Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

11/7/19

ΠΔ 71/2019 : Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)


ΠΔ 71/2019
ΠΔ 71/2019 : Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)  .pdf
Άρθρο 1 Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί
Το Μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και έργων παραχώρη- σης του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), περιλαμβάνει: α) το μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ.) και β) το μητρώο Επιχειρήσεων Πα- ραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε). 
Άρθρο 2 Εγγραφή στα Μητρώα Εμπειρίας Μελετητών - Πιστοποιητικά - Αρμόδια Υπηρεσία
Άρθρο 3 Μελετητές - Μορφή και Περιεχόμενο Πτυχίου
Άρθρο 4 Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μ.Ε.Μ
Άρθρο 5 Αναθεώρηση του πτυχίου Μελετητή
Άρθρο 6 Συγκρότηση και αρμοδιότητες Επιτροπής Μ.Ε.Μ
Άρθρο 7 Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Μ.Ε.Μ
Άρθρο 8 Χορήγηση πτυχίων μελετητών
Άρθρο 9 Διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)
Άρθρο 10 Μεταβατικές Διατάξεις Μ.Ε.Μ
Άρθρο 11 Τήρηση του Μητρώου
Άρθρο 12 Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. - Δικαιολογητικά εγγραφής
Άρθρο 13 Εγγραφή, κατάταξη, εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα και επέκταση σε άλλες κατηγορίες έργων
Άρθρο 14 Στοιχεία Εμπειρίας - Πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ
Άρθρο 15 Συγκρότηση και αρμοδιότητες Επιτροπής Μ.Ε.Κ
Άρθρο 16 Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Μ.Ε.Κ
Άρθρο 17 Χορήγηση Βεβαιώσεων Μ.Ε.Κ.
Άρθρο 18 Εγγραφή διπλωματούχων των ειδικοτήτων του π.δ. 90/2014 (Α΄ 138) στο Μ.Ε.Κ
Άρθρο 19 Εγγραφή Πτυχιούχων Υπομηχανικών, Πτυχιούχων ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και πρώην Ανώτερες Σχολές Τεχνολόγων Μηχανικών ΑΣΤΕΜ - ΚΑΤ.Ε.Ε. στο Μ.Ε.Κ
Άρθρο 20 Διαγραφή από τα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών
Άρθρο 21 Εγγραφή στο μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε)
Άρθρο 22 Τήρηση του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε
Άρθρο 23 Εγγραφή στο Τμήμα Ι του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.- άρθρο 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016 - καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Άρθρο 24 Επίσημος κατάλογος εγκεκριμένων οικονομικών φορέων - Τμήματος II του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 83 του ν. 4412/2016)
Άρθρο 25 Κατάταξη των επιχειρήσεων στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε
Άρθρο 26 Όρια εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών
Άρθρο 27 Διαδικασία Εγγραφής
Άρθρο 28 Δικαιολογητικά εγγραφής στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε
Άρθρο 29 Στήριξη στις ικανότητες τρίτων
Άρθρο 30 Χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής και κατάταξης Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων
Άρθρο 31 Πιστοποιητικά εμπειρίας
Άρθρο 32 Ανανέωση εγγραφής Μελετητικών Επιχειρήσεων
Άρθρο 33 Αναθεώρηση και ανακαθορισμός κατάταξης Μελετητικών Επιχειρήσεων
Άρθρο 34 Διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων
Άρθρο 35 Εγγραφή - Τήρηση - Λειτουργία
Άρθρο 36 Δικαιολογητικά Εγγραφής
.....................