταφορά του αντικειμένου στις Περιφέρειες με τον «Καλλικράτη» δεν προβλέφθηκε και η μεταφορά του αντίστοιχου προσωπικού , αν αυτό απασχολούνταν σε άλλο φορέα π.χ. ΕΥΔΕ Λυμάτων ή ΕΥΑΘ στην Θεσσαλονίκη. Με αποτέλεσμα να παρατηρείται έλλειμμα ικανού αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού με τεχνικές γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο αυτό. Όπως επίσης απουσιάζει και όλος ο τεχνικός εξοπλισμός που απαιτείται για την αντιμετώπιση του αντικειμένου.

Ζ) Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, στις οποίες μετά την ισχύ του “Καλλικράτη”  προστέθηκαν πολλές αρμοδιότητες θα πρέπει να ενισχυθούν θεσμικά αλλά και να υποστηριχθούν και να στελεχωθούν  .

Η) Δεν υπάρχει σαφής εννοιολογική καταγραφή των εργασιών σχετικά με τα ρέματα, ώστε να γίνεται αντιληπτή η σοβαρότητα του αντικειμένου. Επιπλέον ο καθαρισμός των ρεμάτων όπως και των τάφρων και πρανών οδοποιίας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως έργα και όχι ως παροχές υπηρεσίας. Έτσι εξασφαλίζεται η τήρηση των επίσημων προδιαγραφών, η εφαρμογή των επίσημων τιμολογίων εργασιών καθώς και η ευθύνη εκτέλεσης και επίβλεψης των έργων από διπλωματούχους μηχανικούς. Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια της ανάθεσης έργου με την διαδικασία του κατεπείγοντος σε σχέση με τη διαδικασία της ανοιχτής δημοπρασίας. Η διαδικασία δε, έργων αποκαταστάσεων , που χαρακτηρίζονται ως επείγοντα , λόγω φυσικών καταστροφών , θα πρέπει να συντομευτεί και να ολοκληρώνεται με κατ’ εξαίρεση ταχείες διαδικασίες.

Θ) Απαιτείται έλεγχος, επαρκής, στις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης ρεμάτων γιατί διαφορετικά παρατηρείται ανεξέλεγκτη αποψίλωση σημαντικής βλάστησης σε παραρεμάτιες περιοχές.

Ι) Απουσιάζει η περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων.

ΙΑ) Οι επεμβάσεις που έχουν γίνει στις φυσικές κοίτες των ρεμάτων, οι παράνομες ή και «νόμιμες» καταλήψεις τμήματος ή και ολόκληρης της κοίτης, που έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση ή και την κατάργηση της κοίτης των ρεμάτων, οι διευθετήσεις με πλακοσκεπείς ή κλειστούς αγωγούς ανεπαρκούς διατομής, οι τοπικές στενώσεις, τα μπαζώματα, η εναπόθεση σκουπιδιών κλπ είναι μερικά από όσα καταγράφονται στα ρέματα όλων των περιοχών, που σε συνδυασμό με αντιπλημμυρικά έργα που λείπουν ή είναι αποσπασματικά ή δεν συντηρούνται με επάρκεια οξύνουν το ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας και γενικότερα της προστασίας και θωράκισης από τα φυσικά φαινόμενα.
Κινούμενοι στην κατεύθυνση σύγχρονων διεθνών πρακτικών να μελετηθεί η δυνατότητα της υποχρεωτικής αποκάλυψης και ανάπλασης των ρεμάτων με περιβαλλοντικούς και τεχνικούς όρους προστασίας. Οφείλουμε να θέσουμε στην ατζέντα την επαναφορά των ρεμάτων/ποταμών στη φυσική τους μορφή και στην αντιπλημμυρική προστασία σε ολόκληρη την υδρογεωλογική λεκάνη των ρεμάτων.

ΙΒ) Στελέχωση των Υπηρεσιών με μόνιμο και με σταθερές σχέσεις εργασίας  προσωπικό απαιτούμενων ειδικοτήτων.

 Τα ρέματα και οι παραρεμάτιες περιοχές είναι κρίσιμοι φυσικοί πόροι, στους οποίους η Πολιτεία και οι Τεχνικές Υπηρεσίες οφείλουν να στρέψουν την απαιτούμενη προσοχή, ώστε να σταματήσουμε να μετράμε θύματα και περιβαλλοντικές καταστροφές.
Σας καλούμε εσάς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες σε μόνιμο και ανοικτό διάλογο ώστε να:

  • γίνει αποσαφήνιση, βελτίωση και κάλυψη κενών της Νομοθεσίας σχετικά με τα ρέματα
  • προχωρήσουν οι απαιτούμενες προσλήψεις Τεχνικού προσωπικού, αλλά και να εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός
  • σχεδιασθούν και χρηματοδοτηθούν σύγχρονα έργα, με οικολογικό πρόσημο, αντιπλημμυρικής προστασίας κατά προτεραιότητα
  • προχωρήσει η αναγκαία οριοθέτηση και καθαρισμός των ρεμάτων

Σχετικά με τα Ρέματα και τις πολιτικές διαχείρισής τους.   .doc