Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

13/3/18

Παροχή οδηγιών για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος...


http://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2203:egkyklios-11-paroxi-odigin-gia-tin-syntaksiodotisi-logo-giratos-diplasfalismenon&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=2

ΘΕΜΑ: ''Παροχή οδηγιών για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 και του άρθρου 36 του Ν.4387/2016''. 
ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 27/2017 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.58967/77/Δ29.17/29.12.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΨΟΚΘ465Θ1Ω-Η58),στο οποίο περιλαμβάνονται οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 17 παρ.2 και 36 παρ. 3 και 4 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/12.05.2016 τ.Α΄), για ασφαλισμένους που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση δύο φορέων κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο για την ίδια απασχόληση
http://www.efka.gov.gr/_memos/files/EGK_11_2018.pdf

''Παροχή οδηγιών για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος  ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις  ρυθμίσεις  του άρθρου 17και του άρθρου 36του Ν.4387/2016''.ΣΧΕΤ:Η εγκύκλιος  27/2017

 

εγκύκλιος 
 27/2017