Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

24/4/13

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Λάβαμε την παρακάτω ανακοίνωση και την αναρτούμε για κάθε ενδιαφερόμενο:

-------------------------------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Θέρμη 24.4.2013
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών
Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Θέρμης ενδιαφέρεται για δύο Μηχανολόγους ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Π.Ε. ή Τ.Ε., για μετάταξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν, για περισσότερες πληροφορίες, με την κ. Ι. Γαλαζούλα, τηλ. 2310-483415 ή την κ. Π. Καραγιαννίδου, 2310-483406.