Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

13/10/19

ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ


 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
Αθήνα,   9-10-2019  
Αρ. Πρωτ. : 7934
                                                                Προς : Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα :   Εγγραφές μελών – Διαχείριση Συνδρομών

          Συνάδελφοι/σες
        Με το παρόν έγγραφο θέλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις διαδικασίες εγγραφής μελών και την ένταξη τους στον πόρο, καθώς και με τις διαδικασίες οικονομικής τακτοποίησης των μελών σας.
        Όσον αφορά τις εγγραφές μελών, αυτές από εδώ και στο εξής θα αποστέλλονται στην Ομοσπονδία κατόπιν ελέγχου από το ΔΣ της Α’ βάθμιας Ένωσης και με αναγραφή της ημερομηνίας αποδοχής της αίτησης. Η ημερομηνία αυτή θα είναι και η καθοριστική για την εγγραφή στο Μητρώο δικαιούχων του πόρου που διατηρεί το ΤΕΕ.
        Όσον αφορά τις συνδρομές των μελών προς τις Α’ Βάθμιες Ενώσεις και επειδή έχει αποδεδειγμένα διαπιστωθεί ότι αυτές για μια σειρά λόγους δεν αποδίδονται ορθά, σας καλούμε να προβείτε σε όλους τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε αυτές να εισπράττονται από τις Υπηρεσίες (ή με όποιον άλλο τρόπο θεωρείται εσείς πρόσφορο). Μέχρι τις αρχές Δεκέμβρη (όπου και θα συνεδριάσει το Γενικό Συμβούλιο) παρακαλούμε να μας αποστείλετε κατάλογο των οικονομικά τακτοποιημένων συναδέλφων μελών σας για το έτος 2018. Μη τακτοποιημένοι οικονομικά συνάδελφοι δε θεωρούνται ενεργά μέλη των Α’ βάθμιων ΕΜΔΥΔΑΣ και ως εκ τούτου δε μπορούν να είναι και δικαιούχοι του πόρου.
        Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.