Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

15/7/15

Σχόλια για τη Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Αξιοκρατία, συμμετοχή και αποτελεσματικότητα στην διοίκηση»

Παραθέτουμε τα σχόλια που αναρτήθηκαν στη δημόσια διαβούλευση από το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ. Στην επεξεργασία του νομοσχεδίου λήφθηκαν υπόψη και τα σχόλια δύο μελών του Συλλόγου που απεστάλησαν μετά από σχετική ενημέρωση από το ΔΣ.

Κεφάλαιο Α


Άρθρο 2 - ΑξιολογητέςΟ ορισμός ενός μόνο αξολογητή σε σχέση με τους δύο αξιολογητές που ίσχυε στο παρελθόν ίσως καταλήγει σε λιγότερο αντικειμενικές βαθμολογίες. Επίσης με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει η δυνατότητα αναβαθμολόγσης σε περίπτωση μεγάλης διαφοράς μεταξύ των δύο αξιολογητών.


Άρθρο 3 - Έκθεση αξιολόγησης

παράγραφος 13βΗ διαδικασία της διάθεσης σε κρίση μόνο των 3 μεγαλύτερων βαθμολογιών στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης εισάγει διακρίσεις και μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα για το κλίμα της υπηρεσίας. Εναλλακτικά μπορεί να γίνεται γνωστή σε όλους η βαθμολογία ΟΛΩΝ των υπαλλήλων και να αξολογείται η συνολική κρίση του προϊσταμένου. Ειδάλως να αποφευχθεί η διαδικασία της κρίσης της βαθμολόγησης και να παραμείνει η δυνατότητα της ένστανσης και να εισαχθεί διατύπωση αντιρρήσεων στη συμβουλευτική συνέντευξη.


Άρθρο 5 - Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων

παράγραφος 8Η διαδικασία βαθμολόγησης των προΪσταμένων από τους υφιστάμενους είναι θετική και θεμιτή. Επίσης θετικό είναι ότι η διαδικασία βαθμολόγησης γίνεται πριν την κοινοποίηση της αξολόγησης του προϊσταμένου. Θέλουμε να τονίσουμε ωστόσο τη σημασία που έχει να παραμείνει αυτή η διαδικασία μυστική ώστε να είναι αδιάβλητη και ανεπηρέαστη. Πρέπει να διασφαλίζεται απολύτως η ανωνυμία των φύλλων αξιολόγησης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και μετά το πέρας της. Δεν πρέπει να επιτρέπεται η γνωστοποίηση των ερωτηματολογίων σε κανέναν με οιονδήποτε τρόπο.


Άρθρο 8 - Ειδική επιτροπή αξιολόγησης

παράγραφος 1Δε διευκρινίζεται από ποια εκλογική διαδικασία θα προκύπτει ο “πρώτος σε σταυρούς προτίμησης αιρετός εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων” και σε ποιό αιρετό όργανο αναφέρεται.

Άρθρο 9 - Στοχοθεσία

Γενικό σχόλιοΗ υλοποίηση της στοχοθεσίας θεωρούμε ότι έχει ως βασικές προϋποθέσεις:
  1. το καθηκοντολόγιο κάθε υπαλλήλου
  2. την καταγραφή της επιβάρυνσης του χρόνου κάθε υπαλλήλου με τα ανατεθιμένα καθήκοντα
  3. τις ιδιαιτερότητες στην εκτίμησης των λεπτομερειών της ατομικής στοχοθεσίας (αντικειμενικότητα δεικτών μέτρησης, αποκλίνουσες περιπτώσεις, εξωτερικοί παράγοντες κ.λπ.)


Σήμερα υπάρχουν υπάλληλοι χρεωμένοι με αντικείμενα που καλύπτουν 300% του χρόνου τους και άλλοι το 15%. Δεν είναι δυνατόν να αξιολογούνται επί ίσοις όροις, για παράδειγμα σε πόσες μέρες διεκπαιρεώνουν μία υπόθεση.


Θεωρούμε ότι πρέπει να καθιερωθεί ατομικό καθηκοντολόγιο για κάθε υπάλληλο το οποίο α) θα περιλαμβάνει καθήκοντα σχετισμένα με την υπηρεσία που ανήκει και β) να συνοδεύεται με υποχρεωτική εκτίμηση του χρόνου που απαιτούν τα συγκεκριμένα καθήκοντα από τον υπάλληλο από τον εργασιακό του χρόνο. Το επιτρεπτό όριο θα πρέπει να είναι 75-150%. Στην περίπτωση υπέρβασης του 100% (λόγω έλλειψης προσωπικού) θα πρέπει να διαστέλονται ανάλογα και οι απαιτούμενοι χρόνοι διεκπαιρέωσης.

παράγραφος 3δ“ο προϊστάμενος Τμήματος … προτείνει … τους ατομικούς στόχους κάθε υπαλλήλου, λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες του”. Να προστεθεί και το καθηκοντολόγιο του.

