Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

4/10/18

Επαναφορά του άρθρου για τη Νομική κάλυψη των μηχανικών

http://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2380:----331605------&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr                                                                                                                             
Αθήνα,  4/10/2018
Αρ. Πρωτ. : 7521                                    
Προς :    Α' βάθμιες Ενώσεις.
                            
Θέμα : Επαναφορά Διατάξεων του Ν.3316/05 για τη Νομική Κάλυψη Τεχνικών Υπαλλήλων.

Συνάδελφοι
          Ενημερώνουμε ότι χθες κατά τη διάρκεια ψήφισης του Νομοσχεδίου του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών “Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις ” κατατέθηκε και ψηφίστηκε τροπολογία 1769/36 3.10.2018 με τις υπογραφές του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών καθώς και του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, με τίτλο: “Τροποποίηση του ν.4412/2016 (Α΄147)“. Η τροπολογία αυτή -μεταξύ άλλων ρυθμίσεων- επαναφέρει τη νομική κάλυψη, που προϋπήρχε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του Ν3316/2005 “που εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκε στον Ν.4412/16 περί νομικής προστασίας των Δημοσίων Υπαλλήλων που απασχολούνται στη μελέτη και στην κατασκευή δημοσίων έργων”  όπως αναφέρει η Αιτιολογική Έκθεση. Η τροπολογία -δείτε στη σελίδα 8, παράγραφος 3 του συνδέσμου- αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (40) του άρθρου 377 του Ν.4412/14 (μη καταργούμενες διατάξεις του Ν.3316/05) ως εξής:
           “(40) του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), πλην των άρθρων 2Α, της παραγράφου 2 του άρθρου 11, της παραγράφου 1 του άρθρου 42 και των άρθρων 39 και 40 τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83.” (με έντονα η προσθήκη).
          Η εξέλιξη αυτή η οποία προέκυψε κατόπιν πολλαπλών παρεμβάσεων της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, με πιο πρόσφατη αυτή της 1/10/2018, αποτελεί επιτυχία για τον κλάδο μας (και όχι μόνο) μια και αποκαθιστά μια ρύθμιση την οποία είχαμε πετύχει με πολλούς αγώνες στο παρελθόν και ανοίγει το δρόμο για τη διεκδίκηση ευρύτερων λύσεων, όπως αυτές που έχουμε καταθέσει (εδώ και εδώ). Υπενθυμίζουμε την παράγραφο 1 του άρθρο4 42 του Ν.3316/2005:
          “1. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά τεχνικού υπαλλήλου, εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση του κυρίου του έργου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο της επιλογής του, για την υπεράσπιση του σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας, μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως και με αμοιβή που υπολογίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατώτερα όρια αμοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων. Το σύνολο της αμοιβής καταβάλλεται με την προσκόμιση των αποδείξεων καταβολής του οικείου δικηγορικού συλλόγου, εφόσον ο υπάλληλος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται με αμετάκλητη απόφαση. Οι αμοιβές και λοιπές απαραίτητες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τις πιστώσεις της μελέτης ή του έργου, άλλως καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του φορέα.
Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο υπάγεται ή από τον οποίο εποπτεύεται ο κύριος του έργου προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι λοιπές προϋποθέσεις ανάθεσης, οι καλυπτόμενες δαπάνες και υπηρεσίες, η διαδικασία καταβολής της αμοιβής και κάθε αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης λεπτομέρεια.”
          Σε εφαρμογή του υπενθυμίζουμε ότι είχαν εκδοθεί πληθώρα ΚΥΑ (ενδεικτικά εδώ).
        Συνάδελφοι, θα επανέλθουμε με νεώτερη και αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της, όπως η αναγκαία αναδρομικότητα της και άλλα ζητήματα.