Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

25/5/12Αρ.Πρωτ.: Οικ. 25

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Θεσσαλονίκη  02/05/2012

Προς:Κοιν.:

1.    κ. Θύμιο Ν. Σώκο
Γενικό Γραμματέα  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης
2.    κ. Γρηγόριο Τσάλτα
Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
3.    κ. Ανδρέα Ανδρεαδάκη
Ειδικό Γραμματέα Υδάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
4.    κ.Παύλο Αποστολίδη
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


ü  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. & site
ü  ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα
ü  blog Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.κ.Γενικέ ,

Η ΕΜΔΥΔΑΣ Κ.Μ. έλαβε γνώση της μετακίνησης του συναδέλφου Χρήστου Μαμαρίκα Πολιτικού Μηχανικού, υπαλλήλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης από τη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας Υδατικών Πόρων της Διεύθυνσης Υδάτων, υπηρεσία στην οποία είχε τοποθετηθεί το Φεβρουάριο του 2011, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία (κρίση, αξιολόγηση και επιλογή) με βάση τα προσόντα, την εμπειρία και την ειδίκευση που διαθέτει.

Με το υπ’αριθμ. 22/11-4-2012 έγγραφό μας, ζητήσαμε συνάντηση μαζί σας προκειμένου να διευκρινιστούν τα θέματα που ανέκυψαν με τη  μετακίνηση του συναδέλφου και γενικότερα την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας άλλα δυστυχώς μέχρι σήμερα, δεν κατέστη δυνατή η συνάντηση μαζί σας. Καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, σας επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά ότι πέρα από την αδικαιολόγητη μετακίνηση του συναδέλφου, είναι υπαρκτοί οι κίνδυνοι τόσο για τη Δημόσια υγεία και την ασφάλεια των πολιτών όσο και για το περιβάλλον.  

 Υπάρχουν έγγραφες επισημάνσεις, σχετικά με τη στελεχιακή αποδυνάμωση της υπηρεσίας, καθώς και την υποβάθμιση και αδρανοποίηση του τομέα της παρακολούθησης των υδάτων της Κεντρικής Μακεδονίας. Η μη λειτουργία των σταθμών, η απομάκρυνση του αρμόδιου για την παρακολούθησή τους, υπαλλήλου, η παράτυπη και ακατανόητη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε αναρμόδιες Υπηρεσίες αλλά και η μη ορθολογική διαχείριση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συνδέονται με την παρακολούθηση και προστασία των υδάτων στην Περιφέρειά μας, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα.

 Για τα θέματα αυτά υπήρξαν δημοσιεύματα και στον τοπικό τύπο  (Αγγελιοφόρος , Κυριακή 8-4-12) , όπου γινόταν αναφορά σε κακοδιαχείριση στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά και σε μετακινήσεις-απομακρύνσεις υπαλλήλων της υπηρεσίας.κ. Γενικέ,

μετά τα παραπάνω ζητάμε

·         Την άμεση αποκατάσταση - επαναφορά του συναδέλφου Χρήστου Μαμαρίκα στη θέση του, με την  απόδοση των αρμοδιοτήτων που ανήκουν στη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας.
·         Την ενδυνάμωση συνολικά του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας Υδατικών Πόρων για να μπορεί να ασκήσει απρόσκοπτα το ρόλο του για την καλύτερη διαχείριση των υδάτων προς όφελος της περιοχής μας και του κοινωνικού συνόλου.
·         Την ορθολογική και διαφανή διαχείριση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συνδέονται με την παρακολούθηση και την προστασία των υδάτων στην Περιφέρειά μας.

Για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας              H Πρόεδρος 
                                            Λένα Φουντουλίδου          Κική Αραβίδου