Άρθρο 10 - Γενικές Συνελεύσεις Διεύθυνσης και Τμήματος

παράγραφος 3δΝα μη προβλεφθεί σε αυτή τη φάση η ανάρτηση των πρακτικών στη “Διαύγεια”.


Άρθρο 11 - Λογοδοσία και κοινωνικός έλεγχος - Παρατηρητήριο δημόσιας διοίκησης

παράγραφος 2α

Το προτεινόμενο Παρατηρητήριο να ενσωματωθεί στο φορέα Διοικητικής Υποστήριξης και Μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης που προτείνουμε παρακάτω.


Η διαδικασία της μετάβασης σε ένα πιο αποτελεσματικό δημόσιο τομέα με τη χρήση των εργαλείων που προβλέπονται στο νομοσχέδιο είναι κρίσιμη και απαιτητική ταυτόχρονα. Πολλοί απλοί υπάλληλοι αλλά και υπάλληλοι σε θέση ευθύνης θα χρειαστούν βοήθεια και καθοδήγηση. Το Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης και τα σεμινάρια που διενεργούνται από το ΕΚΔΔ είναι εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση αλλά απαιτείται επιπλέον βοήθεια. Το Παρατηρητήριο δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες ενώ η αξιοποίηση των γνώσεων των σεμιναρίων στις υπηρεσίες υπολείπεται σε σχέση με τις ανάγκες, μόλις οι υπάλληλοι επιστρέψουν στο εργασιακό περιβάλλον. Απαιτείται πιο δραστική παρέμβαση για τη διευκόλυνση (facilitation) των υπαλλήλων να λειτουργήσουν αποδοτικά.


Προτείνεται η δημιουργία ανεξάρτητου δημόσιου φορέα Διοικητικής Υποστήριξης και Μετασχηματισμού (μορφή Task Force) που να έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  1. την καταγραφή και παρακολούθηση του τρόπου λειτουργία των υπηρεσιών με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένου και της επιτόπιας επίσκεψης
  2. την ανάλυση του τρόπου λειτουργίας
  3. τον εντοπισμό των δυσλειτουργιών και προβλημάτων
  4. τη σύνταξη έκθεσης για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας
  5. την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού
  6. την παρακολούθηση εκ των υστέρων της προσαρμογής της υπηρεσίας (follow up)


Η υιοθέτηση των προτάσεων του φορέα θα είναι υποχρεωτική από τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες θα μπορούν να προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους για να επιτευχθούν οι στόχοι σε συνεννόηση με τον φορέα. Οι προτάσεις του φορέα θα πρέπει να λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη τους τις αδυναμίες και ελλείψεις των υπηρεσιών και να τις προσαρμόζουν ανάλογα.

Άρθρο 84 - Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

παράγραφος 3

Να καταργηθεί η δυνατότητα να επιλέγονται σε θέση ευθύνης υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ.


παράγραφος 1, 2 και 3

Η φράση “επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ” να αντικατασταθεί από τη φράση: “επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ και ελλείψει υπάλληλοι ΤΕ”.


παράγραφος 3α

“έχουν ασκήσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος” προφανώς έπρεπε να λέει “...ή έχουν ασκήσει καθήκοντα…”

Άρθρο 85 - Κριτήρια και διαδικασία επιλογής προϊσταμένωνΑπουσιάζει πλήρως η αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφιστάμενους που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 8

παράγραφος 1

Ο επιμερισμός των ποσοστών ανά ομάδα κριτηρίων χρειάζεται τροποποίηση. Η βαρύτητα της ομάδας κριτηρίων γγ πρέπει να μειωθεί στο 30% και να αυξηθούν ανάλογα η ομάδα αα και δδ.


παράγραφος 3

Ακατανόητη πριμοδότηση. Να διαγραφεί.


τμήμα β

“Σε περίπτωση άσκησης καθηκόντων ευθύνης χωρίς επιλογή από το αρμόδιο συμβούλιο, προσμετράται μόνο το μισό των ανωτέρω μορίων”. Να προστεθεί:
“ Από τη έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε περίπτωση άσκησης καθηκόντων ευθύνης χωρίς επιλογή από το αρμόδιο συμβούλιο, ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση ευθύνης ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ”

τμήμα δ - παράγραφος 5

Υπάρχουν συνδικαλιστικοί φορείς που δεν υπάγονται στην ΑΔΕΔΥ. Να προβλεφθεί εκπρόσωπος τους.


τμήμα δ - παράγραφος 7


Είναι σημαντική η διασφάλιση της επιστημονικότητας της αντικειμενικότητας και της αδιαβλητότητας της διαδικασίας της συνέντευξης, τόσο για την αποτελεσματικότητα της όσο και για την εμπέδωση της εμπιστοσύνης που πρέπει να αποκτήσει στα στελέχη του δημοσίου τομέα.


Άρθρα 158 & 159

Δεν είναι πλήρως κατανοητός ο λόγος της συνύπαρξης των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων με την ίδια αρμοδιότητα της επιλογής προϊσταμένων.