Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

26/3/12


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 17

Θεσσαλονίκη  26/03/2012

Προς:


Κοιν.:

1.     κ. Ρέππα Δημήτριο
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2.     κ. Ρόβλια Ντίνο
Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3.     κ.Τζωρτζάκη Παντελή Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4.     Βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων

·         Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
·         ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα
·         blog Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.


Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ.» που κατατέθηκε στη Βουλή, στο άρθρο 341 το οποίο αφορά την αναδιοργάνωση των τμημάτων του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης παρατηρήσαμε το εξής:

Το Τμήμα «Ανανέωσης και αντιγραφής βιβλίων μεταγραφών» (το οποίο μάλιστα εδώ και χρόνια δεν έχει καμιά αρμοδιότητα ούτε κάποιον υπάλληλο καθώς έχει προχωρήσει η μηχανογράφηση της υπηρεσίας και η πλήρης ψηφιοποίηση του χειρόγραφου αρχείου) μετονομάζεται σε «Τμήμα Μηχανογράφησης και Αρχείου».

 Στο τμήμα αυτό χωρίς να ληφθεί υπόψη το προβάδισμα κατηγοριών καθορίζεται προϊστάμενος υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού (!), ενώ στην υπηρεσία είναι διορισμένος από το 2009  υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής (ο οποίος μάλιστα είναι και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος) .

Είναι προφανές ότι το παραπάνω άρθρο αποτελεί κατάφορη αδικία σε βάρος των υπαλλήλων υψηλών τυπικών προσόντων και ειδικότερα του υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, συναδέλφου μας ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών, που ήδη υπηρετεί στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης και τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε με την μηχανογράφηση του με εξαιρετικά αποτελέσματα. 

Θεωρούμε λοιπόν ότι εκτός από το νομικό θέμα που προκύπτει, καθώς είναι προφανώς αντισυνταγματικό να στερείται η δυνατότητα σε επιστημονικό προσωπικό να καταλάβει θέσεις ευθύνης που, λόγω επιπέδου σπουδών και γνωστικού αντικειμένου, σαφώς δικαιούται, προκύπτει και θέμα ηθικής τάξης και δεοντολογίας, καθώς είναι αδιανόητο να αποκλείεται η κάλυψη θέσεων ευθύνης από υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε. και να δίνεται αυτή τη δυνατότητα σε αποφοίτους Λυκείου.

Μετά τα παραπάνω σας καλούμε να τροποποιήσετε το άρθρο 341 έτσι ώστε στο Τμήμα Μηχανογράφησης και Αρχείου να προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών και ελλείψει αυτών, ΠΕ Διοικητικού.  

Για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας              H Πρόεδρος 
Λένα Φουντουλίδου          Κική Αραβίδου