Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

19/7/20

Κάλυψη της Ετήσιας Συνδρομής των Διπλωματούχων Μηχανικών στο ΤΕΕ από τις Υπηρεσίες τους.Κύριοι Υπουργοί, 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με μέλη 19 Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ σε όλη τη χώρα και εκπροσωπεί πάνω από 8.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς που εργάζονται στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, ΝΠΔΔ). Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με την πρόταση - διεκδίκηση μας να καλύπτεται το ποσό της ετήσιας Συνδρομής μας στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, από τον προϋπολογισμό των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στους οποίους απασχολούμαστε. Όπως γνωρίζετε για την άσκηση του Επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού είναι απαραίτητη η κατοχή της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Κατά την πρόσληψη μας καταθέτουμε την άδεια μας για αποκλειστική χρήση από την Υπηρεσία στην οποία απασχο- 2 λούμαστε και από τότε και στο εξής την χρησιμοποιούμε μόνο για υπηρεσιακές υποθέσεις (Μελέτες και Επιβλέψεις Έργων, Επιστημονικές Εκθέσεις, Έλεγχοι, Αυτοψίες, Έκδοση Αδειών, Τακτοποιήσεις και αδειοδοτικές διαδικασίες). Πολλές Δημόσιες Υπηρεσίες αναγνωρίζοντας αυτή την ιδιαιτερότητα παρακρατούσαν ή και παρακρατούν από το μισθό μας τη συνδρομή αυτή ώστε να την αποδώσουν στο Τεχνικό επιμελητήριο. Το Τεχνικό Επιμελητήριο που βασικός του πόρος είναι οι συνδρομές των μελών του, απαιτεί την εξόφληση τους για τη χρήση σειράς Υπηρεσιών που παρέχει (εκδόσεις αδειών, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κ.α.) από τους Μηχανικούς, που όμως λόγω οφειλών παρελθόντων ετών (προ 2017) παρουσιάζονται δυσκολίες στην εξόφληση. Για τα έτη από το 2017 και μετά η Συνδρομή μας στο ΤΕΕ με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466 καλύπτεται από τον πόρο του άρθρου 53, 7θ του Ν.4412/16. Ζητάμε συνεπώς σε κάποιο από τα Νομοσχέδια αρμοδιότητας σας που πρόκειται να κατατεθούν το επόμενο διάστημα να προβλεφθεί η Κάλυψη της Ετήσιας Συνδρομής των Διπλωματούχων Μηχανικών στο ΤΕΕ από τις Υπηρεσίες τους (και αναδρομικά) μια και αυτές κάνουν την αποκλειστική χρήση της Υπογραφής τους. Το οικονομικό κόστος της ρύθμισης αυτής είναι μηδαμινό μια και το μέγιστο ύψος της Συνδρομής αυτής ανέρχεται στα 65 € ετησίως. Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.