Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

7/6/11

Κάλυψη θέσεων ευθύνης στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 44

Θεσσαλονίκη  31/05/2011

Προς:

Όπως πίνακας αποδεκτών


Θέμα: Κάλυψη θέσεων ευθύνης στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων

Ενόψει της σύστασης των Οργανισμών της Εσωτερικής Υπηρεσίας των νέων Καλλικρατικών Δήμων  σε εφαρμογή του Ν.3852/10,κρίνουμε σκόπιμο να εκθέσουμε τις απόψεις μας σχετικά  με την κάλυψη θέσεων ευθύνης στις Τεχνικές Υπηρεσίες .
Η πάγια θέση της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Κ.Μ είναι ότι ως Προϊστάμενοι Τεχνικών Υπηρεσιών πρέπει να τοποθετούνται αποκλειστικά Διπλωματούχοι Μηχανικοί Π.Ε. και μόνον ελλείψει υπαλλήλων του  κλάδου αυτού , να τοποθετούνται άλλες κατηγορίες υπαλλήλων.
Η θέση μας αυτή προέρχεται από τις σημαντικές ιδιομορφίες που παρουσιάζει ο κλάδος των Διπλωματούχων  Μηχανικών σε σχέση με τους λοιπούς κλάδους υπαλλήλων και  έχουν να κάνουν με:
·         Την υποχρεωτική άδεια άσκησης επαγγέλματος και το περιεχόμενο των επιμέρους επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα, που αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την πρόσληψή τους στο Δημόσιο, καθώς και για την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους κατά τις επί μέρους ενέργειες παραγωγής του τεχνικού έργου.
·         Τις αυξημένες ποινικές ευθύνες για πράξεις που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους και που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τους ακολουθούν δια βίου.
·         Τη μοναδικότητα της επαγγελματικής και  υπηρεσιακής ευθύνης  στην άσκηση του ρόλου τους στην παραγωγή Δημόσιων Τεχνικών Έργων και Μελετών στη χώρα μας, καθώς και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση χωροταξικών, οικιστικών και περιβαλλοντικών έργων, εφαρμόζοντας τη σχετική τεχνική νομοθεσία.
Όλα τα ανωτέρω οδηγούν στην αναγνώριση του διακριτού ρόλου των Διπλωματούχων Μηχανικών Π.Ε., ενιαίου κύκλου σπουδών 5ετούς διάρκειας, από τους υπόλοιπους κλάδους 4ετούς διάρκειας, καθώς και την σαφή  διαφοροποίηση  των αποφοίτων Ανωτάτης Σχολής Πανεπιστημιακού Επιπέδου (ΠΕ) από εκείνη των αποφοίτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Προκαλεί δε, ανησυχία και μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, το γεγονός της ισοπέδωσης διαφορετικών κατηγοριών (ΠΕ και ΤΕ),  μέσω της απλής παράθεσης των διαφορετικών κλάδων που προβλέπονται για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης στους νέους  Ο.Ε.Υ, χωρίς τη διευκρίνιση της κάλυψης από κατώτερο κλάδο (Τ.Ε.) μόνο ελλείψει υπαλλήλων του ανώτερου κλάδου (Π.Ε.)
Άλλωστε και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 678/2005 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας , το γνωστικό αντικείμενο των Μηχανικών Π.Ε. διαφέρει κατά πολύ του αντίστοιχου των Μηχανικών τεχνολογικής εκπαίδευσης και συνεπώς ουδεμία εξομοίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. μπορεί να γίνει με αυτά των Διπλωματούχων Μηχανικών Α.Ε.Ι.
Κατόπιν λοιπόν των παραπάνω ζητάμε να προβλεφθεί στους οργανισμούς των νέων Καλλικρατικών Δήμων η τοποθέτηση αποκλειστικά Διπλωματούχων Μηχανικών ως Προϊσταμένων στις Τεχνικές Υπηρεσίες .
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.


Για το Δ.Σ.

Η Γεν. Γραμματέας     H Πρόεδρος    


Κική Αραβίδου          Λένα Φουντουλίδου